Er du vores nye afdelingslæge i Sengeafsnit 2 og 4 for unge, Børne- og Ungdompsykiatrisk afdeling, Skejby? Vi søger en speciallæge i Børne- og Ungdomspsykiatri til en afdelingslægestilling på 37 timer/uge.

Dette job er udløbet

Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. november 2023 eller snarest herefter.

Som afdelingslæge i vores afsnit vil du få hovedansættelsessted i Sengeafsnit 2 i Skejby, hvor du vil blive en del af et team bestående af læger, psykologer, socialrådgivere og en fysioterapeut.

Speciallægerne i vores afsnit dækker også vores matrikel i Gødstrup med ugentligt fremmøde, og du vil indgå i denne dækning efter nærmere aftale.

Vores afsnit modtager patienter inden for hoved-, regions- og højtspecialiseret funktion.
Vi foretager derfor udredning og behandling af en lang række psykiatriske lidelser hos unge under indlæggelse som for eksempel; psykotiske og affektive tilstande, personlighedsforstyrrelser, autisme, mental retardering og ADHD. Vores afsnit modtager også retspsykiatriske patienter.

Vi foretager endvidere mentalobservationer ambulant og under indlæggelse.

I vores afsnit byder dagligdagen på stor variation i arbejdsopgaverne. Nogle dage er præget af de akutte opgaver og et højt patientflow, mens andre dage giver rum til fordybelse.

Som afdelingslæge i vores afsnit, vil du indgå i et tæt samarbejde med afsnittets andre læger og psykologer mhp. løsning af de samlede opgaver i afsnittet. Der vil være opgaver i sengeafsnittet og opgaver i vores Klinik for Ungdomsretspsykiatri – med gode muligheder for sparring.

Vores afsnit har løbende uddannelseslæger, hvorfor du, på lige fod med de andre læger i afsnittet, vil få en vejlederfunktion.

Vi ser dig som en vigtig medspiller i udviklingen af afsnittets faglighed samt implementering af afsnittets visioner i et tæt samarbejde med afsnitsledelsen.

Du vil derfor også blive inddraget i for eksempel; kvalitetsarbejde, Safewards, forebyggelse af tvang, udadrettet funktion samt andet udviklingsarbejde.

 

Det psykiatriske Sengeafsnit 2 og 4 for Unge 

Afsnitsledelsen består af en ledende overlæge og af 2 oversygeplejersker.

Afsnittet har to matrikler hhv. i Skejby (11 pladser) og i Gødstrup (5 pladser), som både rummer akutfunktion og plads til elektive indlæggelser.

I afsnittet er også tilknyttet Klinik for Ungdomsretspsykiatri.

I vores afsnit er ansat følgende faggrupper: Læger, sygeplejersker, psykologer, socialrådgivere, pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, social- og sundhedsassistenter, sekretærer og peer-medarbejder.

I afsnittet har vi blandt andet fokus på at skabe gode patientforløb med inddragelse af patienter og pårørende og sikre gode overgange mellem hospital og familie/bosted.

I mødet med patienten arbejder vi ud fra den mentaliseringsbaserede tilgang.

Vi vægter højt at have en relation medarbejdere og ledere imellem, som er præget af tæt samarbejde, respekt, loyalitet og tillid.

 

Vi tilbyder også

 • Et godt tværfagligt samarbejde med interne og eksterne samarbejdsparter
 • En spændende og udfordrende stilling blandt dygtige kolleger
 • Høj vægtning af faglig og personlig udvikling
 • Mulighed for deltagelse i faglige kurser, forskningsprojekter samt videreudvikling af ledelsesmæssige kompetencer
 • Mulighed for individuel supervision og gruppesupervision.
 • Medarbejdere og ledelse, der er kendetegnet bl.a. igennem deres dedikerede engagement og motivation for varetagelse af kerneopgaven
 • En organisation, hvor godt arbejdsmiljø, samarbejde og kommunikation prioriteres højt

 

Dine kvalifikationer

 • Du skal være speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri
 • Du har interesse for og kompetencer til at indgå bredt i det kliniske arbejde
 • Du besidder et godt overblik og gode samarbejdsevner
 • Du får energi af at have flere opgaver på én gang og at være i kontakt med mange forskellige samarbejdspartnere
 • Du motiveres af at være med til at sikre den daglige drift, såvel som at indgå i undervisningsopgaver samt forsknings- og udviklingsprojekter
 • Det er ikke en forudsætning for stillingen, at du har erfaring inden for retspsykiatri, da der gives oplæring og supervision efter behov

Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)

BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen. 
BUA består af 8 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Gødstrup samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtog i 2022 5.337 eksterne henvisninger og havde kontakt med omkring 10.000 unikke cpr.nr. Afdelingen havde i 2022 et nettobudget på godt 300 mio. kr. og pr. 1/1-2023 514,5 årsværk fordelt på 556 medarbejdere.

 

Løn- og ansættelsesvilkår

I henhold til overenskomsten indgået mellem Danske Regioner i Danmark og Yngre Læger med mulighed for forhandling vedr. evt. kvalifikationstillæg.

Speciallæger i BUA indgår i bagvagtsfunktion i døgnvagter med tilkaldevagt uden for almindelig arbejdstid. Afdelingslæger har fremmøde i dagtid i weekenden kl 8-14.

Vagtarbejdet indebærer opkald fra forvagt og eksterne samarbejdspartnere og evt tilkald i situationer med mange akutte opgaver eller vanskelige opgaver for forvagten. Varetagelse af bagvagten forudsætter, at du er fortrolig med akut medicinering samt tvangsbehandling under psykiatriloven.

Ansøgningsfrist: 3.oktober 2023.
Ansættelsessamtaler afholdes: onsdag den 11. oktober 2023 om formiddagen.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos ledende overlæge Martin Nygaard Hansen på mail martihan@rm.dk eller tlf. 4048 3520. se også funktionsbeskrivelsen.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.