Afdelingslæge ved Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital En stilling som afdelingslæge ved Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital, med specialfunktion inden for pædiatrisk og adolescent hæmatologi og onkologi er ledig til besættelse pr. 1. februar 2023 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Ansættelsen skal indgå i ekspertuddannelsen i børne- og adolescent hæmatologi og onkologi.

Afdelingslægen indgår primært i det hæmatologiske/onkologiske team tilknyttet afsnit BU1 med hovedfunktion inden for børne- og adolescent hæmatologi og onkologi. Ansættelsen deles mellem 50% klinisk arbejde og 50% forskningsansættelse. Sidstnævnte som led i et 4-årigt post.doc forløb indenfor akut lymfoblastær leukæmi (ALL).

Den forbedrede overlevelse hos børn med ALL (>90%) medfører en stigning i gruppen af børnekræftoverlevere, der lever med eftervirkninger af sygdommen og deres behandling.
Andelen af senfølger, der relaterer sig til det muskuloskeletale system, er tiltagende. Et velfungerende bevægeapparat er vigtigt for at overlevere fremadrettet kan leve et aktivt liv på niveau med deres jævnaldrende.

Det aktuelle forskningsprojekt omhandler knoglemetabolisme og knoglesundhed under og efter behandling for ALL på to forskellige behandlingsprotokoller (NOPHO ALL2008 og ALLTogether). Projektet omfatter også farmakokinetiske undersøgelser af dexamethason, herunder relation til asparaginase’s farmakokinetik og knoglemineralindhold hos patienter behandlet på ALLTogether protokollen. Studierne inkluderer danske patienter, men dele af studierne vil kunne udvides til at omfatte nordiske og baltiske patienter (NOPHO).

Erfaring indenfor ALL-forskning vil være en fordel.

Afdelingslægen indgår i mellemvagt med reduceret vagthyppighed. Desuden dækkes stuegangsfunkton lørdage som deles mellem speciallægerne i det børneonkologiske team.

Børn og Unge på AUH er en universitetsafdeling og samtidig en af landets største

Børn- og ungeafdelinger med 71 senge, 6.500 indlæggelser og 27.000 ambulante besøg årligt. Lægestaben består af 60 speciallæger; 31 overlæger, heriblandt 1 ledende overlæge, 1 lærestolsprofessor, 4 kliniske professorer, og 29 afdelingslæger, samt 22-28 uddannelseslæger; 9-11 HU-læger i pædiatri, 3 introduktionslæger, 9(-14) blokstillinger i almen medicin og 1 blokstilling i Klinisk Genetik, læger i sideuddannelse/ fokuserede ophold for relevante specialer.

Vagtstrukturen består af et 2-delt 18-skiftet bagvagtslag med tilstedeværelsesvagt, en 13-skiftet tilstedeværelsesvagt på neonatal- og børneintensivafdelingen og med rådighedsvagt i den neonatale transportordning, et (9-)10-skiftet mellemvagtslag og et 10-skiftet forvagtslag. Hertil kommer fast lørdagsstuegang (varetaget af børneonkologerne) og almenpædiatrisk speciallæge søn- og helligdagsstuegang.

Afdelingen indeholder 15 fagområder, som er organiseret i 12 fagområdeteams fordelt på 3 sengeafsnit og et dagafsnit/ambulatorium.

Nærmere oplysninger om fagområdets opgaver og organisering kan fås ved henvendelse til Klinisk lektor, overlæge Birgitte Klug Albertsen på 2022 4643 eller ledende overlæge Jens Erik Veirum på 3071 5323 (efter 4.12.22).

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den mellem Danske Regioner og Yngre Læger indgåede overenskomst for afdelingslæger. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Ansøgning incl. CV skal indsendes via denne hjemmeside ved at klikke på linket nedenfor. Der vil blive sendt en kvittering ved modtagelse af ansøgning.

Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgers oplysninger om og dokumentation af egne kompetencer inden for hver af de 7 lægefaglige kompetenceområder, og ansøgeren bedes derfor i ansøgningen forholde sig til de 7 kompetencer. Skema hertil findes på Region Midtjyllands hjemmeside:

http://www.rm.dk/sundhed/faginfo/uddannelse/sundhedsuddannelser/ansattelse-af-speciallager/[JEV1]

Skemaet indsendes sammen med ansøgningen.

Ansøgningsfrist den 12. december 2022.

Samtaler forventes afholdt i uge 52, 2022.

For yderligere information om Aarhus Universitetshospital se: www.auh.dk

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.