Speciallæger (afdelingslæge/overlæge) med forskningsinteresse/forskningserfaring ved Patologi, Regionshospitalet Randers, evt. i samarbejde med Universitetsklinik for kræftscreening. Stillinger som overenskomstansatte speciallæger med forskningsinteresse/forskningserfaring ønskes besat ved Patologi, Regionshospitalet Randers, evt. i samarbejde med Universitetsklinik for kræftscreening pr. 1 november 2022 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Patologi, Regionshospitalet Randers planlægger at igangsætte forskning på tværs af afdelinger og regioner. Hvis forskningen er i emner relateret til kræftscreening bliver dette i samarbejde med Universitetsklink for Kræftscreening. Hvis forskningen er indenfor andre områder kan det ske med støtte fra Forskningsenheden på Regionshospitalet Randers.

Dine kvalifikationer

Du skal være dansk autoriseret speciallæge i patologisk anatomi og cytologi på ansættelsestidspunkt og have lyst samt evner til, at indgå i et teamwork med øvrige personale. Du har erfaring eller interesse for forskning samt har lyst til at være med til at udvikle afdelingen. Sammen med ansøgningen fremsendes curriculum vitae med relevante oplysninger samt forslag til forskningsaktiviteter indenfor laboratorieområdet, hvis der fra starten ønskes frikøb til forskning.

Patologi har en bredspektret præparatmængde indenfor gynækopatologi og gastropatologi sammen med screeningsprøverne indenfor cervixcytologi og tarmkræftscreening. Der findes også en interessant mængde af dermotopatologiprøver med mulighed for digital immunfluorescens. Det tilstræbes, at speciallægerne bestrider mindst to specifikke områder og deltager i daglige aktiviteter.

Universitetsklinik for kræftscreening er etableret i 2020 under Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers og Klinisk Institut, Aarhus Universitet. Universitetsklinikken udfører forskning i alle kræftscreeningsprogrammer fra kontakt til borgerne og videre til diagnostik og screeningsafledt klinisk aktivitet. Nærmere beskrivelse af Universitetsklinik for Kræftscreening, forskningsmedarbejdere og forskningsområder kan ses her:    www.cancerscreeningresearch.rm.dk

For en speciallæge i Patologi er der fra starten mulighed for at 20% af ansættelsen i foreløbigt 3 år (med mulighed for forlængelse) kan være med funktion i Universitetsklinik for Kræftscreening, hvis der foreligger beskrivelse af forskningsprojekter med udgangspunkt i laboratoriearbejde og universitetsklinikkens emneområder. Ved funktion i relation til universitetsklinikken forventes det, at du i et vist omfang bliver en del af universitetsklinikkens forskningsmiljø.

Hvis forskningsinteressen ligger indenfor et andet område end kræftscreening, er der ligeledes mulighed for at anvende 20% af arbejdstiden til forskning, og denne forskning vil da kunne understøttes fra hospitalets forskningsenhed.

Vi tilbyder

En god og velfungerende arbejdsplads med godt arbejdsmiljø og plads til humor. Vi har fokus på løbende videreuddannelse, hvorfor du vil blive tilbudt efteruddannelse på nationale og internationale kurser og kongresser. Vi kan også tilbyde dig evt. Ph.d. forløb eller lektor stilling på sigt.

Der er indført digital patologi, hvilket giver mulighed for at indgå aftale om hjemmearbejdspladser til besvarelse af scannede præparater. Der er desuden planer om at etablere et molekylærpatologisk laboratorium med på sigt at anvende NGS teknologi både for colorektal patologi og cervixcytologi. Patologi forventer at starte en akkrediteringsproces og udvikling af Al løsninger med en veletableret digital diagnostik.

Stillingen er vagtfri.

Patologisk instituts ansvars- og arbejdsopgaver

Patologi betjener Regionshospitalerne i Randers og Horsens samt Sundhedshuset i Grenaa og de mange praktiserende læger og speciallæger fordelt navnlig i den østlige del af Region Midtjylland. I forbindelse med screeningsprogrammet for livmoderhalskræft betjenes alle praktiserende læge i Region Midt. Afhængig af opgave vil det befolkningsmæssige grundlag derfor variere mellem ca. 400.000-700.000 borgere.

Regionshospitalet Randers har regional centerfunktion for screening mod livmoderhalskræft og opgaver relateret til alle regionens gynækologiske og obstetriske afdelinger. Vi udfører bl.a. et stort antal HPV-analyser.

Patologi Randers deltager også i screeningsprogrammet mod tarmkræft, og har centerfunktion for undersøgelse af tarmresektater med coloncancer. Endvidere modtages mange vævsprøver fra praktiserende læger og speciallæger.

Personalet

Vi er i gang med at rekrutter speciallæger på fleksible vilkår.

Stillingerne refererer til afdelingsledelsen i Patologi og er indtil videre ikke forbundet med vagtforpligtelse.

Bedømmelsen af speciallæger vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 kompetenceområder: Medicinsk ekspertise, kommunikation, samarbejde, ledelse/administration, sundhedsfremmer, akademiker og professionel. En nærmere beskrivelse heraf findes på Region Midtjyllands hjemmeside under ”Ansættelse af speciallæger i Region Midtjylland”, der kan læses på http://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/lon–og-personaleforhold/rekruttering-og-ansattelse-/ansattelse-af-speciallager/

og hvorfra retningslinjer og skema kan downloades, idet skemaet bedes forud udfyldt af ansøger og medsendt ansøgningen.

Ansættelsen som speciallæge sker i henhold til den gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af speciallæger.

For alle ansatte ved Regionshospitalet Randers er der rygeforbud.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Cheflæge Parag Dabir (Patologi/Blodprøver og Biokemi) tlf. 20494398 samt mailadresse paradabi@rm.dk eller Klinisk Professor Berit Andersen (Universitetsklinik for Kræftscreening)  tlf. 20567476 samt mailadresse berand@rm.dk

Ansøgningen skal sendes via link: ”Søg job” og skal være modtaget senest d. 30.09.22 kl. 12.00

Det er muligt at læse mere om Regionshospitalet Randers på

www.regionshospitalet-randers.dk

 

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.