Afdelingslæge til Klinik for Hud og Kønssygdomme, Aarhus Universitetshospital (AUH), Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N Med tiltrædelse 1. marts 2022, eller snarest derefter, søger vi en afdelingslæge til Klinik for Hud og Kønssygdomme. Stillingen er en fast stilling på 37 timer pr. uge.

Dette job er udløbet

Aarhus Universitetshospital
Aarhus Universitetshospital (AUH) er et af Danmarks største og mest specialiserede hospitaler. Hospitalet er et stærkt, fagligt fyrtårn på sundhedsområdet internationalt, nationalt, regionalt og lokalt og således kåret 13 gange som Danmarks bedste, og som nummer 11, ud af verdens 1000 bedste hospitaler. Vi modtager patienter med behov for højtspecialiseret behandling fra hele landet og er det højest specialiserede hospital i Region Midtjylland. Derudover er AUH også akuthospital for 345.000 borgere i lokalområdet.
AUH beskæftiger knap 10.000 medarbejdere, som er organiseret i 43 kliniske afdelinger, 6 serviceafdelinger og en fælles hospitalsstab. Hospitalet har et årligt budget på cirka 7 mia. kr. og ledes af en hospitalsledelse bestående af fire direktører, der har det overordnede ansvar for den kliniske drift, uddannelse og forskning for det samlede hospital.

I 2019 blev de fire tidligere Aarhus-hospitaler samlet under fælles tag i Skejby, hvilket har betydet, at AUH nu har 35 ud af 37 nationale specialer på samme matrikel og et tæt naboskab og samarbejde med AUH Psykiatrien. Det giver AUH en enestående mulighed for at løfte kerneopgaven – klinik, forskning og uddannelse – på nye måder ved at udnytte nærheden til alle specialer og i kraft af nye samarbejds- og organiseringsformer.
Det giver også en unik mulighed for at udnytte nye, teknologiske investeringer og eksisterende ressourcer endnu bedre, så sammenhængende patientforløb og en høj patientoplevet kvalitet går hånd i hånd.

AUH’s værdier er forankret og beskrevet i grundfortællingen; Hele livet i de bedste hænder.

Det betyder

  • På AUH sætter vi patientens behov først og ser det hele menneske.
  • Vi skaber resultater gennem samarbejde i dialog med patienten, pårørende og kolleger.
  • Vi har den højeste faglighed, og vi stræber efter fortsat udvikling.
  • Vi uddanner, udvikler og støtter hinanden med fokus på forbedring og på at lære i praksis.
  • Vi har modet til at gå forrest og til at sprænge rammer. Sådan gør vi det svære muligt.

AUH arbejder som en del af Region Midtjylland med afsæt i en sundheds- og hospitalsplan, der har fokus på et sundhedsvæsen på patientens præmisser. Planen tager afsæt i regionens målbillede og strategispor; den bedste kvalitet – hver gang på den rigtige måde, sammenhæng og lighed i sundhed, og et mere effektivt sundhedsvæsen.

Hud og Kønssygdomme
Afdelingen er en dermato-venerologisk specialafdeling med et optageområde, der på regionsniveau udgør ca. 1.2 mill. borgere. Afdelingen dækker i øjeblikket Region Midtjylland – og for flere regionsfunktioner også Region Nordjylland på hospitalsniveau.
Afdelingen omfatter et sengeafsnit med fem senge og et stort ambulatorium. Ambulatoriet omfatter hud- og venerea klinik, sårcenter, laser og OP center, lysafsnit og badeafsnit. Afdelingen råder over to laboratorier – et klinisk laboratorium med allergologisk diagnostik og et forskningslaboratorium.

Afdelingen arbejder internt i et tværfagligt samarbejde omkring de enkelte patientgrupper. Udadtil har afdelingen tæt samarbejde med andre hospitaler og primærsektoren omkring patientforløb, uddannelse og forskning. Afdelingen har en stor uddannelsesforpligtigelse og interesse vedrørende medicinstuderende, yngre læger og andre personalegrupper. Vi har et meget aktivt forsknings- og udviklingsmiljø på en lang række områder fra cellebiologi til klinik.

Stillingen er en klinisk fuldtidsstilling.

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i dermato-venerologi med interesse, “drive” og kompetence inden for genodermatoser (arvelige hudsygdomme). Vedkommende vil varetage diagnostik, kontrol, og behandling af patienter med sjældne arvelige hudsygdomme i samarbejde med overlæge Mette Sommerlund. Desuden skal afdelingslægen bidrage til diagnostik af andre sjældne syndromer i samarbejde med Center for Sjældne Sygdomme (CSS), Odontologisk Videncenter og Klinisk Genetiske afdelinger, herunder også varetage funktion som tovholder for genodermatose-MDT konference i samarbejde med overlæge Mette Sommerlund. Speciallægen vil indgå i et tværfagligt genoteam med deltagelse af sygeplejersker, læger og sekretærer samt phd-studerende.

