Cheflæge ved Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital Børn og Unge ved Aarhus Universitetshospital (AUH) søger en ny cheflæge med tiltrædelse pr. 1. december 2023

Ansøgningsfrist: 30/09/2023 Aarhus Universitetshospital

Er du en visionær tænker med høje ambitioner på pædiatriens vegne? Kan du realisere strategiske indsatsområder gennem tæt samarbejde og tydelige prioriteringer? Vil du være en del af afdelingsledelsen ved en af Aarhus Universitetshospitals største afdelinger med samarbejdsflader på tværs af hospitalet?

Afdelingen har store ambitioner på de yngste patienters vegne og arbejder på at etablere et internationalt førende Børn og Unge Hospital på AUH. Som cheflæge ved afdelingen forventer vi, at du går forrest i denne proces og bidrager til at sikre den langsigtede udvikling af børne- og ungeområdet på et af Danmarks største hospitaler. Du lykkes i stillingen som cheflæge gennem dit strategiske overblik, din anerkendende ledelsesstil og dine stærke samarbejdsevner.

Jobbeskrivelse

Som cheflæge ved Børn og Unge bliver du en del af en tredelt afdelingsledelse, som foruden dig består af afdelingens chefsygeplejerske og kliniske lærestolsprofessor. Afdelingsledelsen arbejder og fremstår som et samlet lederteam i et åbent og tillidsfuldt samarbejde. En af jeres vigtigste opgaver som afdelingsledelse er at fastholde og udvikle den faglige kvalitet af afdelingens højt specialiserede funktioner.

Jeres fælles ledelsesopgave består samtidig i at sikre en afdeling i økonomisk balance, der muliggør prioritering af såvel drifts- som udviklingsaktiviteter. I skaber sammenhæng mellem afdelingens høje ambitioner, medarbejderressourcer og økonomiske rammer. Opgaven kræver svære beslutninger, procesoptimering og nytænkning af patientforløb. Som afdelingsledelse løser I denne opgave gennem tæt dialog med repræsentanter fra de faglige miljøer og vedvarende forventningsafstemning med eksterne interessenter.

Som en del af afdelingsledelsen ved Børn og Unge har du en central rolle i implementeringen af en ny ledelsesstruktur med flere ledende overlæger i afdelingen. De ledende overlæger har direkte personaleansvar for afdelingens uddannelses- og speciallæger, bedriver kliniknær ledelse og indgår i tværfaglige ledelsesteams. Som cheflæge på AUH bliver du således fortrinsvis leder for ledere og har en væsentlig opgave i at understøtte udviklingen af den lægefaglige linjeledelse. Samtidig lægger vores multidisciplinære organisering i Børn og Unge op til, at du er et ledelsesmæssigt forbillede for alle faggrupper. Du medvirker til, at afdelingsledelsen og funktionsledergruppen kontinuerligt forventningsafstemmer og udvikler sig som et samlet lederteam. Denne opgave kalder på din lyttende og involverende ledelsesstil kombineret med evnerne til at uddelegere.

Vi er stolte af at være en universitetsafdeling med forskning, uddannelse og udvikling som en central del af vores DNA. En vigtig opgave for dig bliver at fastholde afdelingens voksende forskningsaktivitet af høj, international standard. Uddannelsesopgaven fylder ligeledes meget i Børn og Unge, og vi vægter vedvarende faglig udvikling for alle afdelingens medarbejdere. Vi forventer, at du med et udviklingsorienteret blik skaber tydelige karriereveje i afdelingen. Du kommer med en strategi for afdelingens talentudvikling, redskaber til at løfte alle medarbejderlag samt afprøvede metoder til at tiltrække og fastholde faglige spydspidser.

Sammen med den øvrige afdelingsledelse har du også til opgave at understøtte et godt og udviklende arbejdsmiljø i Børn og Unge. Psykologisk sikkerhed er fundamentet for din ledelse, og du fremmer en kultur præget af åbenhed og gensidig respekt. Du har blik for balancerne mellem vagtarbejde, forskningsaktiviteter og privatliv, hvilket gør afdelingen til en attraktiv arbejdsplads. Som person er du ikke bange for at gå ind i ledelsesmæssige dilemmaer og har en løsningsorienteret tilgang, der får perspektiver til at mødes.

Transformation og innovation står højt på AUH’s dagsorden, og som cheflæge ved Børn og Unge bidrager du aktivt til denne bevægelse. Som transformationsleder på AUH besidder du evnen til at udtænke nye løsninger og viljen til at indgå i tætte, konstruktive samarbejder på tværs af hospitalet. Konkret medvirker du til at realisere visionen om et Børn og Unge Hospital, der understøtter samtlige pædiatriske funktioner. Du arbejder struktureret, sikrer opfølgning og sætter sammen med dine afdelingslederkollegaer den strategiske retning for projektet.

Kvalifikationer

Vi søger en speciallæge i pædiatri. Du bidrager med klare visioner for specialets fremtid, erfaring med multidisciplinære tilgange og stor faglig indsigt i de højt specialiserede børne- og ungefunktioner. Du har solid ledelseserfaring med kompetencer inden for tværgående ledelse, strategiarbejde og forskningsledelse. Vi ser desuden gerne, at du har en formel lederuddannelse og evner at bringe din ledelse i teoretisk og praktisk anvendelse.

