Afdelingslæge i reumatologi med særlig interesse for forskning til Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt En stilling som afdelingslæge i reumatologi med særlig interesse i forskning ved Hospitalsenhed Midt, Diagnostisk Center, Universitetsklinik for Innovative Patientforløb, Regionshospitalet Silkeborg, er ledig til besættelse pr. 1. oktober 2021 eller efter aftale. Det er en fuldtidsstilling på 37 timer pr uge.

Dette job er udløbet

Stillingen kan søges af speciallæge i intern medicin: reumatologi.

Om stillingen
Vi ønsker en speciallæge i reumatologi med erhvervet ph.d. og som er en aktiv forsker. Vi lægger vægt på høj faglig ekspertise og lyst til at arbejde med forskning, innovative patientforløb, tværfagligt samarbejde, uddannelse og forbedringsforløb inden for reumatologien.

 • Igangsætte og lede udviklings- og forskningsprojekter, gerne på ph.d.-niveau.
 • Dokumentere og evaluere igangsatte projekter.
 • Være sparringspartner og supervisor for afdelingens yngre læger, der har idéer til mulige udviklings- og forskningsprojekter.
 • Indgå i et tæt samarbejde med centrets ledere i relation til centrets udvikling og forskning.
 • Bidrage til organisatorisk udvikling og læring.
 • Bidrage med positive forstyrrelser ved at se på nuværende praksis med nye øjne og turde udfordre eksisterende arbejdsgange.
 • Indgå i samarbejde med medarbejdere i Kvalitets-, Innovations- og Forskningsenheden samt øvrige forskere i Diagnostisk Center.

Afdelingslægen vil indgå i afdelingens reumatologiske team med høj grad af mulighed for at varetage og udvikle nogle af de funktioner, der har speciel interesse.

Afhængig af ansøgerens erfaring og kvalifikationer vil denne i tillæg til de kliniske og eventuelt forskningsrelaterede opgaver indgå i opgaver af lægefaglig og strategisk/organisatorisk karakter ved afdelingen.

Det forventes, at afdelingslægen, i lighed med alle de øvrige afdelingslæger i afdelingen, gennemgår vejlederuddannelsen, og der er mulighed for at deltage i ledelseskurser.

Kvalifikationer
Stillingen skal besættes af en speciallæge i intern medicin: Reumatologi.
Det er et krav at afdelingslægen har erhvervet ph.d.-grad og interesse i forskning.

Der lægges vægt på høj faglig ekspertise, initiativ, lyst til tværfagligt samarbejde, uddannelse af yngre læger, sygeplejersker og andet personale, loyalitet og vilje til at uddelegere ansvar.
Afdelingen har et unikt samarbejdsarbejdsmiljø, som er en af hjørnestenene i Diagnostisk Centers innovationsevne, hvorfor evnen til socialt/kollegialt at indgå i samarbejdet vægtes meget højt.

Det forventes, at ansøgeren mestrer dialogen med brugere, samarbejdspartnere og kolleger. Der vil tillige blive lagt vægt på, at ansøgerne har evner samt interesse for at arbejde for hospitalets/afdelingens mål og strategier og skabe opmærksomhed i forhold til de nye strategiske interesseområder.

Afdelingen kan tilbyde et ligeværdigt samarbejde med gode muligheder for faglige kontakter, såvel nationalt som internationalt i form af møder og kurser.

Om afdelingen
Diagnostisk Center karakteriseret ved:

 • Et godt kollegialt miljø
 • Innovativt miljø
 • Samling af medicinske specialer og radiologi under samme ledelse (hæmatologi er i øjeblikket vakant)
 • Gode interne og eksterne samarbejdsrelationer
 • Høj (tvær-)faglighed
 • Prioriteret forskningsmiljø (primært) omkring kliniske problemstillinger
 • Høj produktion

Regionshospitalet Silkeborg er udnævnt til et udviklingshospital i Region Midtjylland, der skal udvikle ”fremtidens og de praktiserende lægers hospital” med fokus på hensigtsmæssige patientforløb på tværs af faggrænser og sektorer samt konvertere akutte indlæggelser til ambulante forløb.

Regionshospitalet Silkeborg består af to centre: Center for Planlagt kirurgi (sammenslutning af anæstesiologi og ortopædkirurgi) og Diagnostisk Center (medicin og radiologi).

Diagnostisk Center er bygget på sammenslutningen af det medicinske og det radiologiske speciale, og det overordnede fokus for centrets arbejde er at skabe hurtige og effektive patientforløb af høj kvalitet.

Diagnostisk Center modtager elektive og akutte visiterede medicinske patienter hverdage kl. 8-17 inden for næsten alle områder af det medicinske speciale samt kroniske medicinske patienter med opblussen i deres kroniske sygdom døgnet rundt alle ugens dage (”fleksible indlæggelser”). Desuden modtages patienter med åbne indlæggelser døgnet rundt.

Diagnostisk Center har følgende medicinske specialer repræsenteret: kardiologi, reumatologi, endokrinologi, lungemedicin, gastroenterologi inkl. hepatologi, infektionsmedicin, nefrologi samt geriatri. Der er ca. 4.000 akutte medicinske indlæggelser og ca. 70.000 ambulante kontroller.

Diagnostisk Center er Universitetsklinik under Aarhus Universitet for Innovative Patientforløb, og der er ansat en professor og tilknyttet en adjungeret professor i Innovative Patientforløb. Derudover er der 2 deltidsansatte professorer og en adjungeret professor.

Der er endvidere undervisning af medicinstuderende, KBU-læger, introduktionslæger og læger ansat i hoveduddannelser inden for kardiologi, lungemedicin, endokrinologi, gastroenterologi, arbejdsmedicin, reumatologi, farmakologi og almen praksis samt radiologi.

I Diagnostisk Center er der mellemvagt i tilstedeværelsesvagt døgnet rundt samt et for- og bagvagtslag med tilstedeværelsesvagt med efterfølgende tilkaldevagt fra hjemmet. Der er endvidere et døgndækket kardiologisk vagtlag med tilkald (30 min). Anæstesiologiske overlæger har tilstedeværelsesvagt døgnet rundt.

 • Den reumatologiske funktion er kendetegnet ved et velfungerede og udviklingsminded team af reumatologiske speciallæger, specialesygeplejersker der har selvstændige lægesuperviserede ambulatorier. Reumatologien er i Region Midt samlet i 2 centre i Århus og Diagnostisk Center i Silkeborg, der har regionsfunktion i reumatologi inkl. idrætsmedicin.
 • Der er en stor primært klinisk forskningsaktivitet i klinikken.

Ledelsesforhold
Diagnostisk Center ledes af to ledende overlæger og en oversygeplejerske.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,3 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Ansættelse og organisatorisk placering
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker i Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed
Midt, Diagnostisk Center.

Yderligere information
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Konstitueret ledende overlæge Mikkel Gjesing Callsen, tlf. 7841 7817 (sekretær)
Konstitueret specialeansvarlig læge René Østgård tlf. 61678127

Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal være os i hænde elektronisk senest d.30. maj 2021 med
dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt
udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som
speciallæge i Region Midtjylland.

Ansættelsessamtale forventes afholdt i uge 24.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “Søg job”-knappen