Klinikchefer Region Hovedstadens Psykiatri – Psykiatrisk Center Nordsjælland

Dette job er udløbet

PCN søger to nye klinikchefer, som sammen og sammen med andre kan fortsætte den positive udvikling af det faglige miljø på centret og få stor indflydelse på kvaliteten af fremtidens psykiatri i Nordsjælland. Der er tale om attraktive chefstillinger i spændende positioner med solid støtte og support.

Psykiatrisk Center Nordsjælland
Centret er en stor og ambitiøs organisation, der tilbyder en række almene og specialiserede tilbud og som arbejder recovery-orienteret indenfor rammerne af en velfunderet forbedringskultur. Centret er kendt for et højt fagligt niveau i behandling og pleje med et patient-inddragende perspektiv. Der er fokus på at skabe værdi for patienterne og løbende udvikling af medarbejderne og organisationen.

Opgaven
Der besættes to klinikchefstillinger samtidig for at etablere et stærkt ledelsesteam, som sammen med centrets øvrige ledelse kan sikre et fortsat velfungerende og udviklende arbejds- og uddannelsesmiljø. Opgavefordelingen mellem de nye klinikchefer kan aftales ved ansættelsen, hvor personlige og faglige interesser og kompetencer reflekteres. Klinikcheferne har det behandlingsfaglige ansvar for de samlede patientforløb på en række kliniske afsnit og ambulatorier.

De nye klinikchefer udgør sammen med centerchefen og to udviklingschefer ledelsen på Psykiatrisk Center Nordsjælland. Centerledelsen sætter mål og retning for centrets opgaver og implementerer initiativer og aktiviteter, der bidrager til at sikre fortsat høj kvalitet i behandlingen.

Klinikchefernes hovedopgaver:

 • Faglig udvikling og kvalitetssikring af behandlingen samt organisatorisk udvikling af centret, der understøtter effektive og sammenhængende patientforløb med et særligt blik for patientperspektivet og det tværfaglige samarbejde.
 • Fortsat konsolidering og udvikling af faglig og datadrevet afsnitsledelse for systematisk at arbejde med forbedringskulturen.
 • Daglig ledelse af lægegrupper, herunder medansvar for den lægelige grund- og videreuddannelse samt uddannelse af speciallæger og -psykologer.
 • Facilitere en fortsat positiv forskningsudvikling på centret.
 • Samarbejde med praksissektoren, kommuner, andre centre, somatikken, uddannelsesinstitutioner samt patient- og pårørendeorganisationer.
 • Medvirke til at synliggøre Psykiatrisk Center Nordsjælland som en dynamisk og attraktiv arbejdsplads, der kan rekruttere og fastholde medarbejdere.

Ledelsesopgaverne udføres på tre lokationer.

Personerne
De nye klinikchefer:

 • Er speciallæger i psykiatri med bred klinisk erfaring, har ledelseserfaring og lyst til ledelse tæt på mellemledere og medarbejdere.
 • Har interesse i at bringe høj klinisk kvalitet ind i en løbende forbedrings- og sikkerhedskultur.
 • Har erfaring med udviklings- og kvalitetsarbejde, undervisning, supervision, vejledning og forskning i kliniske og generelle ledelsesmæssige sammenhænge.
 • Har erfaring med samarbejde på tværs af interessenter og faggrupper.
 • Har kendskab til styring af ressourcer og prioriteringsarbejde.
 • Er dygtige kommunikatorer, der kan formidle beslutninger, følge op og bidrage til centrets sammenhængskraft.

Endelig skal de nye klinikchefer fungere som rollemodeller for det gode tværfaglige og tværsektorielle samspil og et velfungerende arbejdsmiljø.

Se mere i stillings- og personprofilen på www.psykiatri-regionh.dk/pcn og https://muusmann.com.

Vilkår
Ansættelsen sker i henhold til aftalen for lægelige chefer med mulighed for at forhandle tillæg svarende til kvalifikationer.

Tiltrædelse: Snarest muligt.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til centerchef Henrik Søltoft-Jensen, tlf. 38 64 30 04, eller konsulenterne Lars Muusmann, tlf. 40 76 72 27, eller Malene Højsted Kristensen, tlf. 22 22 21 60, MUUSMANN A/S.

Ansøgning
Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger.

Ansøgningsfrist: Onsdag den 4. december 2019 kl. 12.00.

Psykiatrisk Center Nordsjælland er en del af Region Hovedstadens Psykiatri. Centret har ca. 550 medarbejdere – læger, sygeplejersker, psykologer, socialrådgivere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, social- og sundhedsassistenter og administrativt personale. Centret har 199 sengepladser, en omfattende ambulant virksomhed samt intensiv dagbehandling.

Læs mere om Psykiatrisk Center Nordsjælland på https://www.psykiatri-regionh.dk/centre-og-social-tilbud/Psykiatriske-centre/Psykiatrisk-Center-Nordsjaelland/Sider/default.aspx