Introduktionslæge, Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Herning/Holstebro, Hospitalsenheden Vest Kig nærmere – hvis du vil arbejde som introduktionslæge i en stor og spændende medicinsk afdeling, hvor visionen er at være Danmarks bedste medicinske afdeling

Dette job er udløbet

Til Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest søger vi introduktionslæger i intern medicin pr. 1. november 2020 eller efter aftale.

Det er muligt at vælge ét eller to specialer, som man ønsker at følge i introduktionsstillingen. En fordeling med 6 måneder i Holstebro og 6 måneder i Herning vil også være en mulighed. Valg af specialer aftales med ansøger.

Afdelingen er i fuld gang med forberedelserne til flytningen til det nye hospital i Gødstrup primo 2021; en utroligt spændende proces, som afdelingens læger også er inddraget i på forskellig vis.

Organisation og funktion
Medicinsk Afdeling er en del af Hospitalsenheden Vest og har funktioner på regionshospitalerne i Holstebro, Herning og mindre ambulant funktion i Ringkøbing. Afdelingen råder over samlet 108 sengepladser fordelt med 32 senge i Herning og 76 i Holstebro.

I Herning foregår modtagelsen af den akutte medicinske patient i Akutafdelingen, ved behov for længerevarende indlæggelse flyttes patienterne til det medicinske sengeafsnit. Det medicinske sengeafsnit er gruppeopdelt efter specialerne geriatri, endokrinologi, gastroenterologi og infektionsmedicin.

I Holstebro foregår modtagelsen af den akutte medicinske patient i Medicinsk Modtageafsnit, hvor der ud over den akutte aktivitet er et integreret geriatrisk afsnit. Den øvrige stationære medicinske funktion foregår i sengeafsnit svarende til specialerne hæmatologi, lungemedicin og nefrologi.

Der er inden for alle specialer ambulant funktion fordelt på begge matrikler. Ud over de nævnte specialer findes der desuden ambulant funktion for Diagnostisk Enhed i Herning samt Dialyseafsnit og Reumatologisk Ambulatorium i Holstebro

Medicinsk Afdeling, Holstebro-matriklen har et selvstændigt forskningsafsnit, Universitetsklinik for Nyresygdomme og Blodtryksforhøjelse, med videnskabelige medarbejdere og bioanalytikere, og indenfor hæmatologi er der etableret en klinisk forskningsenhed med fastansatte sygeplejersker og med aktiv deltagelse af alle hæmatologiske speciallæger.

Arbejdstilrettelæggelse
Herning:
Der er 2 vagtlag i tilstedeværelsesvagt – bagvagts- og forvagtslag. Introduktionslægen vil blive indplaceret i forvagtslaget.

Holstebro:
Der er 3 vagtlag; forvagt, hvor læger i klinisk basisuddannelse har deres vagtfunktion, samt mellem- og bagvagt. Introduktionslægen forventes indplaceret i mellemvagtslaget, som er 8-skiftet 2-holdsdrift med tilstedeværelsesvagt. Der er desuden beredskabsvagt inden for specialerne nefrologi og hæmatologi.

For begge matrikler gælder det, at dagarbejdet foregår i de medicinske sengeafsnit og ambulatorier. Gennem det daglige arbejde sammen med speciallæger og læger i hoveduddannelse vil du få et godt kendskab til den videre uddannelse til speciallæge.

Stillings- og funktionsbeskrivelse

Andre forhold
Medicinsk Afdeling tilbyder og prioriterer et højt uddannelsesniveau bl.a. med mulighed for deltagelse i relevante kurser inden for specialerne og deltagelse i forskningsprojekter, herunder også ph.d.-forløb. Vi vægter, at din uddannelse sker i en tryg atmosfære, hvor du aldrig står uden opbakning uanset uddannelsestrin.

http://www.vest.rm.dk/afdelinger/medicinsk-afdeling/fagpersoner/for-yngre-lager-i-medicinsk-afdeling-holstebro/

Ansættelsesforhold
Ansættelse er efter overenskomst mellem Yngre Læger og Danske Regioner. Der er mulighed for at opnå løntillæg i henhold til aftale om Lokal Løn:
http://vest.intra.rm.dk/siteassets/mit-hospital/personale/lon-personaleforhold/overenskomster/lokal-londannelse/lonaftale-yl-hev_20.3.pdf

Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest og gyldig autorisation.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Nikolai Hoffmann-Petersen på tlf. 2946 4510.

Ved behov for bolig vil HR-afdelingen (tlf. 7843 8658) være behjælpelig.

Du kan søge jobbet online på www.rm.dk/job ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV (de vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format).

Ansøgningen skal være os i hænde senest søndag den 13. september.

Samtaler forventes afholdt onsdag den 23. september 2020.

Læs mere om et job med drive, dygtige kollegaer og muligheder på vest.rm.dk/job

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.