Brænder du for lægelig videreuddannelse? Så se her! Akutafdelingen i Randers søger ny uddannelsesansvarlig overlæge Brænder du for lægelig videreuddannelse? Så se her!

Ansøgningsfrist: 20/06/2021 Regionshospitalet Randers

Akutafdelingen i Randers søger ny uddannelsesansvarlig overlæge
Akutafdelingen i Randers er en stor uddannelsesafdeling med løbende 25-30 uddannelseslæger inden for klinisk basisuddannelse, introduktionsuddannelse i akutmedicin og hoveduddannelse i almen medicin og akutmedicin.
Vi har gennem de sidste par år arbejdet meget målrettet på at skabe gode rammer for lægelig uddannelse. Afdelingen har i 2021 haft inspektorbesøg med meget positiv bedømmelse af afdelingens uddannelsesindsats Inspektorrapport akutafdelingen Randers
Opgaven som uddannelsesansvarlig varetages aktuelt af enkelt overlæge alene, men vi ønsker nu at opruste vores uddannelsesteam med yderligere en uddannelsesansvarlig overlæge for at kunne fordele den store opgave på to.
I uddannelsesteamet indgår også en den ledende overlæge og en uddannelseskoordinerende yngre læger (UKYL). Derudover lægger vi vægt at de konkrete uddannelsesopgaver er fordelt på så mange læger i afdelingen som muligt. Alle læger over KBU niveau har funktion som hovedvejleder og alle læger forventes at bidrage aktivt til afdelingens uddannelsesmiljø
Der er godt samarbejde med hospitalets uddannelseskoordinerende overlæge, specialets PKL og med de øvrige UAO på hospitalet og fra andre akutafdelinger i Region Midt. Den uddannelsesansvarlig overlæge er medlem af hospitalets videreuddannelsesråd og det regionale uddannelsesudvalg for akutmedicin.

Om stillingen
Tidligere erfaring som uddannelsesansvarlig overlæge eller uddannelseskoordinerende yngre læge vil naturligvis være en kvalifikation, men er ikke et krav. Det er heller ikke afgørende, om du har lang erfaring som speciallæge eller er helt nyuddannet.
Erfaring med arbejdet i en akutafdeling vil også være en fordel, men det er ikke et krav, at du er speciallæge i akutmedicin. Du vil i lighed med afdelingens øvrige speciallæger blive tilbudt et individuelt tilrettelagt meritforløb, så du også får mulighed for at blive speciallæge i akutmedicin, hvis du ikke er det i forvejen.
Det vigtigste for os er, at du har interesse og lyst til at arbejde med lægelig videreuddannelse i et nyt speciale under opbygning.
Vi tilbyder naturligvis den nødvendige uddannelse til varetagelse af opgaven, f.eks deltagelse i videreuddannelsesregions Nords kursus for uddannelsesansvarlige overlæger, hvis du ikke allerede har denne.  Hvis du har interesse i at arbejde med medicinsk simulation vil vi også gerne tilbyde uddannelse i dette, hvis du ikke har dette.
Der vil blive stillet den nødvendige tid og sekretærhjælp til rådighed for de uddannelsesadministrative opgaver.

Om Akutafdelingen
Regionshospitalet Randers udgør ét af de fem akuthospitaler i Region Midt med et optageområde på 220.000 indbyggere. Akutafdelingen modtager årligt 17-18.000 patienter til indlæggelse og ca. 20.000 patienter i skadestuen. Aktuelt er der godt 180 ansatte i afdelingen – læger, sygeplejersker og sekretærer.

På lægesiden er afdelingen normeret med en ledende overlæge og 10 afdelingslæger/overlæger. Aktuelt er vi 8 speciallæger inklusiv den ledende overlæge.  Vi er tre speciallæger i akutmedicin og de øvrige speciallæger har alle gennemført eller er ved at gennemføre fagområdeuddannelse i akutmedicin.

Akutlægernes kliniske arbejdsområde
Akutafdelingens læger er aktuelt ansvarlige for al modtagelse og initiale udredning og behandling af patienter med symptomer på akut kirurgisk, medicinsk, kardiologisk eller psykiatrisk sygdom. Ca. 50% af de akut indlagte patienter udskrives direkte fra akutafdelingen.
Akutafdelingens speciallæger deltager efter den nødvendige oplæring, som teamleder i det akutte medicinske kald. I takt med udvidelse af speciallægestaben er der forventning om, at akutlægerne involveres i flere patientforløb svarende til hele det akutmedicinske fagområde, herunder også deltager i skadestuearbejdet, traumemodtagelse og beredskabsledelse.

Alle afdelingens speciallæger forventes at have eller opnå speciallægeanerkendelse i specialet akutmedicin. For speciallæger, der ikke har specialet akutmedicin, vil der blive tilbudt individuelt tilrettelagt videreuddannelsesforløb i samarbejde med Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Vi arbejder aktivt med uddannelse i speciallægegruppen gennem gensidig oplæring og kollegial sparring.

Forskning
Akutafdelingen samarbejder med Center for Akutforskning om flere projekter og har tilknyttet professor som forskningsansvarlig konsulent. Alle introduktionslæger og hoveduddannelseslæger opfordres til aktiv forskningsdeltagelse. Hvis du selv har lyst og interesse til at iværksætte forskningsprojekter, vil der således være meget gode muligheder.

Vagtforhold
Akutlægevagten er døgndækkende alle ugens dage. Nattevagten går fra 17.30-08.30. Dagstjeneste er enten 8-15.30 eller 8.00-18.00. Den uddannelsesansvarlige overlæge indgår i afdelingens vagtforpligtigelse.

Ledelse
Afdelingsledelsen består af en ledende overlæge og en oversygeplejerske, der sammen varetager den daglige ledelse af afdelingen med reference til hospitalsledelsen. Som overlæge indgår du i afdelingens ledelsesgruppe sammen med øvrige overlæger og funktionsledere. Vi arbejder ud fra Regionshospitalet Randers ledelsesgrundlag. Vi lægger vægt på høj faglighed også i ledelsesopgaven og alle overlæger tilbydes den nødvendige formelle lederuddannelse for at kunne varetage ledelsesopgaven. Se også funktionsbeskrivelse for overlæger i akutafdelingen.

Ansættelsesvilkår:
Interesserede ansøgere, uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen. Ansøgningen udformes, så det er muligt at vurdere erfaring og uddannelse i henhold til de 7 roller.

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om uddannelse, undervisningserfaring og videnskabelig produktion, samt udfyldt skema vedrørende bedømmelse af lægefaglige kompetencer.
Skemaet findes på nettet i link

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst 21.

Der skal gøres opmærksom på, at der vil blive indhentet børneattest som forudsætning for ansættelse.

Overenskomstmæssig bolig stilles til rådighed i det omfang, der er ledige lejligheder på ansættelsestidspunktet.

Yderligere oplysninger om afdelingen og stillingen samt funktionsbeskrivelse kan fås ved henvendelse til:

Ledende overlæge Christian Skjærbæk

Tlf. 78 42 03 01 / 21 28 69 96 eller e-mail: Chrskj@rm.dk

Ansøgningsfrist søndag den 20. juni 2021

Samtaler forventes afholdt onsdag d. 23. juni 2021

Ansættelsesstart 1. oktober 2021 eller efter aftale

Det er muligt at læse mere om Regionshospitalet Randers herunder den lægelige videreuddannelse på hospitalet på:
www.regionshospitalet-randers.dk

Eller på Akutafdelingens egen hjemmeside:
http://www.regionshospitalet-randers.dk/afdelinger/akutafdelingen/

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “Søg job”-knappen