Innovativ og visionær cheflæge til afdelingsledelsen, Kirurgi, Hospitalsenhed Midt Kan du gå forrest, når det handler om at udvikle, samarbejde og vise vejen frem for en stærk kirurgisk afdeling med dygtige og engagerede medarbejdere og ledere? Så er stillingen som cheflæge i Kirurgi hos Hospitalsenhed Midt måske noget for dig.

Dette job er udløbet

Om stillingen
Hospitalsenhed Midt søger en cheflæge til Kirurgi. Du skal bidrage med synlig og tydelig ledelse for at sikre høj faglighed, udvikling og kvalitet i vores patientforløb.

Som cheflæge vil du blive en del af afdelingsledelsen i Kirurgi sammen med oversygeplejersken. Du skal være med til at skabe gode samarbejdsrelationer på tværs af afdelingerne og øvrige samarbejdsparter internt som eksternt.

I Hospitalsenhed Midt har vi fokus på, at alle patienter diagnosticeres og behandles på et højt fagligt niveau og med en god patientoplevet kvalitet i højsædet. Vi arbejder kontinuerligt med udvikling af vores patientforløb, til gavn for patienter og pårørende, i et tæt tværsektorielt samarbejde, så vi er med til at præge udviklingen af fremtidens sundhedsvæsen.

Du skal medvirke til, at afdelingsledelsen fungerer som et stærkt, effektivt og professionelt ledelsesteam. Samarbejdet i afdelingsledelsen prioriteres højt, så der skabes fundament for at finde løsninger og udvikle tværgående indsatser. Du skal være med til at skabe de organisato­riske og ledelsesmæssige rammer, som kan videreføre afdelin­gens positive udvikling – i tæt samspil med dine nærmeste ledelseskollegaer.

Derudover omfatter afdelingsledelsernes opgaver, at:

 • skabe høj kvalitet i patientbehandling og optimale patientforløb
 • vedholdende fokusere på lærende og udviklende kultur, og udvikle hensigtsmæssige samarbejdsformer og et godt arbejdsmiljø
 • indgå i løsningen af strategiske udfordringer
 • sikre en velfungerende drift med øje for kvalitet, produktivitet og ressourcer
 • sikre fokus på uddannelse og tværfaglighed
 • beherske vanskelige situationer på en rolig måde
 • facilitere forskning sammen med de relevante fagpersoner
 • skabe resultater og bidrage til gejst og arbejdsglæde

Som cheflæge har du det endelige behandlingsansvar for patientforløbene. Du har desuden ansvaret for rekruttering, fastholdelse, faglig udvikling og daglig personaleledelse af 23 speciallæger.

Du bliver en del af en organisation, der har fokus på ledelsessparring med kompetente kolleger på tværs af afdelinger og matrikler. Vi samarbejder på tværs af afdelinger og områder, hvor patient­forløbene kalder på det. Du bliver en del af hospitalsenhedens samlede strategiske leder­gruppe.

Om dig
Du er uddannet speciallæge inden for det kirurgiske spe­ciale, og det vil være en fordel med relevant ledelsesmæssig videreuddannelse og dokumenteret ledelseserfaring på strategisk niveau. Vi forventer derudover, at du via dine personlige, faglige og ledelses­mæs­sige kompetencer er visionær og innovativ. Du kan som en del af afdelingsledelsen stå i spidsen for afdelingen.

Der vil blive lagt vægt på, at cheflægen kan udfylde rollen som leder af fagprofes­sio­nelle og medvirke til udvikling og kvalitetssikring, samt lede forbedringsprocesser i et poli­tisk og strategisk felt. Desuden forventes erfaring med organisatorisk- og økonomisk ledel­se samt personale- og organisationsudvikling på strategisk niveau.

Vi lægger særlig vægt på at du

 • motiverer og anerkender med en dialogbaseret og involverende ledelsestilgang såvel tværfagligt som i direkte ledelse af lægegruppen
 • sikrer sammenhængskraft og stabil drift med øje for produktivitet og ressourceudnyttelse ved synlighed i det kliniske arbejde
 • arbejder innovativt og visionært og aktivt fremmer tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
 • synligt bidrager til at skabe høj kvalitet i patientbehandling og optimale patientforløb
 • har gode kommunikationsevner og er tydelig i dine budskaber
 • er målrettet, resultatorienteret og evner at påtage dig det økonomiske ansvar
 • skaber grundlag for en åben kultur, en lærende tilgang og et velfungerende uddannelses- og arbejdsmiljø
 • er en dygtig strateg og har interesse for at arbejde med teambaseret- og distribueret ledelse

Vi tilbyder
Ved Hospitalsenhed Midt er der mulighed for udvikling af både dine faglige og ledelsesmæssige ­kompetencer, deltagelse i lederuddannelse eller videreuddannelse inden for ledelse. Du bliver omfattet af onboardingforløb og mentorordning.

