Afdelingslæge i geriatri til Klinik for Ældresygdomme, Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt En stilling som afdelingslæge i geriatri ved Hospitalsenhed Midt, Diagnostisk Center, Universitetsklinik for Innovative Patientforløb, Regionshospitalet Silkeborg, er ledig til besættelse pr. 1. marts 2022 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Om stillingen
Vi udvider vores geriatriske tilbud og afdelingslægen vil indgå i Klinik for Ældresygdomme med høj grad af mulighed for at varetage og udvikle nogle af de funktioner, der måtte have speciel interesse.

Stillingen skal bidrage til fortsat vækst og udvikling af de eksisterende og nye tilbud til den geriatriske patient på Regionshospitalet Silkeborg, herunder geriatriske senge, subakutte tilbud og henviste patienter i øvrigt.

Afdelingslægen forventes at deltage i den fortsatte udvikling af samarbejdet med Silkeborg Kommune og Almen praksis.

Afhængig af ansøgerens erfaring og kvalifikationer vil denne i tillæg til de kliniske og eventuelt forskningsrelaterede opgaver indgå i opgaver af lægefaglig og strategisk/organisatorisk karakter ved afdelingen.

Det forventes, at afdelingslægen, i lighed med alle de øvrige afdelingslæger i afdelingen, gennemgår vejlederuddannelsen, og der er mulighed for at deltage i ledelseskurser.

Det vil være muligt at deltage i bagvagter i intern medicin endvidere gennemgangsvagter på akutte patienter.

Kvalifikationer
Stillingen skal besættes af en speciallæge i intern medicin: geriatri.

Der lægges vægt på at ansøger:

 • Er interesseret i alle områder af geriatrien, herunder specielt også ambulatoriefunktion med udgående funktioner
 • Har høj faglighed i det daglige arbejde
 • Er god til og har lyst til samarbejde og kommunikation både kollegialt, tværfagligt og tværsektorielt
 • Har gode sociale egenskaber og udviser loyalitet
 • Tager initiativ og vilje til at uddelegere ansvar
 • Har lyst til at deltage i uddannelse af yngre læger, sygeplejersker og andet personale

Stillingen skal bidrage til fortsat vækst og udvikling af de eksisterende tilbud til den geriatriske patient, herunder vores geriatriske senge, subakut henviste patienter, samarbejdet med Silkeborg Kommune og Almen praksis.

Afdelingen har et unikt samarbejdsarbejdsmiljø, som er en af hjørnestenene i Diagnostisk Centers innovationsevne, hvorfor evnen til socialt/kollegialt at indgå i samarbejdet vægtes meget højt.

Det forventes, at ansøgeren mestrer dialogen med brugere, samarbejdspartnere og kolleger. Der vil tillige blive lagt vægt på, at ansøgerne har evner samt interesse for at arbejde for hospitalets/afdelingens mål og strategier og skabe opmærksomhed i forhold til de nye strategiske interesseområder.

Afdelingen kan tilbyde et ligeværdigt samarbejde med gode muligheder for faglige kontakter, såvel nationalt som internationalt i form af møder og kurser.

Om afdelingen
Diagnostisk Center karakteriseret ved:

 • Et godt kollegialt miljø
 • Innovativt miljø
 • Samling af 8 medicinske specialer og radiologi under samme ledelse
 • Gode interne og eksterne samarbejdsrelationer
 • Høj (tvær-)faglighed
 • Prioriteret forskningsmiljø (primært) omkring kliniske problemstillinger
 • Høj produktion

Regionshospitalet Silkeborg er udnævnt til et udviklingshospital i Region Midtjylland, der skal udvikle ”fremtidens og de praktiserende lægers hospital” med fokus på hensigtsmæssige patientforløb på tværs af faggrænser og sektorer samt konvertere akutte indlæggelser til ambulante forløb.

Regionshospitalet Silkeborg består af to centre: Center for Planlagt kirurgi (sammenslutning af anæstesiologi og ortopædkirurgi) og Diagnostisk Center (medicin og radiologi).

Diagnostisk Center er bygget på sammenslutningen af det medicinske og det radiologiske speciale, og det overordnede fokus for centrets arbejde er at skabe hurtige og effektive patientforløb af høj kvalitet.

Diagnostisk Center modtager elektive og akutte visiterede medicinske patienter hverdage kl. 8-17 inden for næsten alle områder af det medicinske speciale samt kroniske medicinske patienter med opblussen i deres kroniske sygdom døgnet rundt alle ugens dage (”fleksible indlæggelser”). Desuden modtages patienter med åbne indlæggelser døgnet rundt.

Diagnostisk Center har 8 medicinske specialer repræsenteret: kardiologi, reumatologi, endokrinologi, lungemedicin, gastroenterologi inkl. hepatologi, infektionsmedicin, nefrologi, geriatri samt socialmedicin. Der er ca. 4.000 akutte medicinske indlæggelser og ca. 70.000 ambulante kontroller.

Diagnostisk Center er Universitetsklinik under Aarhus Universitet for Innovative Patientforløb, og der er ansat en professor og tilknyttet en adjungeret professor i Innovative Patientforløb. Derudover er der 2 deltidsansatte professorer og en adjungeret professor.

Der er endvidere undervisning af medicinstuderende, KBU-læger, introduktionslæger og læger ansat i hoveduddannelser inden for kardiologi, lungemedicin, endokrinologi, gastroenterologi, arbejdsmedicin, reumatologi, farmakologi og almen praksis samt radiologi.

I Diagnostisk Center er der mellemvagt i tilstedeværelsesvagt døgnet rundt samt et for- og bagvagtslag med tilstedeværelsesvagt med efterfølgende tilkaldevagt fra hjemmet. Der er endvidere et døgndækket kardiologisk vagtlag med tilkald (30 min). Anæstesiologiske overlæger har tilstedeværelsesvagt døgnet rundt.

Den geriatriske funktion i Diagnostisk Center:

 • Klinik for Ældresygdomme, er kendetegnet ved et velfungerende tværfagligt team med sekretær, 1 afdelingslæge, 2 overlæger, 4 sygeplejersker som også varetager udskrivelseskoordinatorfunktion for sengesnittene, fast tilknyttede fysio- og ergoterapeuter og afdelingssygeplejerske.
 • Klinik for Ældresygdomme tilstræber at have et bredt tilbud tilpasset den skrøbelige ældre patient og vi udreder patienter både under indlæggelse (med geriatriske målmøder), opfølgning efter indlæggelse og ambulant udredning: elektivt med ex. faldudredning, subakutte tilbud og demensudredning.

Ledelsesforhold
Diagnostisk Center ledes af to ledende overlæger og en oversygeplejerske.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalerne Viborg, Silkeborg, Hammel
Neurocenter og Skive og har ca. 4.200 medarbejdere samt et budget på 2,3 mia. kr.
årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Ansættelse og organisatorisk placering
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker i Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed
Midt, Diagnostisk Center.

Yderligere information
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:
Ledende overlæge Nikolai Hoffmann-Petersen, tlf. 29464510
Overlæge Lotte Kirring tlf. 24926158

Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal være os i hænde elektronisk senest den 30. januar 2022 med
dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt
udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som
speciallæge i Region Midtjylland.

Ansættelsessamtale forventes afholdt d. 2. februar 2022.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.