Klinisk overlæge/afdelingslæge søges til Sengeafsnit 2/4 for unge, Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling, Skejby. Klinisk overlæge/afdelingslæge søges til Sengeafsnit 2/4 for unge, Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling, Skejby.

Dette job er udløbet

Vi søger en speciallæge i Børne- og Ungdomspsykiatri eller Psykiatri til ansættelse som klinisk overlæge eller afdelingslæge.
Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. oktober 2020 eller snarest herefter.

Du vil i et samarbejde med afsnittets øvrige læger og psykologer løse afsnittets samlede opgaver – herunder varetage udredning og behandling af en række psykiatriske lidelser hos unge under indlæggelse såsom f.eks. psykotiske og affektive tilstande, personlighedsforstyrrelser, autisme, mental retardering og ADHD.
Afsnittet dækker både hoved-, regions- og højt specialiseret funktion.

Som speciallæge i afsnittet vil du endvidere få konferenceledelse.

Vores sengeafsnit er delt på to matrikler (S2/S4), hvor du som udgangspunkt er tilknyttet S2 i Skejby med ugentligt fremmøde i S4 i Herning.

Til stillingen er ligeledes knyttet udarbejdelse af mentalobservationer, hvis omfang kan afspejle din eventuelle interesse inden for området.
Erfaring inden for retspsykiatri er ikke en forudsætning for stillingen, da der gives supervision
efter behov samt mulighed for at få Ekspertuddannelsen i retspsykiatri.

Du vil blive inddraget i bl.a. kvalitetsarbejde, Safewards, nedbringelse af tvang og andet udviklingsarbejde.

Du vil også blive inddraget i udvikling af afsnittets faglighed og understøtte implementering af visioner for afsnittet.

I stillingen vil du komme til at indgå i et tæt samarbejde med afsnitsledelsen i S2, S4 og de tilhørende ambulante enheder.

Organisering – Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)
BUA er én afdeling under området Psykiatri- og Socialområdet i Region Midtjylland. BUA er en selvstændigt afdeling, som ledes af en ledende overlæge og en ledende oversygeplejerske, tilsammen afdelingsledelsen. BUA er placeret på tre matrikler i henholdsvis Herning, Viborg og Skejby.
I BUA er der 7 kliniske enheder med ambulatorier, døgn- og/eller dagafsnit, samt en forskningsenhed og en sekretærgruppe, som ledes selvstændigt.

Det psykiatriske sengeafsnit for unge Herning/Skejby
Afsnitsledelsen består af en afsnitsledende overlæge og af 2 afdelingssygeplejersker.
Afsnittet består af to sengeafsnit hhv. i Skejby (11 pladser) og i Herning (6 pladser). Dertil har afsnittet aktuelt tilknyttet ambulante specialiserede teams ift. retspsykiatri, OPUS og personlighedsforstyrrelser.
Der er ansat følgende faggrupper: Læger, sygeplejersker, psykologer, socialrådgivere, pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, social- og sundhedsassistenter og sekretærer svarende til i alt 72 fuldtidsstillinger.

Målsætning for afsnittet

 • Afsnittet har som overordnet mål at sikre gode patientforløb for de unge med stort fokus på, at sikre gode overgange mellem sygehus og familie/bosted.
 • Have fortsat udvikling af mentaliseringsbaseret miljøterapeutisk behandling
 • Være en attraktiv arbejdsplads med en udviklingsorienteret kultur
 • Have medarbejdere og ledere, der bygger samarbejde og ledelse på respekt, loyalitet, tillid og professionalisme.
 • Arbejde med forebyggelse af tvang

 
Vi tilbyder

 • Et godt tværfagligt samarbejde med in- og eksterne samarbejdsparter
 • En spændende og udfordrende stilling blandt dygtige kolleger
 • Høj vægtning af faglig og personlig udvikling
 • Mulighed for deltagelse i faglige kurser/aktiviteter og videreudvikling af ledelsesmæssige kompetencer.
 • Tværfagligt samarbejde med ansvar for fagsupervision
 • Mulighed for individuel og gruppesupervision
 • Medarbejdere og ledelse, der er kendetegnet bl.a. igennem deres dedikerede engagement og motivation for varetagelse af kerneopgaven
 • En organisation, hvor samarbejde og kommunikation er prioriterede veje til et godt arbejdsmiljø

Dine kvalifikationer

 • Du skal være speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri eller psykiatri.
 • Du skal besidde overblik, gode samarbejdsevner samt lyst og evne til at arbejde internt og eksternt og integreret med en stor personalegruppe i en kompleks organisation.
 • Du skal være udviklingsorienteret og samtidig motiveret for fastholdelse af den daglige drift.
 • Der vil blive lagt vægt på, at du har bred klinisk erfaring.

 Funktionsbeskrivelser :
Klinisk overlæge ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Sengeafsnit 2 og 4 for unge samt tilhørende ambulante enheder.

Afdelingslæge ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Sengeafsnit 2 og 4 for unge samt tilhørende ambulante enheder.

Løn- og ansættelsesvilkår
I henhold til overenskomsten indgået mellem Danske Regioner i Danmark og Foreningen af Speciallæger/Yngre Læger med mulighed for forhandling vedr. evt. kvalifikationstillæg.

Du vil indgå i BUA’s selvstændige vagtberedskab i Skejby med vagt udenfor tjenestestedet. Overlæger varetager endvidere beredskabsvagter.
Som speciallæge vil du også varetage eventuelle konsulentfunktioner i forhold til regionale sociale døgninstitutioner, som er tillagt afsnittet.

Du bedes angive i din ansøgning, hvorvidt du ønsker ansættelse som klinisk overlæge eller afdelingslæge.

Ansøgningsfrist: 12. august 2020.
 
Ansættelsessamtaler afholdes: 19. august 2020.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.