Det forventes at speciallægen bidrager til udvikling af området med undervisning, forskning, geno-database, i samarbejde med lokale samarbejdspartenere, den nationale Genodermatose gruppe under DDS og internationale partnere.
Vedkommende skal også kunne fungere som supervisor i Hudklinikken.

Ansøgeren skal have undervisningserfaring, være forskningsmæssigt aktiv samt have forskningsmæssig erfaring på et højt niveau. Ansøgeren forventes at have høj etisk bevidsthed, åbenhed, humor, robusthed, beslutningsdygtighed, samt gode evner for tværfagligt samarbejde og respekt for samarbejdspartnere

Ansøgeren skal også kunne indgå i afdelingens øvrige dermatologiske og venerologiske ansvarsområder, herunder stuegangsfunktion på sengeafsnittet.
Varetagelse af andre specifikke faglige og organisatoriske områder vil blive aftalt nærmere med afdelingsledelsen.

Der er p.t. ikke formaliseret vagtforpligtelse forbundet med stillingen.

Faglig dygtighed, akademisk redelighed, høj etisk bevidsthed, åbenhed, humor, beslutningsdygtighed samt evner for samarbejde og respekt for samarbejdspartnere er også væsentlige egenskaber hos ansøger.

Ansøgningen skal fremsendes elektronisk, inklusive dokumentation for kompetencer. Desuden bedes ansøgere til stillingen selv udfylde skema vedrørende kompetencer inden for de 7 lægeroller – skemaet findes her og bedes udfyldt.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation og en tilfredsstillende børneattest.

Der må påregnes prøvetid i de første tre måneder af ansættelsen.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge, dr.med. Mette Deleuran på 7846 1851, eller på mettdele@rm.dk

Din ansøgning skal være os i hænde senest den 19. januar 2022.

Stillings- og funktionsbeskrivelse for afdelingslægestilling tilknyttet Hud og Kønssygdomme, Aarhus Universitetshospital

1. Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital varetager en lang række funktioner på højt specialiseret niveau samt på regions- og hovedfunktionsniveau for hospitalets lokalområde.

Hud og Kønssygdomme har Cheflæge Jørgen Schøler som direkte kontaktperson i hospitalsledelsen.

2. Hud og Kønssygdomme
Afdelingen har ca. 70 fuldtidsstillinger, herunder læger, sygeplejersker, SOSU-assistenter, bioanalytikere og lægesekretærer.

Ledelse og organisation
Afdelingsledelsen, som består af en ledende overlæge og en oversygeplejerske, forestår den daglige ledelse af afdelingen med reference til lægefaglig direktør Jørgen Schøler. Den kliniske lærestolsprofessor har det overordnede ledelsesansvar for forskningen i afdelingen og den præ-graduate undervisning af medicinstuderende, og har sammen med afdelingsledelsen det overordnede ansvar for afdelingens faglige udvikling.

Den lægelige normering.
Lægesiden omfatter aktuelt en ledende overlæge, en lærestolsprofessor, 7 overlæger, 5 afdelingslæger, hvoraf de 3 kun er ansat på deltid i den kliniske drift, 3 1.reservelæger og 11 reservelæger.

Forskning
Afdelingens forskning ledes af den kliniske lærestolsprofessor. Alle på afdelingen er forpligtet til at stimulere og deltage i det aktive forskningsmiljø. Afdelingens forskning omfatter både basal, klinisk, og epidemiologisk forskning, og der lægges meget stor vægt på brobygning mellem disse forskningsområder. Laboratorieforskningen foregår primært i afdelingens cellebiologiske laboratorium. Afdelingens overlæger og afdelingslæger varetager udbredt klinisk forskning. Hver overlæge og afdelingslæge er ansvarlig for mindst et klinisk og forskningsmæssigt ekspertområde. Til forskningen er tilknyttet Ph.D.studerende, post-docs og en række specialestuderende og forskningsårsstuderende.

Undervisning/uddannelse
Afdelingen har en intensiv uddannelseskultur, hvor enhver ansat er forpligtet til at deltage aktivt som underviser og i uddannelse. Til at varetage den prægraduate undervisning af medicinstuderende er der ansat 1 lærestolsprofessor og en række kliniske lektorer.
Den lægefaglige videreuddannelse omfatter læger i introduktionsstillinger i dermato-venerologi og undervisningsstillinger i dermato-venerologi. Derudover deltager afdelingen i anden postgraduat undervisning og efteruddannelse for læger, samt i uddannelse af andre personalegrupper.

