Klinikchef til Vestdansk Center for Rygmarvsskade, Neurologi, Hospitalsenhed Midt En stilling som klinikchef ved Hospitalsenhed Midt, Neurologi, Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR), er ledig til besættelse fra 1. maj 2022 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Vi søger en speciallæge med interesse og gerne erfaring for at arbejde med rehabilitering i en tværfaglig kontekst. Specialebaggrunden kan f.eks. være neurologi, neurokirurgi, samfundsmedicin, almen medicin eller andet medicinsk speciale – gerne med dokumenteret ledelseserfaring.

Om stillingen
Stillingen som klinikchef omfatter klinisk arbejde og ledelsesfunktioner både internt på VCR og udadtil med eksterne samarbejdspartnere. Det betyder, at klinikchefen:

  • Indgår i en formaliseret funktionsledelse på VCR sammen med ledende terapeut og afdelingssygeplejerske. Funktionsledelsen varetager i fællesskab den faglige, organisatoriske og økonomiske ledelse af VCR med reference til afdelingsledelsen i Neurologi.
  • Har det overordnede ansvar for patientforløb i sengeafsnittene og ambulatoriet – herunder det lægefaglige ansvar for visitation, vurdering, behandling og udskrivelse/overflytning af patienter.
  • Er ansvarlig for den daglige ledelse af lægegruppen på VCR foruden socialrådgivere og psykologer.
  • Har et tæt samarbejde med den kliniske professor for neurorehabilitering på HEM, som har forskningsansvaret for Forsknings- og Udviklingsenheden på VCR og Hammel Neurocenter. Den kliniske professor deltager ad hoc i funktionsledelsens driftsmøder.
  • Har et tæt samarbejde med den uddannelsesansvarlig overlæge i Neurologi omkring uddannelsen af præ- og postgraduate læger i uddannelsesstillinger.
  • Repræsenterer VCR udadtil i forhold til interne samarbejdspartnere på HEM og eksterne samarbejdspartnere, f.eks. patientforening, medicinske selskaber, SST, RKKP m.m.
  • Indgår i Neurologis overlæge- og funktionsledergruppe og er medlem af overlægeforsamlingen på Regionshospitalet Viborg.
  • Refererer til afdelingsledelsen i neurologi.
  • Er i en vagtfri stilling.

For den rette person, vil der alt efter vedkommendes baggrund, være gode muligheder for at kvalificere sig til at kunne varetage funktionerne. Det gælder både hvad angår de lægefaglige som ledelses- og forskningsmæssige opgaver.

Stillingen opslås i henhold til aftale mellem Region Midtjylland og Foreningen af Speciallæger vedrørende overlæger, der ansættes med organisatorisk ledelsesansvar under afdelingslederniveauet.

Ansøgers kvalifikationer og kompetencer
Ansøgeren skal være overlægekvalificeret speciallæge, og der vil blive lagt vægt på interesse for og erfaring med neurorehabilitering, tværfagligt samarbejde og ledelse.

Der efterspørges en engageret og faglig leder, som kan sætte sig i spidsen for og være en del af et spændende center, der er i fuld gang med at udvikle området i en tværfaglig kontekst. Her er mulighed for at kombinere faglighed med ledelse, forskning og udvikling sammen med et meget dedikeret personale.

Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse her.

Hvem er vi
Neurologi på HEM består af to afdelinger med tilhørende afsnit og klinikker, hhv. VCR og Klassisk Neurologi. Neurologi ledes af en afdelingsledelse med reference til hospitalsledelsen på HEM.

Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR)
VCR har højt specialiseret funktion indenfor neurorehabilitering af patienter med rygmarvsskade og er det ene af to centre i Danmark. VCR har landsdelsfunktion med optagelsesområde fra Vestdanmark (Jylland og Fyn).

VCR har forskningsmæssige aktiviteter med henblik på at udvikle og bedre nuværende
behandling ved hjælp af nye behandlingsmetoder. Bl.a. forskes der aktuelt i implementering af
neurostimulatorer med lovende resultater. Forsknings- og udviklingsenheden arbejder tæt sammen med Forskningsenheden, Hammel Neurocenter, under fælles ledelse af professoren i neurorehabilitering.

VCR har 35 rehabiliteringspladser på enestuer i et moderne byggeri. To af de 35 pladser er
indrettet som træningslejligheder. Til kortere rehabiliteringsophold råder VCR over fire senge på hospitalets patienthotel. Patienter tilknyttet VCR tilbydes livslangt opfølgning i ambulatoriet.

VCR råder over et varmtvandsbassin og moderne fysio- og ergoterapeutiske træningsfaciliteter og caféområde. Den unikke beliggenhed tæt ved byen og Søndersø inddrages og bruges i rehabiliteringen.

Rehabiliteringen varetages af tværfaglige behandlerteams, og samarbejdet på VCR er stærkt både mono- og tværfagligt – også på tværs af sektorer. Patienterne er oftest nytilskadekomne og indlagt over længere tid og har mange forskellige behov for rehabilitering. VCR har patienter, der efter rehabilitering bliver stort set selvhjulpne og patienter med behov for respirator med tracheostomi og deraf følgende hjælp hele døgnet. Centrets fysiske placering samt organisering gør, at det i weekend-, aften- og nattetimerne er en sygeplejerske, der er ansvarshavende for centeret. Neurologisk vagthavende varetager vagtarbejdet uden for dagtiden.

Klassisk Neurologi (KN)
Klassisk Neurologi har regionsfunktion inden for de fleste neurologiske sygdomme. Afdelingen varetager undersøgelser, diagnostik, behandling, pleje, neurorehabilitering og efterfølgende kontrol af patienter med neurologiske lidelser. Der er et optageområde på ca. 250.000 indbyggere. Der er 15 neurologiske senge og en stor klinik med akutklinik, dagklinik, for- og efterundersøgelsesklinikker samt tilsynsvirksomhed. Desuden en neurofysiologisk klinik og neuropsykolog.

Lægenormering og arbejdstilrettelæggelse på VCR
Der er fælles lægestab i Neurologi med i alt 7 overlægestillinger, 8 afdelingslægestillinger og 8 uddannelsesstillinger. Heraf er der en klinikchefstilling på VCR og en funktionsansvarlig overlæge i Klassisk Neurologi. Speciallægerne er tilknyttet et eller flere specialområder i Neurologi. Vagten uden for dagtiden dækkes på VCR af reservelæge og overlæge fra Neurologi, som er i vagt.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.300 ansatte samt et budget på ca. 2,5 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre Hospitalsenhed Midt, Neurologi.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Lene Rosendahl på tlf. 7844 6002 eller 5383 9877 eller lægefaglig direktør Claus Brøckner Nielsen på tlf. 7844 1003.

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal sendes elektronisk via nedenstående link og være os i hænde senest tirsdag den 14. december 2021.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted uge 1, 2022.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.