Afdelingslæge til Klinik for Hud og Kønssygdomme, Aarhus Universitetshospital Med tiltrædelse 1. marts 2024, eller snarest derefter, søger vi en afdelingslæge til Klinik for Hud og Kønssygdomme. Stillingen er en fast stilling på fuld tid.

Dette job er udløbet

Aarhus Universitetshospital 
Aarhus Universitetshospital (AUH) er et af Danmarks største og mest specialiserede hospitaler. Hospitalet er et stærkt, fagligt fyrtårn på sundhedsområdet internationalt, nationalt, regionalt og lokalt og således kåret 13 gange som Danmarks bedste og som nummer 11 ud af verdens 1000 bedste hospitaler. Vi modtager patienter med behov for højtspecialiseret behandling fra hele landet og er det højest specialiserede hospital i Region Midtjylland. Derudover er AUH også akuthospital for 345.000 borgere i lokalområdet.

AUH beskæftiger knap 10.000 medarbejdere, som er organiseret i 43 kliniske afdelinger, 6 serviceafdelinger og en fælles hospitalsstab. Hospitalet har et årligt budget på cirka 7 mia. kr. og ledes af en hospitalsledelse bestående af tre direktører, der har det overordnede ansvar for den kliniske drift, uddannelse og forskning for det samlede hospital.

I 2019 blev de fire tidligere Aarhus-hospitaler samlet under fælles tag i Skejby, hvilket har betydet, at AUH nu har 35 ud af 37 nationale specialer på samme matrikel og et tæt naboskab og samarbejde med AUH Psykiatrien. Det giver AUH en enestående mulighed for at løfte kerneopgaven – klinik, forskning og uddannelse – på nye måder ved at udnytte nærheden til alle specialer og i kraft af nye samarbejds- og organiseringsformer.

Det giver også en unik mulighed for at udnytte nye, teknologiske investeringer og eksisterende ressourcer endnu bedre, så sammenhængende patientforløb og en høj patientoplevet kvalitet går hånd i hånd.

AUH’s værdier er forankret og beskrevet i grundfortællingen; Hele livet i de bedste hænder.

Det betyder
På AUH sætter vi patientens behov først og ser det hele menneske.
Vi skaber resultater gennem samarbejde i dialog med patienten, pårørende og kolleger.
Vi har den højeste faglighed, og vi stræber efter fortsat udvikling.
Vi uddanner, udvikler og støtter hinanden med fokus på forbedring og på at lære i praksis.
Vi har modet til at gå forrest og til at sprænge rammer. Sådan gør vi det svære muligt.

AUH arbejder som en del af Region Midtjylland med afsæt i en sundheds- og hospitalsplan, der har fokus på et sundhedsvæsen på patientens præmisser. Planen tager afsæt i regionens målbillede og strategispor; den bedste kvalitet – hver gang på den rigtige måde, sammenhæng og lighed i sundhed, og et mere effektivt sundhedsvæsen.

Hud og Kønssygdomme
Afdelingen er en dermato-venerologisk specialafdeling med et optageområde, der på regionsniveau udgør ca. 1.2 mill. borgere. Afdelingen dækker i øjeblikket Region Midt Jylland – og for flere regionsfunktioner også Region Nordjylland på hospitalsniveau.

Afdelingen omfatter et sengeafsnit med fem senge, og et stort ambulatorium. Ambulatoriet omfatter hud- og venerea klinik, sårcenter, laser og OP center, lysafsnit og badeafsnit. Afdelingen råder over 2 laboratorier – et klinisk laboratorium med allergologisk diagnostik og et forskningslaboratorium.

Afdelingen arbejder internt i et tværfagligt samarbejde omkring de enkelte patientgrupper. Udadtil har afdelingen tæt samarbejde med andre hospitaler og primærsektoren omkring patientforløb, uddannelse og forskning.

Afdelingen har en stor uddannelsesforpligtigelse og interesse vedrørende medicinstuderende, yngre læger og andre personalegrupper. Vi har et meget aktivt forsknings- og udviklingsmiljø på en lang række områder fra cellebiologi til klinik.

Stillingen er en klinisk fuldtidsstilling.

Afdelingen har højt specialiseret funktion vedrørende avancerede kutane lymfomer. Stillingen ønskes besat med en speciallæge i dermato-venerologi med interesse og kompetence, både klinisk og forskningsmæssigt, inden for kutane lymfomer. Desuden skal den brede dermatologi kunne varetages på højt niveau.

Vedkommende vil varetage diagnostik, kontrol, og behandling af patienter med kutane lymfomer og andre lymfoproliferative sygdomme i huden i samarbejde med uddannelses ansvarlig ledende overlæge (UA-LO), Ph.d. Rikke Bech. Speciallægen vil indgå i et tværfagligt team med deltagelse af sygeplejersker, læger og sekretærer. Det forventes at speciallægen bidrager til udvikling af området med undervisning og forskning, i samarbejde med lokale samarbejdspartnere, nationalt og internationalt.

Desuden vil afdelingslægen indgå i det tværfaglige team omkring diagnostik og behandling af patienter i Hudklinikken, i samarbejde med overlæge, Ph.d., Anne Bregnhøj, og afdelingens øvrige læger.

Vedkommende skal også kunne fungere som supervisor i Hudklinikken, og deltage i afdelingens øvrige drift.

Ansøgeren skal have undervisningserfaring, være forskningsmæssigt aktiv samt have forskningsmæssig erfaring på et højt niveau. Ansøgeren forventes at have høj etisk bevidsthed, åbenhed, humor, robusthed, beslutningsdygtighed, samt gode evner for tværfagligt samarbejde og respekt for samarbejdspartnere.

Ansøgeren skal også kunne indgå i afdelingens øvrige dermatologiske og venerologiske ansvarsområder, herunder stuegangsfunktion på sengeafsnittet ved behov.

Varetagelse af andre specifikke faglige og organisatoriske områder vil blive aftalt nærmere med afdelingsledelsen.

Der er p.t. ikke formaliseret vagtforpligtelse forbundet med stillingen.

Læs mere om i stillings- og funktionsbeskrivelsen.

Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Ansøgningen skal fremsendes elektronisk, inklusive dokumentation for kompetencer.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Der må påregnes prøvetid i de første 3 måneder af ansættelsen.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Anne Braae Olesen, tlf. 2029 6665 mail anneol@rm.dk

Din ansøgning skal være os i hænde senest den 1. november 2023.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.