Afdelingslæge til Vestdansk Center for Rygmarvsskade, Neurologi, Regionshospitalet Viborg VCR har højtspecialiseret landsdelsfunktion for neurorehabilitering af patienter med rygmarvsskade i hele Vestdanmark.

Dette job er udløbet

En stilling som afdelingslæge ved Hospitalsenhed Midt, Vestdansk Center for Rygmarvsskade, Neurologi, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse pr. 1. februar 2020, eller snarest derefter.
Stillingen er en vagtfri fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge og i stillingen er der mulighed for forskningstid svarende til 40% af en fuldtidsstilling.

På Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR) arbejder vi tværfagligt og teambaseret. Du vil således blive patientansvarlig læge for en gruppe patienter, hvor opgaverne omkring patienterne løses i tæt samarbejde med plejepersonale, fysio- og ergoterapeuter, psykologer og socialrådgivere.
På VCR er der en forskningsenhed med fuldtidsansat forskningsansvarlig overlæge, og forskningstiden skal dels bruges til forskningsenhedens eksisterende aktiviteter dels til selvstændigt at understøtte den kliniknære forskning der foregår i huset.

Om stillingen:
Vi søger en afdelingslæge der:

 • Er speciallæge i et for VCR relevant speciale: neurologi, almen medicin, samfundsmedicin, neuro– eller ortopædkirurgi.
 • Er engageret og interesseret i, at arbejde med og evt. forske indenfor neurorehabilitering af patienter med rygmarvsskade.
 • Har forskningserfaring, gerne en PhD-grad.
 • Evner at inddrage patienten og pårørende som partner i behandlingsforløbet
 • Har lyst, evne og faglighed til at håndtere lange og komplekse patientforløb
 • Besidder gode samarbejds- og kommunikationsevner.
 • Har lyst til at deltage i og bidrage til afdelingens undervisning internt og eksternt
 • Er i stand til at strukturere og prioritere egne opgaver.

Vi tilbyder:

 • En spændende og udfordrende arbejdsplads med fokus på udvikling og forskning til fordel for patientgruppen.
 • Deltagelse i og ansvar for forsknings- og udviklingsprojekter.
 • Nordisk specialistkursus i behandling af patienter med rygmarvsskade.
 • For den rette ansøger mulighed for uddannelse i spasticitets- og smertebehandling på højt specialiseret niveau.
 • Grundig tværfaglig introduktion til arbejdet som læge i et højtspecialiseret rehabiliteringscenter.
 • Gode kollegaer. Som afdelingslæge på Vestdansk Center for rygmarvsskade vil du til daglig indgå i en lægegruppe på 5 personer fordelt på følgende specialer: Neurologi (2), Reumatologi (1), Samfundsmedicin (1) og Almen medicin (1).
 • Godt monofagligt og tværfagligt samarbejde i en afdeling, der har fokus på kvalitet og faglighed. Vi arbejder målbevidst med evidensbaseret rehabilitering.
 • En varieret arbejdsdag, med engagerede og kompetente kollegaer.

Find stillingsbeskrivelsen for afdelingslæger i VCR her

Om Vestdansk Center for Rygmarvsskade
Gennem forskning, udvikling og forebyggelse varetager Vestdansk Center for Rygmarvsskade(VCR) rehabilitering af patienter med traumatiske og sygdomsbetingede rygmarvsskader. VCR er af Sundhedsstyrelsen udpeget til at have højt specialiseret funktion indenfor rehabilitering af patienter med rygmarvsskade og er det ene af to centre i Danmark.

VCR råder over 35 rehabiliteringspladser – alle enestuer med eget bad og toilet. To af de 35 pladser er træningslejligheder, hvor patienter sidst i deres forløb træner de sidste færdigheder inden udskrivelse. Til kortere rehabiliteringsophold råder VCR over fire senge på hospitalets patienthotel. Patienter tilknyttet VCR tilbydes livslangt opfølgning i ambulatoriet.

Vestdansk Center for Rygmarvsskade råder over et varmtvandsbassin, moderne fysio- og ergoterapeutiske træningsfaciliteter og et caféområde. Den unikke beliggenhed tæt ved by og Søndersø inddrages og bruges i rehabiliteringen.

Rehabiliteringen varetages af tværfaglige behandlerteams og samarbejdet på VCR er stærkt både mono- og tværfagligt – også på tværs af sektorer. Patienterne er oftest nytilskadekomne og indlagt over længere tid og har mange forskellige behov for rehabilitering. VCR har patienter, der efter rehabilitering bliver stort set selvhjulpne og patienter med behov for respirator med tracheostomi og deraf følgende suge-og ventilationsbehov og behov for hjælp hele døgnet. Centrets fysiske placering samt organisering gør, at det i weekend-, aften- og nattetimerne er en sygeplejerske, der er ansvarshavende for centeret. Neurologisk vagthavende varetager vagtarbejdet udenfor dagtiden.

Vestdansk Center for Rygmarvsskade arbejder forskningsmæssigt hen imod at opnå status som universitetsklinik. Der er etableret en forsknings- og udviklingsenhed, som sikrer forskning og udvikling på området og medvirker til at nyeste forskningsresultater implementeres i det daglige kliniske arbejde.

Vestdansk Center for Rygmarvsskade er en del af Neurologisk Afdeling på Regionshospitalet Viborg. Neurologisk Afdeling består af Vestdansk Center for Rygmarvsskade samt Center for klassisk neurologi med sengeafsnit og ambulatorier i sammenhæng med det øvrige Regionshospitalet Viborg.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,5 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Neurologisk Afdeling.

Stillingen er vagtfri .
Arbejdstiden vil ligge i tidsrummet 08.00-15.30

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til

Klinikchef Kåre Severinsen, tlf. 7844 6169 eller mobil. 2026 9596
Ledende overlæge Lene Rosendahl, tlf. 7844 6002.
 
Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisations-ID og CV skal være os i hænde senest den 20. januar 2020.

Ansættelsessamtaler forventes at blive afviklet tirsdag 28/1-2020.
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.