Afdelingslæge til kombineret klinisk, -udviklings og forskningsrelateret stilling søges til Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Hospitalsenhed Midt En spændende stilling som afdelingslæge på Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Hospitalsenhed Midt, er ledig til besættelse fra 1. Februar 2022 eller snarest derefter.

Dette job er udløbet

Regionshospitalet Hammel Neurocenter (RHN) er Universitetsklinik under Aarhus Universitet og er et højtspecialiseret fagligt udviklingshospital og kompetencecenter, der varetager neurorehabilitering af patienter med erhvervet hjerneskade fra hele Vestdanmark. Vi arbejder med individuelt tilrettelagte forløb i tværfaglige teams omkring patienten ud fra en bio-psyko-social-sygdomsmodel (ICF) og vi bedriver international forskning i det faglige krydsfelt mellem klinik, udvikling og forskning.

I efteråret 2021 fik RHN en stor 5 årig fondsbevilling på ca. 30 millioner kroner til klinisk og organisatorisk udvikling og implementering af et helt nyt neurorehabiliterende behandlingstilbud for voksne patienter med cerebral parese (CP). I forlængelse af projektet forventes omfattende forskningsaktivitet på dette og tilstødende felter.
Bevillingen har givet mulighed for at oprette denne spændende stilling, hvor opgaverne vil bestå af:

  • Udvikling af det nye neurorehabiliterende behandlingstilbud for voksne personer med CP i samarbejde med et dedikeret og erfaren tværfagligt team med brede kliniske, udviklingsrelaterede og forskningsrelaterede kompetencer
  • Implementering af ovennævnte behandlingstilbud på RHN
  • Understøttelse af forskningsaktivitet inden for feltet samt, hvis lysten og evnerne er til det, etablering af egen forskning inden for feltet
  • Klinisk arbejde på højtspecialiseret neurorehabiliteringsafsnit. Den kliniske deltidsansættelse sikrer, foruden den faglige forankring i feltet og huset, at der skabes sammenhæng mellem de kliniske arbejdende personalegrupper og de forsknings- og udviklingsansatte personer, et element der er en høj prioritet på fremtidens RHN

De lægefaglige opgaver i den kliniske del af ansættelsen dækker et bredt lægeligt felt med tæt samarbejde mellem læger fra flere specialeområder, samt andre faggrupper i det tværfaglige team.

Om stillingen
Der er tale om en fast stilling med 50% af tiden dedikeret til klinisk arbejde på et højtspecialiseret sengeafsnit, med både sensomotorisk og kognitivt påvirkede patienter, og med 50% dedikeret til forskning og udvikling.
Den kliniske opgave skal som udgangspunkt løses sammen med en erfaren speciallæge.
Den forsknings- og udviklingsrelaterede opgave vil, i den 5 årige projektperiode, tage udgangspunkt i patientgruppen bestående af voksne med cerebral parese, men den vil ikke være begrænset hertil, ligesom de forsknings- og udviklingsrelaterede opgaver ikke ophører efter den 5 årige projektperiodes udløb.

Vi søger således en speciallæge:

  • der enten allerede har erfaring inden for det neurorehabiliterende felt eller har interesse for at fordybe sig i neurorehabiliteringen på højeste specialiseringsniveau. Dette indebærer ligeledes en interesse for at udvikle de lægefaglige dimensioner af det neurorehabiliterende fagfelt nationalt og internationalt,
  • der har organisatorisk og/eller forskningsrelaterede erfaringer og kompetencer eller interesser,
  • der har stærke samarbejdskompetencer og overblik over komplekse forløb med multisyge patienter, forståelse for det hele menneske i rehabiliteringsprocessen og lyst til at indgå i et tæt samarbejde med kolleger fra flere specialer.

HUSK: som altid… du behøver ikke at opfylde alle de ovenstående punkter, dette er den optimale profil. Hvis du er i tvivl om det er noget for dig, så kontakt centerleder og ledende overlæge Kåre Severinsen.

