Centerdirektør Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme

Dette job er udløbet

Rigshospitalet er Danmarks højt specialiserede hospital. Til centret søges en visionær centerdirektør, der med solid sundhedsfaglig og ledelsesmæssig ballast både kan stå i spidsen for et stærkt og højprofileret center og samtidig indgå i et tæt ledelsesfællesskab med direktionen og de øvrige centerdirektører om at styrke og udvikle det samlede Rigshospital.

Vi forventer, at centerdirektøren er strategisk stærk og evner at indfri centrets høje faglige og forskningsmæssige ambitioner, sikre en veltilrettelagt og velfungerende drift samt skabe rammerne for udvikling af en fælles kultur på tværs af klinikker.

Stillingen
Centerdirektøren indgår i centerledelsen sammen med centerchefsygeplejersken, hvor hovedopgaven er at sikre, at ledelsesmæssige, faglige og politiske beslutninger implementeres i centrets samlede organisation. Disse opgaver løses i tæt samspil med klinikledelserne og en velfungerende centerstab.

Centerdirektøren bliver ligeledes en del af et ledelsesfællesskab på tværs af Rigshospitalet, som sammen sætter retningen og har ansvaret for, at hospitalet drives og udvikles i overensstemmelse med ansvaret som sundhedsvæsenets faglige og forskningsmæssige spydspids. Centerdirektøren skal endvidere repræsentere det samlede Rigshospital i såvel regionale som nationale og internationale sammenhænge. I centret får centerdirektøren ansvaret for en række strategiske, organisatoriske og driftsmæssige opgaver samt vigtige funktioner i forhold til forskning, udvikling og uddannelse, der forudsætter betydelig sundhedsfaglig indsigt.

Konkret består opgaverne blandt andet i at:

  • Udarbejde og effektuere mål, strategi- og handleplaner inden for behandling, forskning, uddannelse, aktivitet og trivsel. I tilknytning hertil skal centerdirektøren udvikle planer for centrets samlede udvikling og sikre et godt og konstruktivt fagligt og tværfagligt samarbejde på tværs af den nye centerkonstruktion
  • Opfylde mål for økonomien og den løbende optimering af økonomistyringen
  • Sikre forankring af værdibaseret sundhed og skabe vilkår for veltilrettelagte og koordinerede patientforløb, høj patienttilfredshed og patientsikkerhed
  • Styrke den evidensbaserede behandling og pleje på højt niveau i samarbejde med klinikledelserne, herunder sikre at faglige retningslinjer for diagnostik, behandling og pleje følges
  • Bistå klinikledelserne med at udmønte et professionelt ledelsesarbejde, således at der sker den fornødne oprustning og udvikling på relevante felter, og at de driftsmæssige udfordringer håndteres
  • Fokusere på løbende at udvikle aktiviteter i forhold til patientsikkerhed
  • Sikre gode relationer til eksterne samarbejdspartnere både i og uden for Region Hovedstaden og på tværs af centre og klinikker på Rigshospitalet
  • Sikre fælles retning i centret og høj grad af profilering af centret i alle relevante nationale og internationale sammenhænge
  • Understøtte et godt arbejdsmiljø og sikre centret som en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække, fastholde og udvikle højt kvalificerede medarbejdere

Opgaverne i centret forventes løst med et sikkert blik for tværgående samarbejder og reelle helhedsorienterede indsatser, så centret aktivt bidrager til at styrke drift og udvikling af det samlede Rigshospital. Det er således afgørende, at centerdirektøren arbejder for at skabe gode samlede resultater for Rigshospitalet.

Personen
Centerdirektøren skal først og fremmest være en motiverende, initiativrig og udviklingsorienteret topchef, der visionært og med tydelig kommunikation og adfærd kan fungere professionelt og sætte retning for en stor og kompleks vidensorganisation. Centerdirektøren skal se muligheder og potentialer og indfri disse.

Centerdirektøren skal være en dygtig leder af ledere, der er i stand til at delegere kompetence og ansvar til klinikledelser og stabsfunktion og samtidig formå at gå tæt på driften, når det er hensigtsmæssigt.

Centerdirektøren skal være en holdspiller, der skaber resultater sammen med klinikledelserne, med kredsen af centerdirektører og sammen med direktionen. Centerdirektøren skal have opnået gode resultater i tidligere relevante ledelsesfunktioner, herunder have gode erfaringer med samspil med sundhedsprofessionelle og forskningsmiljøer samt varetagelse af planlægnings- og økonomistyringsopgaver. Erfaring med kultur- og organisationsudvikling i sundhedsfaglige miljøer vægtes ligeledes.

Den nye centerdirektør skal have indgående kendskab til det danske sundhedsvæsen og især kendskab til forudsætninger og vilkår for drift og udvikling af store og højt specialiserede klinikker og hospitaler.

Vilkår
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende ”Aftale for chefer”. Der er mulighed for ansættelse på kontraktvilkår. Lønniveauet er ca. 900.000 kr. årligt, eksklusiv kontrakttillæg og pension.

Andet
Ansøgningsfrist: Onsdag den 22. maj 2019.

Stillingen søges på www.muusmann.com/stillinger.

Se stillings- og personprofil på www.muusmann.com.

Kontakt gerne hospitalsdirektør Per Christiansen, tlf. 35 45 55 66, eller adm. direktør Lars Muusmann, tlf. 40 76 72 27.