Afdelingslæge til substitutionsenheden Prags Boulevard i Center for Rusmiddelbehandling København

Dette job er udløbet

Vi søger fra den 1. oktober 2020 eller snarest muligt en lægekollega til misbrugsbehandlingen.

Center for Rusmiddelbehandling København er spredt over byen og har afdelinger for opioidsubstitutionsbehandling, alkohol- og stofbehandling, heroinbehandling, familieorienteret rusmiddelbehandling samt udgående/fremskudt behandling.

Vi er en samlet lægegruppe på 19 læger i Center for Rusmiddelbehandling København: 11 afdelingslæger, to 1. reservelæger, en læge i hoveduddannelsesstilling i samfundsmedicin, en reservelæge, en psykiatrisk konsulent og tre overlæger. Lægerne afholder fælles lægemøde hver anden uge. Der er derudover mulighed for at deltage i relevante kurser og konferencer, internt og eksternt.

Stillingen er en vagtfri stilling, helst 37 timer ugentlig, men ønske om 32 timer kan imødekommes. Den primære funktion er på substitutionsenheden Prags Boulevard, som varetager misbrugsbehandling af personer med opioidafhængighed og -misbrug. Patientgruppen er meget bred og dækker både de mest udsatte med stort behov for en koordineret tværfaglig behandlingstilgang til fx smertepatienter, som har udviklet misbrug og afhængighed i kølvandet på smertebehandlingen. Patienterne møder hyppigt i enheden, da der både afholdes diverse behandlingsmæssige samtaler, gruppebehandlinger, brugermøder i enheden, foruden at udlevering af medicin til patienterne sker i enheden.

Enheden har tæt samarbejde med vores ambulatorium på Forchhammersvej, som er en enhed for særligt kronisk belastede patienter og som bl.a. er basis for vores udkørende tilbud til patienter, der ikke er i stand til at møde i enheden. Som læge på substitutionsenheden Prags Boulevard indgår du i et team med lægerne på Forchhammersvej.

Du vil i det daglige have tæt samarbejde med en lægekollega og tre erfarne social- og sundhedsassistenter, og vi forventer, at du kan påtage dig en koordinerende funktion i forhold til varetagelse af den sundhedsfaglige behandling i tæt kobling med ledelsen på stedet.

Den lægelige opgave er beskrevet i “Sundhedsstyrelsens Vejledning til læger, der behandler opioidafhængige patienter med substitutionsmedicin, 2017”. Kerneopgaven består i varetagelse af den medicinske substitutionsbehandling, både iværksættelse og den løbende monitorering. Derudover består det lægelige arbejde i at udrede og behandle misbrugstilstanden, som ofte involverer flere rusmiddelafhængighedstilstande end opioidafhængigheden; især er der mange, som i tillæg har misbrug og afhængighed af benzodiazepiner, alkohol og kokain.

Vi varetager udredning og behandling af de ofte forekommende psykiske og somatiske følgesygdomme. Særligt har vi fokus på dobbeltdiagnoser og hepatitis c og varetager både udredning og behandling af hepatitis c på enheden ud fra et shared care-princip sammen med Hvidovre Hospitals infektionsmedicinske ambulatorium. Samarbejde og koordinering med praktiserende læger og hospitaler udgør en væsentlig del af det lægelige arbejde. Som journalsystem har vi et brugervenligt almen-praksis-lægesystem som vi bl.a. anvender til at understøtte kommunikationen over sektorgrænserne.

Misbrugsbehandling er som bekendt ikke et speciale i Danmark, men vi lykkes med at udvikle vores faglighed inden for området, og med henblik på at sikre kvalitet og ensartethed har vi en solid instrukssamling, som dækker den lægelige behandling.

Der er mange specialer repræsenteret i lægegruppen og vi ser gerne, at du er speciallæge i fx almen medicin, samfundsmedicin, psykiatri eller infektionsmedicin, der alle på hver sin måde er relevante.

Misbrugsbehandling udgøres af både lægelig/sundhedsfaglig og socialfaglig behandling i tæt koordinering. Behandlingstilgangen er tværfaglig og helhedsorienteret og behandlingsarbejdet foregår i tæt samarbejde med andre faggrupper. Der er derfor mange professioner i enheden, fx sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, socialrådgivere, pædagoger og administrativt personale. Vi forventer, at du har lyst til at arbejde i et tværprofessionelt miljø og er indstillet på at bidrage konstruktivt med dine kompetencer til fordel for både patienter og arbejdsmiljø.

Stillingen giver gode muligheder for at øge dine kompetencer indenfor de syv lægeroller, der alle er vigtige i forhold til kunne tilbyde denne patientgruppe en kvalificeret behandling. Vi forventer, at du er speciallæge indenfor relevant speciale, men også at du er en teamplayer med overblik og i stand til at arbejde systematisk med fokus på den lægelige opgave og møde patienterne med respekt, rummelighed og anerkendelse.

Mere information

Du kan få yderligere oplysninger hos klinisk overlæge Lene Caspersen på 2156 9202.

Søg via nedenstående link senest søndag den 23. august 2020

Vi holder samtaler torsdag den 27. august.