BEMÆRK: Der vil være et betydeligt introduktionsprogram med undervisning, selvstudie, mentoropfølgning samt relevante kurser.

Det kliniske arbejde består af stuegang, tværfaglige konferencer, patient-pårørende møder i samarbejde med det tværfaglige team og samarbejde over sektorerne. Vi er organiseret med fast lægetilknytning til et bestemt afsnit, hvilket giver både kontinuitet og stort ansvar for patientforløbene.

Vagtarbejdet består i håndtering af akutte tilstande fx vurdering af forandring i den kliniske tilstand og opfølgning på/justering af behandling samt tilstødte somatiske komplikationer.

Ansøgeren skal forvente med tiden at indgå i et vagtrul med vagt fra bolig på hverdage efter kl. 15.30 (med 30 minutters tilkald). Weekend og helligdage er der tilstedeværelse til kl. 14. Afdelingslægen forventes ikke at indgå i vagt før den nødvendige erfaring er opnået, hvilket afhænger af ansøgerens kompetencer og tidligere erfaring.

Lægegruppen består af 16 læger (13 i Hammel, 2 i Skive og 1 i Lemvig) med følgende specialer:
neurologi, neurokirurgi, intern medicin, psykiatri, pædiatri og almen medicin foruden en række yngre læger under uddannelse i forskellige stillingskategorier. Det tætte interdisciplinære samarbejde mellem lægerne er en naturlig og nødvendig del af arbejdet.

Om Regionshospitalet Hammel Neurocenter
Regionshospitalet Hammel Neurocenter behandler patienter med svær erhvervet hjerneskade (traumer, SAH, apoplexi, anoxisk skade, infektioner, tumorer).

Neurocentret er udpeget af Sundhedsstyrelsen til at varetage den højtspecialiserede neurorehabilitering i Vestdanmark, med et patientgrundlag på ca. 3 mio.
Neurocentret er faglig ansvarlig for neurorehabiliteringssenge i Hammel, Skive (27 sengepladser), Silkeborg (6 sengepladser) og Lemvig (13 sengepladser).

Regionshospitalet Hammel Neurocenter er opbygget med i 4 subspecialer: subspeciale for tidlig neurorehabilitering, kognitiv subspeciale, sensomotorisk subspeciale, subspeciale for Børn og Unge med tilhørende klinikker (76 sengepladser i Hammel, 27 senge på to afsnit i Skive og 13 senge i Lemvig).
Neurocentret har ca. 650 medarbejdere, 19 faggrupper og 10 afsnit. Herudover har Neurocentret tilknyttet 6 seng på intensiv afdeling i Silkeborg, hvor patienter i respirator kan modtages til tidlig neurorehabilitering.

Neurocentret er en universitetsklinik med 1 professor og omkring 10 ph.d.-studerende under Aarhus Universitetshospital. Dertil er der et Uddannelsescentret, der afholder en del kurser i emner vedrørende neurorehabilitering.
Læs mere om Regionshospitalet Hammel Neurocenter på www.neurocenter.dk

Særligt om ledelsesforhold
Centerledelsen udgøres af den ledende overlæge, den ledende oversygeplejerske og den ledende terapeut. Regionshospitalet Hammel Neurocenter har en ledelsesstruktur, hvor der er gennemført en vidtgående decentralisering af ansvar og kompetence. Der udøves værdibaseret ledelse kombineret med fokus på dialog, involvering, decentralisering og resultater.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter de 4 Regionshospitaler Viborg, Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skive og har ca. 4.200 medarbejdere samt et budget på 2,4 mia. kr. årligt.
De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.
Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst med Foreningen af Speciallæger.
Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.
Ansættelsen sker i Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:
Ledende overlæge Kåre Severinsen på tlf. 2636 8600 / 7841 9001

Din ansøgning
Ansøgningen skal være os i hænde den 2. januar 2022 med dokumentation for uddannelse, speciallægeuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland.

Samtaler forventes afholdt i første uge af januar.

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.