Har du lyst til at bruge dine kompetencer som afdelingslæge i et børnepsykiatrisk afsnit i udvikling? Så er det dig vi søger til Psykiatrisk Klinik for Skolebørn, Team 1- AUH, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Region Midtjylland

Dette job er udløbet

Vi søger en afdelingslæge til Team 1 for skolebørn fra d. 1. januar 2024 eller snarest derefter.

Team 1 søger en afdelingslæge, som har interesse i udredning og behandling. Som brænder for og har lyst til at være med til at varetage og udvikle det ambulante tilbud på hele skolebørnsområdet.

Som speciallæge i Team 1 er du med til at sikre udredning og behandling af høj faglig kvalitet til afsnittets patienter med blik for optimal ressourceudnyttelse.

Du vil indgå i behandler-teamet og forventes at varetage udrednings- og behandlingssager selvstændigt og i tværfagligt samarbejde.

Desuden vil du indgå i afsnittes team af i alt 7 speciallæger, som udveksler og sparrer med hinanden og afløser for hinanden i forbindelse med ferie og sygdom.

Afsnittet udgøres af ambulante hold. Holdene er tværfaglige, og udgøres af læger, psykologer, sygeplejersker, pædagog og socialrådgiver. Som afdelingslæge vil man fra afsnitsledelsen have et uddelegerede behandlingsansvar på det pågældende hold. Du skal have en lyst, interesse og evne til at tage ansvar for at træffe faglige og personalemæssige beslutninger vedrørende den daglige drift på holdet. Samt befordre trivsel og arbejdsglæde i teamet og formidle information imellem afsnitsledelsen og holdene.

Det forventes at du vil bidrage aktivt ind den faglige og organisatoriske udvikling i afsnittet og på tværs af Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling i samarbejde med afsnitsledelsen og herunder tage ansvar ind i beslutning, formidling og implementering af organisatoriske tiltag.

Vejledning af kollegaer vil indgå i arbejdet.

Psykiatrisk Klinik for Skolebørn, Team 1 er et alment afsnit for skolebørn.

Afsnittet er fordelt på 2 ambulante enheder – et ambulatorium i Viborg og et i Skejby. Der er et tæt samarbejde med de andre ambulante enheder, men også med de to senge afsnit målrettet skolebørn.

Afsnittet har omkring 50 medarbejdere med forskellige fagligheder herunder læger, psykologer, sygeplejersker, pædagoger, socialrådgivere og sosu-assistenter. Desuden er der et tæt samarbejde med sekretærgruppen.

Stillingen er som udgangspunkt knyttet til ambulatoriet i Skejby. Men med mulighed for varetagelse af opgaver i Viborg.

Afsnittet varetager undersøgelse og behandling af børn mellem 7-13 år med blandede børnepsykiatriske lidelser, herunder børn med autismespektrumforstyrrelser, affektive lidelser, psykose og angstlidelser, funktionelle lidelser samt opmærksomhedsforstyrrelser. Der er ofte samtidig mental retardering eller svære psykosociale belastninger og en høj grad af komorbiditet. Undersøgelse og behandling varetages for såvel hovedfunktion som på regionsfunktion og højt specialiseret funktionsniveau.

I Team 1 har vi fokus på at give et fagligt højt kvalificeret tilbud til netop de børn og familier, der har brug før børne- og ungdomspsykiatrisk udredning og behandling.

Vi er derfor løbende optaget af at udvikle vores tilbud og af at sikre en balance imellem udrednings- og behandlingsopgaver, der bevirker, at vi kan imødekomme behovet.

Vi er ligeledes optaget af at samarbejde med andre aktører og sektorer, så viden overføres og sektorovergange opleves smidige af såvel børnene og deres familier som af de fagprofessionelle.

Speciallæger i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling indgår i bagvagtsfunktion i døgnvagter med tilkaldevagt uden for almindelig arbejdstid. Afdelingslæger har fremmøde i dagtid i weekenden kl 8-14. Man har 1-2 døgnvagter pr. måned.

Vagtarbejdet indebærer opkald fra forvagt og eksterne samarbejdspartnere og evt. tilkald i situationer med mange akutte opgaver eller vanskelige opgaver for forvagten. Varetagelse af bagvagten forudsætter, at du er fortrolig med akut medicinering samt tvangsbehandling under psykiatriloven. Som ny speciallæge kan der ved behov planlægges med en overlæge i bag-bagvagt det første halve år.

Kvalifikationer:

  • Du skal være speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri eller uddannelseslæge i slutningen af dit uddannelses forløb.
  • Du skal besidde overblik, gode samarbejdsevner, samt lyst og evne til at arbejde med en større personalegruppe
  • Du skal have lyst til at tage det daglige leder ansvar for en tværfaglig mindre gruppe af medarbejdere.
  • Du skal have lyst og interesse i at være en del af et afsnit som er i udvikling.

Du kan forvente:

  • En fagligt udfordrende og spændende stilling i et godt arbejdsmiljø hvor vi er sammen om opgaven.
  • At skulle give og modtage vejledning.
  • At være en del af en mangfoldig personalegruppe med mange fagligheder.
  • At være en del af en aktiv speciallægegruppe både på afsnittet og på børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling.
  • At være en del af et afsnit hvor der er et godt kollegialt miljø og hvor der er fokus på et godt arbejdsmiljø og de enkles trivsel og udvikling.

Yderligere oplysninger fås hos funktionsledende overlæge Susanne Møller mobil nr. 3052 4318 eller oversygeplejerske Anne Nemec mobil nr. 3035 1097.

Du kan læse mere om Børne- & Ungdomspsykiatrisk Afdeling på vores hjemmeside: www.bua.rm.dk

Ansøgningsfrist søndag d. 8. oktober 2023

Ansættelsessamtalen er den 11. oktober 2023

Du kan alene søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning” eller lign. link. Vedhæft din ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse (CV) og evt. gældende autorisationsbevis. De vedhæftede filer skal være i pdf– eller word-format.

Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)

BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen. 

BUA består af 8 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Gødstrup samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. 

Afdelingen modtog i 2022 5.337 eksterne henvisninger og havde kontakt med omkring 10.000 unikke cpr.nr. Afdelingen havde i 2022 et nettobudget på godt 300 mio. kr. og pr. 1/1-2023 514,5 årsværk fordelt på 556 medarbejdere.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.