Hospitalsenhed Midt søger en visionær og innovativ ledende overlæge til Operation og Intensiv på Regionshospitalet Viborg Kan du videreudvikle patientforløb og se udviklingsmuligheder og potentialer i samarbejde på tværs af afdelinger, specialer og fagligheder?

Dette job er udløbet

Hospitalsenhed Midt søger en visionær og innovativ ledende overlæge til Operation og Intensiv på Regionshospitalet Viborg

Om stillingen
Vores nye ledende overlæge skal sammen med oversygeplejersken videreføre den flotte udviklingsproces, som Operation og Intensiv er i gang med, efter at dele af afdelingen flytter i nyt akutcenter ultimo 2019.

I Hospitalsenhed Midt har vi fokus på, at alle patienter diagnosticeres og behandles på et højt fagligt niveau med den patientoplevede kvalitet i højsædet. Operation og Intensiv har tværgående funktioner og spiller en central rolle ved patientforløb på tværs af afdelinger på Regionshospitalet Viborg. Du skal derfor have særlig interesse for og fokus på samarbejdet med de kirurgiske og medicinske specialer samt medvirke til, at det tværfaglige samspil fungerer på operationsstuerne med henblik på fælles optimering og forbedrede sammenhængende patientforløb.

Afdelingsledelsen har fælles ansvar for, at afdelingens organisatoriske, økonomiske, faglige og personalemæssige drift og udvikling bygger på hospitalets værdier og lever op til hospitalets mission, vision og strategi. Afdelingsledelsen er i fællesskab ansvarlig for at sikre optimale rammer og retning for behandling og pleje af patienter, uddannelse af de fremtidige medarbejdere i sundhedssektoren, faglig udvikling, innovation og forskning samt for udvikling af tilgangen til ledelse i afdelingen.

Du skal, i tæt samspil med oversygeplejersken, skabe de organisatoriske og ledelsesmæssige rammer, som kan videreføre afdelingens flotte udvikling. Du vil samtidigt blive en del af hospitalsenhedens samlede ledergruppe.

Vi ønsker at stillingen som ledende overlæge i Operation og Intensiv besættes pr. 1. maj 2020 eller efter aftale.

Om dig
Vi forventer, at du er uddannet speciallæge i anæstesiologi og besidder solidt kendskab til sundhedsvæsenet. Der vil blive lagt vægt på, at den ledende overlæge kan udfylde rollen som leder af fagprofessionelle og medvirke til udvikling og kvalitetssikring samt lede forandringsprocesser. Gode ledelseskompetencer og samarbejdsevner er en forudsætning og prioriteres højt. Ledelseserfaring er en fordel, men ikke et krav.

Der lægges særligt vægt på, at du besidder følgende personlige kvalifikationer:

  • Gode faglige og tværfaglige samarbejdsevner, og at du arbejder målrettet og resultatorienteret
  • Interesse i at arbejde med at udvikle mission, vision og strategi i afdelingen
  • Motiverende og anerkendende med en dialogbaseret, involverende ledelsestilgang
  • En synlig tilgang i den kliniske drift og at du sikrer sammenhængskraft i afdelingen
  • En god kommunikator, som er informativ og tydelig i sine budskaber
  • Overholder aftalte budgetrammer og aktivitetsmål samt har økonomisk indsigt
  • Skaber resultater, gejst og arbejdsglæde, og gennem en aktiv personalepolitik, arbejder for et godt arbejdsmiljø
  • Bidrager til at sikre et godt og frugtbart uddannelsesmiljø
  • Vægter kvalitet og forbedringsarbejdet samt patientsikkerhed højt
  • Vægter samarbejde med andre afdelinger i Hospitalsenhed Midt og Region Midtjylland.

Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse her.

Om Operation og Intensiv
Afdelingens funktioner er samlet om en fælles effektiv drift af operationsgang, herunder fast-track programmer, optimering af OP-programmer, fælles booking m.v. Der er fokus på datadrevet styring og effektiv udnyttelse af operationsfaciliteter.

Afdelingens organisering styrker aktiviteter og forbedrer patientforløb på tværs af specialer og fagligheder. Operation og Intensiv rummer fem områder med tværfaglig ledelse: Sterilcentral, Dagkirurgi, Operation og Opvågning, Intensiv samt Skopiklinik.

Operation og Intensiv opdeler patientforløbene i dagkirurgi, skopi-forløb og forløb, hvor patienterne indlægges via stamafdelingerne. Ultimo 2019 flytter dagkirurgi til nye rammer i det nye Akutcenter som også omfatter 10 nye operationsstuer. Skopi-klinik flyttede i september 2019 til de nye lokaler i akutcentret.

Der ydes operation, anæstesi og opvågning til kirurgiske specialer omfattende følgende områder: Kirurgisk gastroenterologi, urologi, mammakirurgi, karkirurgi, ortopædkirurgi, gynækologi/obstetrik, tandbehandling, anæstesi i Røntgen og Skanning til CT- og MR-skanninger, og anæstesi til ECT-behandling i psykiatrisk afsnit. Der udføres ca. 15.000 anæstesier årligt, heraf ca. 2.000 regionale anæstesier. Intensiv har 10 senge og behandler i gennemsnit 1.000 patienter årligt. Afdelingen omfatter desuden en sterilcentral, som er i gang med en større ombygning og omlægning af arbejdsgange i den sammenhæng.

Der er et tæt samarbejde mellem medarbejdere og ledere på tværs af alle områder og enheder i afdelingen. Medarbejderstaben på ca. 330 ansatte er sammensat af læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt lægesekretærer. Afdelingen har en samlet lægenormering på 31 stillinger, heraf 1 ledende overlæge, 16 overlæger, 4 afdelingslæger, 4 læger i hoveduddannelsesforløb samt 6 introduktionslæger.
 
Læs mere om Operation og Intensiv www.hospitalsenhedmidt.dk/afdelinger-og-centre/operation-og-intensiv/
 
Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,5 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker i Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Operation og Intensiv.

Løn- og ansættelsesvilkår forhandles med den faglige organisation med udgangspunkt i Aftale vedrørende lægelige chefer.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stilling og afdeling kan fås ved henvendelse til:

Lægefaglig direktør Claus Brøckner Nielsen, tlf. 3091 1341
Hospitalsdirektør Thomas Balle Kristensen, tlf.  3038 7193
Sygeplejefaglig direktør Mette Fjord Nielsen, tlf. 2369 6641

Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal være os i hænde senest søndag den 12. januar 2020 med autorisationsID, dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v., samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted onsdag den 29. januar og onsdag den 19. februar 2020. Der vil være personprofiltest mellem samtalerne.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.