Bliv praktiserende læge i 6700 – 6715 Esbjerg by Der genudmøntes 1 stk. 0-ydernummer inden for almen medicin til nedsættelse i 6700 - 6715 Esbjerg by. Der er ikke tilknyttet patienter til ydernummeret.

Dette job er udløbet

Ydernummeret genudmøntes for at sikre tilstrækkelig lægedækning i området i de kommende år.
Der er mulighed for at købe efter reglerne om, at læger kan eje op til 6 ydernumre jf. Sundhedslovens § 227, stk. 2. Ydernummeret skal bemandes med en navngiven speciallæge i almen medicin, og der skal betjenes mindst 1.600 patienter i ydernummeret.

Overtagelse og aktivering
Ydernummeret skal overtages og aktiveres senest den 1. januar 2023. eller efter nærmere aftale. Det betyder, at praksis fra dette tidspunkt skal åbne for tilgang af 1.600 patienter i ydernummeret.

Der kan ansøges om udsættelse af fristen for overtagelse og aktivering, hvis der er forhold der kan begrunde dette. Udgangspunktet er at ydernummeret skal overtages og aktiveres 1. januar 2023.

Fristen for at byde og eventuelt indgive en ansøgning om udsættelse af fristen for overtagelse og aktivering er fastsat til tirsdag den 4. oktober kl. 10.00.

Regionen afholder samtaler torsdag den 6. oktober 2022 efter kl. 13.00 i Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle.

Ansøgere vil efter fristens udløb modtage en indkaldelse i deres digitale postkasse (e-Boks).

Procedure
Ved afgivelse af bud på ydernummeret, skal budgiver dels angive en pris for ydernummeret, dels beskrive sin opfyldelse af følgende kvalitetskriterier:

  • Kontinuitet i lægebemandingen og den øvrige bemanding i praksis, herunder om budgiver agter at arbejde i praksis, og i hvilket omfang
  • Samarbejde med eksterne aktører, herunder sygehuse, kommuner og lignende
  • Ventetider og tilgængelighed i praksis
  • Fysisk placering af praksis, herunder en beskrivelse af mulighederne for parkering og offentlig transport.

Der vil efter budsfristens udløb blive indbudt til en samtale med administrationen, hvor ovenstående kan uddybes.

Budgiver skal ved indgivelse af bud sende følgende:

  • Navn, aut.-id., adresse og kontaktoplysninger
  • Udførligt CV
  • Budblanket, jf. bilag 1
  • En beskrivelse af, hvordan du/I forestiller dig/jer at drive ydernummeret og opfyldelse af ovenstående kvalitetskriterier, jf. ansøgningsskema, bilag 2

Efter budfristens udløb indkalder regionen alle budgivere til en samtale med Praksisafdelingen, hvor ansøgningen vil blive gennemgået, og hvor regionen udarbejder et referat.

Efter afholdelsen af samtalerne med budgiverne, vil regionen forelægge ansøgningen samt et referat af samtalerne for Udvalget for det nære sundhedsvæsen, som vil træffe beslutning om, hvilke ansøgere, ydernummeret skal tildeles.

Beslutningen om, hvem der skal tildeles ydernummeret, beror på en samlet vurdering af ansøgerne i henhold til deres afgivne prisbud, deres tilkendegivne opfyldelse af kvalitetskriterierne samt det samlede indtryk af budgivers egnethed under samtalen.

Denne vurdering og afvejning kan betyde, at der ikke vælges den kandidat, der har afgivet det højeste bud på ydernummeret, hvis opfyldelsen af andre kriterier tilsiger, at en anden kandidat bør vælges.

Regionen forbeholder sig retten til at forkaste alle bud.

Afgiv dit/jeres bud senest tirsdag den 4. oktober 2022 kl. 10.00 på:

Samtaler
Samtaler afholdes torsdag den 6. oktober 2022 efter kl. 13.00 i Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle.

Bud, som modtages efter fristens udløb, kan ikke forventes at blive taget i betragtning.

Vil du vide mere?
Jannie Kramer
Juridisk konsulent
Praksis

24 96 55 17
jannie.kramer@rsyd.dk

Find flere informationer om Esbjerg Kommune

Esbjerg Kommune
Her på vores digitale rådhus får du overblik over dine muligheder i Esbjerg Kommune. Brug endelig vores selvbetjening eller ring til os på 76 16 16 16.

Esbjerg – Tilflytterservice
Tilflyttersiden giver dig overblik over mulighederne i Esbjerg Kommune. Få hjælp i Tilflytterservice.

Esbjerg – Turistinformation
Her på siden finder du information og inspiration til oplevelser for dig og din familie i og omkring Esbjerg – alt om seværdigheder, naturoplevelser og meget mere.