Om Kirurgi
Kirurgi er opdelt i 3 specialer: Brystkirurgi, Karkirurgi og Mave- og Tarmkirurgi. De 3 sengeafsnit har i alt 46 senge. Afdelingen har regionsfunktion for brystkirurgi, fedmekirurgi, gastroøsofageal reflukskirurgi, karkirurgi og venekirurgi. Du bliver del af en spændende arbejdsplads med modtagelse og behandling af akutte- og elektive patienter i optageområder, der svinger fra på ca. 236.798-749.490 indbyggere. Vi arbejder i dagligdagen i 8 teams: mavekirurgi, tarmkirurgi, brystkirurgi, akutkirurgi, karkirurgi, varicekirurgi, sårcenter og forskning.

Brystkirurgi modtager patienter fra optageområder Vest, Randers og Midt. Brystkirurgi har ugentlig plastikkirurgiske konsulenter, der medvirker ved primære rekonstruktioner.
Derudover er der tilknyttet team af sygeplejersker, forløbskoordinatorer og lægesekretærer.
De fleste brystkirurgiske patientforløb er ambulante og mulige indlæggelser er i mavekirurgisk sengeafsnit.

Karkirurgi modtager patienter fra den vestlige del af Region Midtjylland og har samarbejde med AUH vedrørende få enkelte specialiserede funktioner. Afsnittet modtager såvel planlagte som akutte patienter. I Karkirurgisk Afsnit tilbydes flere former for operationer, eksempelvis oprensning af blodkar, ballonudvidelse af blodkar, bypass operation og fjernelse af udposning på hovedpulsåren og bækkenpulsårerne.  Vi har et veludbygget Sårcenter, der arbejder multidisiplinært, hvor team af læger, sygeplejersker og fodterapeuter varetager såvel diabetiske fodsår som andre komplekse sår. Karkirurgi har desuden regionsfunktionen for varicekirurgi.

Mave- og tarmkirurgi modtager akutte kirurgiske patienter fra optageområde med ca. 237.000 indbyggere. Derudover behandles tyktarmskræft. Vi opererer transversumcancere i samarbejde med HE Vest. Afdelingen dækker hele regionen i fedmekirurgi, hvor vi også får henvist patienter fra resten af Danmark. Vi har regionsfunktion i reflukskirurgi og udreder med pH og manometri. Arbejdsmiljø er i stort fokus i afdelingen og indførelse af fast-track og operationsrobotter har medvirket til store forbedringer af arbejdsmiljøet.

Forskning Vi har en veletableret forskningsenhed under karkirurgi med et Perifer Vaskulær Center. Her er ansat forskningsansvarlig læge og sygeplejerske, ph.d.-studerende og der er tilknyttet andre forskningsinteresserede sygeplejersker og læger. Kirurgisk Forskning spænder over kvantitative og kvalitative forskningsmetoder fordelt på en bred vifte af organkirurgiske sygdomme. Her er ligeledes tilknyttet en forskningsansvarlig overlæge samt ansat projektsygeplejersker.

Aktuelt er Kirurgi bemandet med 21 overlæger, 8 afdelingslæger, 7 hoveduddannelseslæger, 6 læger i introduktion og 9 uklassificerede læger.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter regionshospitalerne Viborg, Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skive og har 4.300 ansatte samt et budget på 2,5 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en dynamisk hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker i Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt,
Kirurgi. Stillingen er en fuldtidsstilling.

Stillingen ønskes besat pr. 1. maj 2022 eller snarest muligt herefter.

Løn- og ansættelsesvilkår forhandles med den faglige organisation med udgangspunkt i Aftale vedrørende lægelige chefer.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Yderligere information
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:
Lægefaglig direktør Claus Brøckner Nielsen tlf. 3091 1341
Hospitalsdirektør Thomas Balle Kristensen tlf. 3038 7193
Oversygeplejerske Helle Skytte tlf. 4047 8923

Ansøgning
Ansøgningen skal sendes elektronisk og være os i hænde senest den 7. februar 2022 med autorisationsID, dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v., samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted den 22. februar og 17. marts 2022. For kandidater, der går videre til 2. samtale, udarbejdes personprofil med tilbagemelding ved konsulent.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.