Har du lyst til at arbejde med Skolebørnspsykiatri på et højt fagligt niveau, så er det dig vi søger i Team 2 for Skolebørnspsykiatri, Børne- & Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Region Midt Vi søger en afdelingslæge pr. 1. februar 2024 eller snarest derefter.

Ansøgningsfrist: 03/12/2023 BUA Team 2 for Skolebørnspsykiatri - AUH

Stillingen er på 37 timer/uge og med primær funktion i Skejby. Speciallægerne i afsnittet dækker også vores matrikel i Gødstrup med ugentligt fremmøde, og du vil indgå i denne dækning efter nærmere aftale. Vi ser også meget gerne en ansøgning fra dig, der forventer at blive speciallæge i løbet af foråret 2024.

Psykiatrisk Klinik for Skolebørn, Team 2

Afsnittet er placeret på to matrikler, henholdsvis Skejby og Gødstrup med fælles funktionsledelse. Team 2 varetager udredning og behandling af den samlede målgruppe i alderen 7 år til 13 år i samarbejde med det andet skolebørnsafsnit, Team 1.

Team 2 Skejbys målgruppe er børn med opmærksomhedsforstyrrelser og autisme, hvor flere af børnene har komorbiditet med angst, depression, Tourettes Syndrom, OCD, adfærdsforstyrrelser, mental retardering samt somatiske sygdomme og psykosociale problemstillinger. Team 2 Skejby har højtspecialiseret funktion for børn med ADHD, OCD og Tourette.

Team 2 Gødstrup udreder og behandler børn i alderen 7-13 år på hovedfunktionsniveau. Det er en blandet almen gruppe inden for de fleste diagnosegrupper.

Team 2 har stor tradition for forskning, og der er løbende tilknyttet kliniske forskningsprojekter i samarbejde med forskningsafsnittet i BUA.

Team 2 har ca. 60 medarbejdere bestående af uddannelses- og speciallæger, psykologer og specialpsykologer, sygeplejersker, socialrådgivere og pædagoger. Der er et godt og forpligtende samarbejde på tværs af faggrupperne.

Du vil indgå i afsnittets team af 4 speciallæger og 1 specialpsykolog, som udveksler og sparrer med hinanden samt afløser for hinanden i forbindelse med ferie og sygdom. Der er mulighed for teamlederfunktion for en mindre gruppe af medarbejdere. Du vil naturligt blive inddraget i ambulatoriets udvikling og organisering, og vi forventer at du bidrager aktivt ind i dette. Som speciallæge har du en vigtig opgave ift. at sikre den høje faglige standard, bidrage til udvikling samt fokus på, hvordan vi bedst muligt udnytter de tilgængelige ressourcer til gavn for den samlede målgruppe.

Der er tæt ledelsesmæssig opbakning og mulighed for sparring, og der er generelt fokus på at opgavemængde og arbejdstid skal hænge sammen.

I BUA og Team 2 vægter vi en kultur præget af høj faglighed, et godt og trygt arbejdsmiljø inkluderende medinddragelse samt mulighed for personlig udvikling.

Vi kan tilbyde:

 • En spændende og udfordrende stilling blandt dygtige kolleger
 • Grundig introduktion og oplæring samt mentorordning
 • Ugentlig sparring for alle afsnittets speciallæger og specialmøder hver 2. uge (speciallæger og specialpsykolog/teamleder)
 • Mulighed for relevant efteruddannelse – både hvad angår ledelsesfunktionen og det faglige mht. børne- og ungdomspsykiatri samt specifikt i forhold til målgruppen
 • Mulighed for fleksibilitet og selvstændighed med hensyn til opgaveplanlægning
 • Mulighed for at indgå i forsknings- og udviklingsprojekter
 • Et godt arbejdsmiljø
 • Mulighed for at indgå i terapeutiske forløb med individuel eller gruppesupervision

Vi søger en speciallæge med

 • Evne til at arbejde selvstændigt, som samtidig søger sparring ved behov
 • En stærk faglig profil og erfaring med eller interesse i skolebørnspsykiatrien
 • Interesse i at indgå i et tæt samarbejde med afsnittets speciallæger og øvrige faggrupper
 • Interesse og nysgerrighed på faglig udvikling og organisationsforståelse
 • Godt overblik og evne til at prioritere.

Vagtforpligtigelse

Speciallæger i BUA indgår i bagvagtsfunktion i døgnvagter med tilkaldevagt uden for almindelig arbejdstid. Afdelingslæger har fremmøde i dagtid i weekenden kl 8-14. Man har 1-2 døgnvagter pr. måned.

Vagtarbejdet indebærer opkald fra forvagt og eksterne samarbejdspartnere. Varetagelse af bagvagten forudsætter, at du er fortrolig med akut medicinering samt tvangsbehandling under psykiatriloven. Som ny speciallæge kan der ved behov planlægges med en overlæge i beredskabsvagt det første halve år.

Løn- og ansættelsesvilkår

I henhold til overenskomsten indgået mellem Danske Regioner i Danmark og Foreningen af Yngre Læger.

Yderligere oplysninger

Vi vil opfordre dig til at søge flere informationer om stillingen ved at kontakte ledende overlæge Tine Mejer på tlf. 23673620/78473746 eller mail: tine.mejer@rm.dk 

Ansøgningsfrist: 3.12.2024

Ansættelsessamtaler: 7.12.2024

Ud over en kort motiveret ansøgning bedes ansøger udfylde skema til faglig bedømmelse. I Region Midtjylland sker den faglige bedømmelse ud fra ”Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger i Region Midtjylland” af 10.10.2007.

Læs mere om BUA herunder funktionsbeskrivelse for overlæger. Hent skema til faglig bedømmelse på centrets hjemmeside www.bua.rm.dk under “Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling/ledige job.

Du kan alene søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning” eller lign. link. Vedhæft din ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse (CV). De vedhæftede filer skal være i pdf– eller word-format.

Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)

BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen. 
BUA består af 8 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Gødstrup samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtog i 2022 5.337 eksterne henvisninger og havde kontakt med omkring 10.000 unikke cpr.nr. Afdelingen havde i 2022 et nettobudget på godt 300 mio. kr. og pr. 1/1-2023 514,5 årsværk fordelt på 556 medarbejdere.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.