Du har en samlende karakter og er ambitiøs på hele afdelingens vegne. Du er en strategisk tænker, der formår at udstikke retning for afdelingen og dine medarbejdere. Som leder kender du vigtigheden af at skabe følgeskab og give medejerskab. Dine kommunikative evner er særligt veludviklede, og du er i stand til at engagere og motivere medarbejderne gennem transparent og imødekommende kommunikation.

AUH skaber resultater gennem samarbejde, og derfor er udvikling af samarbejdsrelationer og netværk højt prioriteret i stillingen som cheflæge. Du får ansvar for at opbygge tillidsfulde relationer til dine medledere i Børn og Unge, på tværs af AUH og med vores nationale såvel som internationale samarbejdspartnere. Din ledelsesstil er karakteriseret ved anerkendelse, helhedssyn og stærk faglig såvel som personlig integritet.

Danmarks komplette hospital

AUH er et internationalt anerkendt og højt specialiseret universitetshospital, der samtidig er akuthospital for 360.000 borgere i Aarhus. Vi er kåret som Danmarks bedste hospital i 2023 og er samlet i én hospitalsby med mere end 10.000 medarbejdere, som samarbejder i stærke fællesskaber på tværs af fag og afdelinger. Vi er landets komplette hospital med både den brede og højeste faglighed. Vi forsker i tæt samarbejde med Aarhus Universitet og med regionale, nationale og internationale partnere. På AUH møder vi hele mennesket og skaber resultater gennem samarbejde.

Børn og Unge er en universitetshospitalsafdeling, der behandler børn og unge i alderen 0 til 17 år. Børn og Unge omfatter 15 pædiatriske fagområder, som alle varetager en eller flere af afdelingens 65 højt specialiserede pædiatriske funktioner. Ligeledes rummer afdelingen også børn og unge med kirurgiske problemstillinger, hvor hospitalets kirurgiske afdelinger har behandlingsansvaret. Ud over de højt specialiserede funktioner behandler Børn og Unge ligeledes sygdomme på hovedfunktionsniveau for vores optageområde. Afdelingen er organiseret i tre sengeafsnit og en stor ambulant klinik, ligesom Børn og Unge har behandlingsansvaret i Akut Børn.

Afdelingen deltager i et vestdansk pædiatrisamarbejde om højt specialiserede funktioner med universitetshospitalsafdelingerne på Odense Universitetshospital og Aalborg Universitetshospital med en vision om højeste faglighed tættest muligt på hjemmet.

Børn og Unge på AUH er én af landets største børne- og ungeafdelinger. Vi har cirka 450 medarbejdere med mange forskellige faglige baggrunde, heraf er 270 sygeplejersker og 95 læger. I afdelingen er ansat cirka 70 speciallæger. Du vil møde en kompetent, engageret og dedikeret medarbejdergruppe, hvor vigtige værdier blandt andet er høje faglige ambitioner, samarbejde, medmenneskelighed og innovation. Gennem ”Family Centered Care” arbejder vi for at tilbyde de bedste patientforløb for vores familier. Vi er optaget af medarbejdertrivsel, livslang læring og psykologisk tryghed.

Vores ambition er inden for en årrække at etablere et internationalt førende Børn og Unge Hospital på AUH. Det strategiske og visionære arbejde er påbegyndt. I dag pågår forskellige forundersøgelser, som blandt andet fokuserer på brugerinddragelse, udvikling af bæredygtige patientforløb samt gunstige rammer for forskning. Som cheflæge er du en afgørende aktør i den fremadrettede proces med at realisere visionen om et Børn og Unge Hospital i verdensklasse.

Når du ansættes som afdelingsleder på AUH, gør vi os umage for at tage godt imod dig og hjælpe dig i gang med dine nye opgaver. Du bliver derfor introduceret til AUH gennem et skræddersyet onboarding-forløb, der passer til netop dig og dine forudsætninger.

Ansættelsesvilkår, ansøgning og tiltrædelse

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst.

Stil ansøgning, CV og relevante bilag til AUH’s hospitalsledelse via linket i annoncen. Forud for ansættelse som cheflæge gennemføres en skriftlig lægefaglig bedømmelse af ansøgernes kompetencer inden for de syv lægeroller. Kompetencer dokumenteres i skemaet, som er en del af den elektroniske ansøgningsportal. Skema finder her.

Det er en forudsætning for ansættelse ved Børn og Unge, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest.

Tiltrædelse er 1. december 2023. Ansøgningsfristen er 30. september 2023.
Første samtalerunde afholdes 11. oktober 2023. Anden samtalerunde afholdes 23. oktober 2023.
I udgangspunktet udarbejdes der personprofil mellem første og anden samtalerunde. Du modtager individuel tilbagemelding på din profil.

Du kan få yderligere information om stillingen ved at kontakte chefsygeplejerske i Børn og Unge, Lone Fredensborg på 5150 0194 eller på lonefred@rm.dk, lærestolsprofessor i Børn og Unge, Søren Rittig på 2024 1005, eller soerit@rm.dk, eller sygeplejefaglig direktør, Susanne Lauth på 5116 7089 eller på susanne.lauth@rm.dk.

 

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.