Samarbejde
På afdelingen lægges der stor vægt på tværfagligt såvel som tværsektorielt samarbejde inden for klinik, uddannelse og forskning. I afdelingen arbejdes der i tværfaglige teams omkring de enkelte patientgrupper. Det tværfaglige samarbejde om patientforløbene involverer et tæt samarbejde med andre sygehusafdelinger samt speciallægepraksis og almen praksis. Specialet patologi er en vigtig samarbejdspartner. Den hudpatologiske service varetages af Patologisk Institut, AUH. Der er tværfaglige fælleskonferencer vedrørende klinisk patologi (patologi), bensår (karkirurgi, plastikkirurgi, ortopædkirurgi), hudtumorer (plastikkirurgi, onkologi), allergi (lungemedicin, pædiatri, ØNH afd. arbejdsmedicinsk klinik), hæmangiomer/vaskulære malformationer (plastikkirurgi, karkirurgi, ortopædkirurgi, ØNH afd., neuroradiologi), arbejdsdermatologi (arbejdsmedicinsk klinik) og genodermatoser (klinisk genetisk afdeling, pædiatri, patologi). Inden for forskning er der et bredt samarbejde, især med andre afdelinger/institutioner inden for Aarhus Universitetshospital, men også med andre forskningsnetværk både nationalt og internationalt.
Der er samarbejde med primærsektoren, med brug af telemedicin inden for sårområdet, og omkring gode patientforløb både efter udskrivelse fra sengeafsnittet og i forbindelse med ambulante behandlinger.

3. Funktionsbeskrivelse for afdelingslæge

Stillingskategori
Afdelingslæge ved Hud og Kønssygdomme, Aarhus Universitetshospital.

Ansættelsessted
Aarhus Universitetshospital, Hud og Kønssygdomme.

Ledelsesmæssig reference
Afdelingslægen refererer til den ledende overlæge vedrørende lægefaglige problemstillinger og i øvrigt til afdelingsledelsen.

Lønforhold
Løn‑ og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst.

Vagtforpligtelse
Stillingen er vagtfri.

Undervisning/uddannelse
Afdelingen har en uddannelseskultur, hvor enhver ansat er forpligtet til at deltage aktivt som underviser og i uddannelse.
Stillingens forudsætninger

Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller, hvor der især lægges vægt på nedenstående:

Den medicinske ekspert
Afdelingslægen skal være speciallæge i dermato-venerologi. Afdelingslægen skal have bred uddannelse og erfaring inden for specialet, og kompetence inden for området geno-dermatoser.

Leder/administrator
Det forventes at afdelingslægen har interesse for ledelse og administration. Det er endvidere ønskeligt, at lægen har erfaring og evne til at træffe beslutninger. Afdelingslægen skal have gode evner for planlægning.

Akademiker
Afdelingslægen skal kunne dokumentere visse forskningsmæssige kvalifikationer inden for det dermatologiske speciale. Der lægges vægt på, at afdelingslægen har interesse for – og vilje til – at deltage aktivt i videnskabeligt arbejde, udvikling og kvalitetssikring. Ansøgere med PhD grad eller disputats foretrækkes.

Kommunikator
Afdelingslægen skal kunne dokumentere visse uddannelsesmæssige kvalifikationer inden for det dermatologiske speciale. Der lægges vægt på interesse for formidling og undervisning af medicinstuderende, yngre læger og andre personalegrupper.

Samarbejder
Der lægges vægt på åbenhed, og gode evner til samarbejde med respekt for samarbejdspartnere, hvor afdelingslægen har medansvar for et udviklende og godt arbejdsmiljø. Afdelingen har som klinisk afdeling et udbredt og tæt samarbejde med en lang række andre afdelinger, bl.a. om patientforløb, fælleskonferencer, forskning og udvikling.

Funktioner og opgaver
Ud over de ovenfor nævnte specifikke funktioner, forventes afdelingslægen at deltage på lige fod med de øvrige speciallæger i patientudredning og behandling bredt inden for det dermato-venerologiske speciale i afdelingen.

Ovenstående stillings/funktionsbeskrivelse er gældende på ansættelsestidspunktet. Løbende ændringer af afdelingslægens funktioner vil blive foretaget ved gensidig aftale mellem afdelingslægen og afdelingsledelsen.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.