Afdelingslæge til Skolebørns Ambulatorie Team 2 Skejby – Herning En stilling på 37 timer som afdelingslæge på Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling, Skolebørnsafsnit Team 2 Skejby - Herning, er ledig til besættelse pr. 1. december 2021 eller snarest derefter.

Dette job er udløbet
Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling – organisering
BUA er én afdeling under området Psykiatri- og Socialområdet i Region Midtjylland. BUA er en selvstændig afdeling, som ledes af en afdelingsoverlæge og en afdelingssygeplejerske, tilsammen afdelingsledelsen.

BUA er placeret på tre matrikler i henholdsvis Herning, Viborg og Skejby. I alt er der 7 kliniske enheder med ambulatorier, døgn- og/eller dagafsnit samt en forskningsenhed og et sekretariat. Enhederne ledes af en funktionsbærende overlæge(r) og afdelingssygeplejerske(r). Afdelingens sekretærgruppe er organiseret særskilt med ledende lægesekretær.

Team 2 Skejby- Herning består af flere ambulatorier med særskilte funktioner. Afsnittet er placeret på to matrikler, henholdsvis Skejby og Herning, med fælles funktionsledelse.

Herning skolebørns ambulatorie udreder og behandler bredt diagnosemæssigt børn i alderen 7-13 år på hovedfunktionsniveau, og der udføres farmakologisk og nonfarmakologisk behandling i afsnittet.

ADHD-Ambulatoriet i Skejby udreder børn i alderen 7-13 år med primært opmærksomhedsforstyrrelser og/eller autisme, ligesom flere har komorbiditet omfattende adfærdsforstyrrelser, specifikke vanskeligheder, angst, depression, Tourettes Syndrom, mental retardering, somatiske sygdomme mm.

Team 2 Skejby har regions- og højtspecialiseret funktion i forhold til børn med ADHD

Der udføres nonfarmakologisk og farmakologisk behandling i forhold til denne lidelse.

Tourette Ambulatoriet i Skejby udreder børn og unge 7-18 (20) år med primær Tourettes Syndrom og samarbejder med de andre ambulatorier i forhold til komorbiditet. I ambulatoriet behandles med Habit Reversal Training (HRT) og Exposure Response Prevention (ERP) og hvis nødvendigt med medicin.

OCD-ambulatoriet i Skejby udreder og behandler børn i alderen 7-13 år med OCD udredes og behandles. Den primære behandling er Kognitiv Adfærds Terapi (KAT), ligesom der behandles med medicin, hvis det er nødvendigt.

Der foregår aktuelt en omorganisering i BUA herunder også i skolebørnsområdet. Pr 1 november 2021 udreder team 2 Skejby derfor på hovedfunktionsniveau børn med autisme i alderen 7-13 år.

Der er løbende tilknyttet kliniske forskningsprojekter til Team 2 Skejby-Herning, dette sker i samarbejde med forskningsafsnittet på BUA.

Vi kan tilbyde:

 • En spændende og udfordrende stilling blandt dygtige kolleger
 • Mulighed for at deltage i efteruddannelseskurser – både hvad angår ledelsesfunktionen og det faglige mht. børne- og ungdomspsykiatri samt specifikt i forhold til målgruppen.
 • Mulighed for fleksibilitet og selvstændighed med hensyn til opgaveplanlægning.
 • Mulighed for at indgå i forsknings- og udviklingsprojekter
 • Et afsnit der bygger på høj grad af psykologisk sikkerhed og derfor et godt arbejdsmiljø – som prioriteres højt
 • Vi prioriterer et godt lægefagligt miljø både blandt yngre læger, men også speciallæger imellem – dette afspejles i møder og organisering
 • Tværfagligt samarbejde med ansvar for fagsupervision
 • Mulighed for terapiforløb, individuel og gruppesupervision hvis det ønskes
 • Mulighed for terapeutisk uddannelse inden for områder der behandles med i afsnittet
I BUA vægter vi faglig og personlig udvikling højt, hvorfor der er en positiv holdning til at give økonomisk støtte og tjenestefrihed med løn til deltagelse i relevant faglig leder- og efteruddannelse.

Dine kvalifikationer

 • Du skal være speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri.
 • Du skal besidde overblik, have gode samarbejdsevner samt lyst og evne til at arbejde med en stor personalegruppe i en kompleks organisation.
 • Du skal være udviklingsorienteret, igangsættende og inspirerende.
 • Du skal være robust og omstillingsparat.
 • Der vil blive lagt vægt på, at du har klinisk erfaring med udredning og behandling (farmakologisk og nonfarmakologisk) af mange diagnosegrupper.
Løn- og ansættelsesvilkår
I henhold til overenskomsten indgået mellem Danske Regioner i Danmark og Foreningen af Speciallæger – med mulighed for forhandling vedr. evt. kvalifikationstillæg.
Der er knyttet vagt uden for tjenestestedet til stillingen.

Yderligere oplysninger

 • Ledende overlæge Jakob Paludan tlf. 5127 3326, mail: jakopalu@rm.dk
 • Funktionsledende overlæge Judith Nissen tlf. 2162 2339,  mail: judiniss@rm.dk
 • Afdelingssygeplejerske Anna-Marie Madsen tlf. 4013 8609, mail: annammad@rm.dk
Ansøgningsfrist: 24. oktober 2021
Ansættelsessamtaler: Uge 45

Ud over en kort motiveret ansøgning bedes ansøger udfylde skema til faglig bedømmelse. I Region Midtjylland sker den faglige bedømmelse ud fra ”Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger i Region Midtjylland” af 10.10.2007. Skemaet udfyldes som en del af den elektroniske ansøgning og skal således ikke vedhæftes.

Se skema til faglig bedømmelse på afdelingens hjemmeside www.bua.rm.dk under “Om BUA/ledige job.

Se også yderligere oplysninger om stillingen i funktionsbeskrivelsen.

Du kan alene søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning” eller lign. link. Vedhæft din ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse (CV). De vedhæftede filer skal være i pdf– eller word-format.

Om Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)
BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.

BUA består af 8 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et tværgående lægesekretærafsnit.

Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet består af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtog i 2020 4.600 eksterne henvisninger og havde kontakt med 9.130 patienter. Afdelingen havde i 2020 et nettobudget på 305,1 mio. kr. og pr. 1/9 -2021 542 årsværk fordelt på 579 medarbejdere.

Børne- og Ungdomspsykiatrien i Herning flyttes i starten af det nye år til Gødstrup.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.