Afdelingslæge søges til neurorehabilitering ved Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Hospitalsenhed Midt. En stilling som afdelingslæge ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Hammel Neurocenter (RHN) er ledig til besættelse fra 1. oktober 2022 eller snarest derefter.

Dette job er udløbet

Regionshospitalet Hammel Neurocenter er en højtspecialiseret universitetsklinik, der varetager neurorehabilitering af patienter med erhvervet hjerneskade fra hele Vestdanmark. Vi er et fagligt udviklingshospital og kompetencecenter, der arbejder med individuelt tilrettelagte patientforløb ud fra en bio-psyko-social-sygdomsmodel (ICF) og i tværfaglige teams omkring patienten.

De lægefaglige opgaver dækker et bredt lægeligt felt med tæt samarbejde mellem læger fra flere specialeområder, hvilket afspejler den generelle tværfaglige tilgang til komplekse og lange patientforløb.

Om stillingen
Vi søger en speciallæge, der enten har erfaring inden for behandling af kognitive forstyrrelser sekundært til erhvervet eller medfødt hjerneskade, har erfaring inden for det neurorehabiliterende felt eller har en neurofaglig baggrund med interesse for at fordybe sig i neurorehabiliteringen på højeste specialiseringsniveau. Dette indebærer ligeledes en interesse for at udvikle de lægefaglige dimensioner af det neurorehabiliterende fagfelt nationalt og internationalt.

Stillingen er som udgangspunkt i subspeciale for mentale funktionsnedsættelser.

Vi eftersøger en speciallæge med et godt overblik over komplekse forløb med multisyge patienter, forståelse for det hele menneske i rehabiliteringsprocessen og lyst til at indgå i et tæt samarbejde med kolleger fra flere specialer.
Der vil være et betydeligt introduktionsprogram med undervisning, selvstudie, mentoropfølg­ning og kurser.

RHN er en universitetsklinik og der tilstræbes, i alt hvad vi gør, et tæt samarbejde mellem det klinisk arbejdende personale og husets forskningsaktive personale, ligesom det understøttes at klinisk arbejdende personale deltager i og bidrager til aktive interne forskningsprojekter eller evt. selv er aktive med forskning.

Dagarbejdet består af stuegang og almindelig klinisk arbejde, tværfaglige konferencer, patient-pårørende møder i samarbejde med det tværfaglige team og samarbejde over sektorerne. Vi er organiseret med fast lægetilknytning til et bestemt afsnit, hvilket giver både stor kontinuitet og stort ansvar for patientforløbene. Lægerne på RHN har et tæt samarbejde i afsnittet med afdelingssygeplejersken og den ledende terapeut, og indgår som hovedregel i afsnittets triadeledelse. Der vil ligeledes være mulighed for ambulant arbejde.

Vagtarbejdet består i håndtering af akutte tilstande eksempelvis infektioner, vurdering af forandring i den kliniske tilstand og opfølgning på / justering af behandling.
Ansøgeren skal forvente med tiden at indgå i et 7-skiftet vagtrul med vagt fra bolig på hverdage efter kl. 15.30 (med 30 minutters tilkald). Weekend og helligdage er der tilstedeværelse til kl. 14. Afdelingslægen forventes ikke at indgå i vagt, før den nødvendige erfaring er opnået, hvilket afhænger af ansøgerens kompetencer og tidligere erfaring.

Lægegruppen består af 16 speciallæger (13 i Hammel, 2 i Skive og 1 i Lemvig) med følgende specialer: Neurologi, neurokirurgi, intern medicin, pædiatri og almen medicin foruden en række yngre læger under uddannelse i forskellige stillingskategorier. Det tætte interdisciplinære samarbejde mellem lægerne er en naturlig og nødvendig del af arbejdet.

Følgende kompetencer prioriteres højt:

  • Erfaring indenfor neurorehabilitering eller med neurofaglig baggrund.
  • Et godt overblik over patientforløb med mange aktører og organisatorisk evne til at lede forløbet.
  • Gode samarbejdsevner med de øvrige lægelige specialer og i den tværfaglige gruppe omkring patienten (terapeuter, sygeplejersker, neuropsykologer, logopæder, socialrådgivere, lægesekretærer).
  • Kommunikation på en relationel og respektfuld facon med rettidig og rette information til både patient, pårørende og fagprofessionelle. Det fordrer evne til at sætte sig i målgruppens sted og samtale i den kontekst.
  • Udviklingsorienteret i et specialeområde under rivende udvikling.
  • Ansvarlig, selvstændig, ordentlig og professionel i opgaveløsningen overfor patienter/pårørende, kolleger og egen læring.

Om Regionshospitalet Hammel Neurocenter
Regionshospitalet Hammel Neurocenter behandler patienter med svær erhvervet hjerneskade (fx traumer, hjerneblødninger, apopleksi mv.).

Neurocentret er udpeget af Sundhedsstyrelsen til at varetage den højtspecialiserede neurorehabilitering i Vestdanmark, med et patientgrundlag på ca. 3 mio.
Neurocentret er faglig ansvarlig for neurorehabiliteringssenge i Hammel, Skive (27 senge­pladser), Silkeborg (6 sengepladser) og Lemvig (13 sengepladser).

Regionshospitalet Hammel Neurocenter er opbygget med i 4 subspecialer: subspeciale for tidlig neurorehabilitering, kognitiv subspeciale, sensomotorisk subspeciale, subspeciale for Børn og Unge med tilhørende klinikker (76 sengepladser i Hammel, 27 senge på to afsnit i Skive og 13 senge i Lemvig).
Neurocentret har ca. 650 medarbejdere, 19 faggrupper og 10 afsnit. Herudover har Neuro­centret tilknyttet 6 senge på Intensiv Afsnit på Regionshospitalet Silkeborg, hvor patienter i respirator kan modtages til tidlig neurorehabilitering.

Neurocentret er en universitetsklinik med 1 professor og omkring 10 ph.d.-studerende under Aarhus Universitet. Dertil er der et Uddannelsescentret, der afholder en del kurser i emner vedrørende neurorehabilitering.
Læs mere om Regionshospitalet Hammel Neurocenter på www.neurocenter.dk

Særligt om ledelsesforhold
Centerledelsen udgøres af cheflæge, chefsygeplejerske og chefterapeut. Regionshospitalet Hammel Neurocenter har en ledelsesstruktur, hvor der er gennemført en vidtgående decentralisering af ansvar og kompetence. Der udøves værdibaseret ledelse kombineret med fokus på dialog, involvering, decentralisering og resultater.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter de 4 Regionshospitaler Viborg, Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skive og har ca. 4.200 medarbejdere samt et budget på 2,4 mia. kr. årligt.
De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.
Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst på området.
Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.
Ansættelsen sker i Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:
Cheflæge Kåre Severinsen på tlf. 2636 8600/ 7841 9001

Din ansøgning
Ansøgningen skal være os i hænde den 8. august 2022 med dokumentation for uddannelse, speciallægeuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland.

Samtaler forventet afholdt den 15. august 2022.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.