Medicinsk Afdeling Afdelingslæge – gastroenterologi-hepatologi Vores vision er klar – vi vil være Danmarks bedste medicinske afdeling – og du har nu mulighed for at blive en del af det hold, som skal konkretisere visionen.

Dette job er udløbet

Det gastroenterologiske-hepatologiske speciale i Hospitalsenheden Vest er i en rigtigt god udvikling, og der er meget høj aktivitet i såvel sengeafsnit som ambulatorium. Derfor søger vi yderligere en speciallægekollega til ansættelse pr. 1. juli 2022 eller efter aftale, som vil være med til at videreudvikle og profilere specialet i de spritnye rammer i Gødstrup.

Du skal brænde for dit fag og være parat til at tage ansvar. Ikke bare for den enkelte patient, men også for afdelingen. Der er gode muligheder for at sætte sit eget præg på arbejdsområder, man er særligt interesseret i. Fokus skal være på at udvikle afdelingen, så patienterne får behandling af høj faglig standard, og som tilgodeser patientens ønsker og behov.

Medicinsk Afdeling
De medicinske afsnit i Herning og Holstebro er organisatorisk samlet i én afdeling. Afdelingen varetager den medicinske funktion for ca. 300.000 borgere i den vestlige del af Region Midtjylland. Der er fælles afdelingsledelse bestående af ledende overlæge og ledende oversygeplejerske.

I Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest findes alle grenspecialer inden for intern medicin bortset fra kardiologi, som er en selvstændig afdeling. I Holstebro findes specialerne geriatri, hæmatologi, lungemedicin, nefrologi og reumatologi, og i Herning har vi specialerne gastroenterologi, endokrinologi, geriatri og infektionsmedicin. Der er tæt samarbejde internt mellem specialerne og også med hospitalets andre afdelinger.

Til afdelingen er knyttet samlet 108 senge med fordelingen 32 i Herning og 76 i Holstebro, og der er tilhørende ambulant funktion inden for alle specialer. Desuden er der et stort dialyseafsnit med 37 dialysepladser. I Gødstrup vil det samlede sengeantal i Medicinsk Afdeling være 115.

I afdelingen har vi konstant fokus på at blive bedre i planlægningen af vores patientforløb, således at patienten får den bedste behandling og pleje. Vi arbejder meget målrettet med patient-/pårørende-inddragelse, og aktuelt har vi også fokus på implementering af den patientansvarlige læge. Vi lægger desuden stor vægt på samarbejdet med primærsektoren.
Specifikt om det gastroenterologiske-hepatologiske speciale
Det gastroenterologiske-hepatologiske speciale er beliggende på Herning-matriklen og råder over ca. 10 senge som en del af Medicinsk Sengeafsnit med samlet 32 senge, ambulatorium og endoskopi. Afsnittet har et stort, velfungerende dagafsnit med Diagnostisk Enhed, som betjenes af nogle af de gastroenterologisk-hepatologiske speciallæger. Vi tilstræber, at patienterne i videst muligt omfang behandles i vores dagafsnit og ambulatorium. Aktiviteten i specialet er ca. 600 indlæggelser, ca. 5600 ambulante besøg og ca. 1500 dagpatienter. Endoskopi varetages sammen med kirurgerne i et fælles endoskopiafsnit, hvor den medicinske gastroenterologi står for ca. 1800 gastroskopier, 700 koloskopier, 350 sigmoideoskopier og ca. 50 ERCP’er.

I Gødstrup vil det gastroenterologiske-hepatologiske speciale være en del af Sengeafsnit for Mave-, Tarm-, Lever- og Infektionssygdomme med samlet 27 senge og tilhørende ambulante funktioner i Klinik for Mave-, Tarm- og Leversygdomme samt i Klinik for Medicinsk Udredning (Diagnostisk Enhed).

Specialet er bemandet med 8 speciallæger; specialeansvarlig overlæge, 3 overlæger og 4 afdelingslæger, og der er et tæt tværfagligt samarbejde om patientforløbene i både sengeafsnit og ambulatorium.

