Hospitalsenheden Vest Medicinsk Afdeling Holstebro Reumatologisk Ambulatorium Afdelingslæge Vores vision er klar – vi vil være Danmarks bedste medicinske afdeling – og du har nu mulighed for at blive en del af det hold, som skal konkretisere visionen.

Dette job er udløbet

Det reumatologiske speciale i Hospitalsenheden Vest er i en rigtigt god udvikling, og der er meget høj aktivitet i Reumatologisk Ambulatorium. Derfor søger vi 2 afdelingslæger til ansættelse pr. 1. juni 2021 eller efter aftale, som også vil være med på vores spændende rejse mod det nye hospital i Gødstrup, som vi flytter ind i september 2021.

Vi søger speciallæge, som brænder for sit fag, og som ønsker at tage ansvar. Ikke bare for den enkelte patient, men også for afdelingen. Der er gode muligheder for at sætte sit eget præg på arbejdsområder, man er særligt interesseret i. Fokus skal være på at udvikle afdelingen, så patienterne får behandling af høj faglig standard, og som tilgodeser patientens ønsker og behov.

I afdelingen har vi aktuelt fokus på optimering af arbejdsgange i forbindelse med flytningen til Gødstrup, som finder sted i september 2021, og du vil komme til at indgå som en vigtig nøgleperson i dette arbejde.

Medicinsk Afdeling
De medicinske afsnit i Herning og Holstebro er organisatorisk samlet i én afdeling. Afdelingen varetager den medicinske funktion for ca. 300.000 borgere i den vestlige del af Region Midtjylland. Der er fælles afdelingsledelse bestående af ledende overlæge og ledende oversygeplejerske.

I Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest findes alle grenspecialer inden for intern medicin bortset fra kardiologi, som er en selvstændig afdeling. I Holstebro findes specialerne geriatri, hæmatologi, lungemedicin, nefrologi og reumatologi. Der er tæt samarbejde med afdelingens øvrige medicinske grenspecialer i Herning, som er gastroenterologi, endokrinologi, geriatri og infektionsmedicin. Der er ligeledes meget tæt samarbejde med hospitalets andre afdelinger.

Til afdelingen er knyttet samlet 108 senge med fordelingen 32 i Herning og 76 i Holstebro, og der er tilhørende ambulant funktion inden for alle specialer. Desuden er der et stort dialyseafsnit med 37 dialysepladser.

I Medicinsk Afdeling har vi konstant fokus på at blive bedre i planlægningen af vores patientforløb, således at patienten får den bedste behandling og pleje. Vi arbejder meget målrettet med patient-/pårørende-inddragelse, og aktuelt har vi også fokus på implementering af den patientansvarlige læge. Vi lægger desuden stor vægt på samarbejdet med primærsektoren.

Reumatologisk funktion
Reumatologien i Hospitalsenheden Vest er en del af Medicinsk Afdeling. Den reumatologiske funktion er overvejende ambulant, idet akutte oplagt reumatologiske patienter indlægges på Aarhus Universitetshospital. I det omfang der er reumatologiske problemstillinger hos indlagte medicinske patienter eller på andre af hospitalets sengeafsnit i Holstebro, varetager vi de reumatologiske specialistopgaver ved tilsyns og – konferencevirksomhed.

Reumatologisk Ambulatorium varetager behandlingen på hovedfunktionsniveau af patienter med inflammatoriske led- og rygsygdomme samt behandling med biologisk medicin.

Der er gode ambulante faciliteter inden for reumatologien med egne undersøgelsesrum og kontorer. I alle undersøgelsesrum findes ultralydsapparater. Der er etableret teamsamarbejde med 3 specialsygeplejersker, og funktionen har egne sekretærer tilknyttet.

Reumatologisk lægebemanding
Den reumatologiske funktion i Hospitalsenheden Vest varetages p.t. af en specialeansvarlig overlæge, som har det overordnede faglige ansvar for specialet samt yderligere tre speciallæger. Derudover har afdelingen læger i hoveduddannelsesforløb i reumatologi. AP-læger i blokstilling og KBU-læger. Den reumatologiske funktion deltager i undervisningen af medicinstuderende.

Der vil være mulighed for at dyrke specielle interesseområder inden for reumatologien, ligesom vi forventer, at ansøgeren vil bidrage til og have indflydelse på den nærmere organisering af specialet i Gødstrup.

Vagtstruktur
I Holstebro er der etableret tre vagtlag med tilstedeværelsesvagt; forvagt, mellemvagt og bagvagt. Desuden er der beredskabsvagt for hæmatologi og nefrologi, som dækkes af overlægerne.

Vagtstrukturen i Herning er med 2 vagtlag i tilstedeværelsesvagt – forvagt og bagvagt.

Afdelingslægen indgår i bagvagtslaget i Holstebro.

Lægefaglige kvalifikationer
Der ønskes ansøgere med speciallægeuddannelse i intern medicin: reumatologi.

Ansøger bør i ansøgningen forholde sig til speciallægens 7 roller, jf. Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de 7 lægeroller, og bør i videst muligt omfang dokumentere sine kvalifikationer inden for disse områder. Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgers oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 kompetenceområder.

Desuden forventer vi

 • At du altid sætter patienten først – også i en travl hverdag.
 • At du byder dig til, når dagligdagen er presset.
 • At du deltager aktivt i den daglige kliniske vejledning af yngre kolleger.
 • At du sikrer den løbende dokumentation af afdelingens opgaver, produktion og kvalitet.
 • At du har stærke samarbejdsevner både mono- og tværfagligt og stimulerer samarbejdet både internt i afdelingen, til andre afdelinger og hospitalet samt tværsektorielt.
 • At du har stærke kommunikative evner både mundtligt og skriftligt.
 • At du altid holder den gode tone i hverdagen – både over for patienter, pårørende og kolleger.
 • At du viderefører organisationens værdier: dialog, dygtighed og dristighed.

Vi kan tilbyde dig:

 • Et udfordrende og udviklende speciallægejob med høj grad af selvbestemmelse.
 • At medvirke i udbygning og oprustning af det reumatologiske speciale i Hospitalsenheden Vest og ved flytning til spritnyt hospital i Gødstrup.
 • Et stærkt fagligt miljø med fokus på et balanceret forhold mellem privatliv, efteruddannelse og produktion.
 • Arbejde i en afdeling med et højt fagligt niveau og en dygtig medarbejderstab.
 • Gode faglige og personlige udviklingsmuligheder.
 • Et aktivt undervisningsmiljø.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger. Stillingen er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse. Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest.

Flere oplysninger om stillingen
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Nikolai Hoffmann-Petersen på tlf. 2946 4510 eller specialeansvarlig overlæge Jolanta Grydehøj på tlf. 2287 4662.

Ansøgningsfrist
Du kan søge jobbet online på Regionens hjemmeside,www.rm.dk/job ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV. Vedhæftede dokumenter skal være i pdf- eller wordformat.

Din ansøgning skal være hos os senest tirsdag den 6. april 2021.

Samtaler forventes afholdt onsdag den 14. april 2021.

Stillings- og funktionsbeskrivelse