Speciallægens funktion
Du vil få funktion i både sengeafsnit og ambulatorium, og arbejdet tilrettelægges sammen med afsnittets øvrige speciallæger og faggrupper og ud fra afdelingens samlede driftsbehov.

Der er gode muligheder for at sætte sit eget præg på arbejdsområder, og særligt vægtes initiering af forskning og vejledning af ph.d.-forløb.

Vagtstruktur
Vagtstrukturen i Herning er med 2 vagtlag i tilstedeværelsesvagt – forvagt og bagvagt.

I Holstebro er der etableret tre vagtlag med tilstedeværelsesvagt; forvagt, mellemvagt og bagvagt. Desuden er der beredskabsvagt for hæmatologi og nefrologi, som dækkes af overlægerne.

Afdelingslægen indgår i bagvagtsfunktionen.

I Gødstrup vil vagtstrukturen i Medicinsk Afdeling bestå af 5 vagtlag i tilstedeværelse, heraf 4 vagtlag døgndækkede i 2 holds-skift med vagtoverlevering om eftermiddagen fra kl. 16.30-17.00. Bagvagtslaget, også kaldet speciallægevagten, vil bestå af afdelingslæger og 5. års HU- læger.

Lægefaglige kvalifikationer
Der ønskes ansøger med speciallægeuddannelse i intern medicin: gastroenterologi-hepatologi.

Ansøger bør i ansøgningen forholde sig til speciallægens 7 roller, jf. Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de 7 lægeroller, og bør i videst muligt omfang dokumentere sine kvalifikationer inden for disse områder.

Desuden forventer vi

 • At du altid sætter patienten først – også i en travl hverdag.
 • At du byder dig til, når dagligdagen er presset.
 • At du deltager aktivt i den daglige kliniske vejledning af yngre kolleger.
 • At du kan dokumentere bred og aktuel faglig efteruddannelse og aktivt deltage i postgraduat undervisning.
 • At du har en akademisk baggrund og interesse for fortsat forskning.
 • At du sikrer den løbende dokumentation af afdelingens opgaver, produktion og kvalitet.
 • At du har stærke samarbejdsevner både mono- og tværfagligt og stimulerer samarbejdet både internt i afdelingen, til andre afdelinger og hospitalet samt tværsektorielt.
 • At du har stærke kommunikative evner både mundtligt og skriftligt.
 • At du altid holder den gode tone i hverdagen – både over for patienter, pårørende og kolleger.
 • At du kan oversætte afdelingens mission, så den lever i hverdagen.

Vi kan tilbyde dig

 • Et udfordrende og udviklende speciallægejob med høj grad af selvbestemmelse og mulighed for at være med til at tilrettelægge din egen hverdag og sætte dit præg på afdelingen.
 • En central rolle i videreudvikling og profilering af det gastroenterologiske-hepatologiske speciale.
 • Arbejde i en afdeling med et højt fagligt niveau og en dygtig medarbejderstab, og hvor der er gode kollegiale relationer.
 • Et stærkt fagligt miljø, hvor et balanceret forhold mellem privatliv, arbejde og efteruddannelse prioriteres højt.
 • Et aktivt undervisningsmiljø.
 • En afdeling, hvor forskningsmiljøet blomstrer og vægtes højt.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst.

Stillingerne er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse. Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest.

Flere oplysninger om stillingen
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Nikolai Hoffmann-Petersen på tlf. 2946 4510 eller specialeansvarlig overlæge Ulrich Martin Bick på tlf. 2962 4172.

Ansøgningsfrist
Du kan søge jobbet online på Regionens hjemmeside www.rm.dk/job ved at klikke på ”Søg job”. Vedhæft din ansøgning og dit CV. Vedhæftede dokumenter skal være i pdf- eller word-format.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 16. september 2021.

Din ansøgning vil vi gerne modtage senest søndag den 22. august 2021.

Stillings- og funktionsbeskrivelse