Afdelingslæge til Operation og Intensiv, Regionshospitalet Viborg En stilling som afdelingslæge er ledig til besættelse pr. 1. september 2021 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Om afdelingen
Hvem er vi?

Operation og Intensiv er en stor og velfungerende afdeling med 21 speciallæger samt uddannelseslæger bestående af både 4. års HU-læger og intro-/postintro-læger.
Afdelingen omfatter et operations- og anæstesiafsnit, intensivafsnit og opvågningsafsnit samt sterilcentral. Der ydes anæstesi til håndtering af elektive såvel som akutte kirurgiske procedurer knyttet til en bred vifte af specialer omfattende ortopædkirurgi, mamma- og organkirurgi, gynækologi og obstetrik, urologi samt karkirurgi. Desuden ydes anæstesi til procedurer på hjertemedicinsk, lungemedicinsk og psykiatrisk afsnit samt i den regionale specialtandpleje.

Hvordan arbejder vi?
Vi er en travl afdeling, hvor man ofte skal have flere bolde i luften og kunne manøvrere i mange forskelligartede og tværfaglige sammenhænge – hvad enten det er på OP-stuen, på fødegangen, i skadestuen eller ved modtagelsen af kritiske syge patienter på intensiv og i modtagelsen. Vores arbejdsmiljø er præget af en flad struktur, og vi hjælper alle hinanden i både det daglige arbejde og i vagttid, hvor du som afdelingslæge vil indgå i bagvagtslaget og stå bag vores læger under uddannelse. I vagtholdet indgår desuden altid en overlægevagt, som hjælper med at afvikle de løbende opgaver og herefter med kort varsel kan kaldes ind.

Vi er en afdeling, der ønsker at blive kendetegnet ved:

 • Godt arbejdsmiljø – en afdeling hvor det er rart at være og sjovt at gå på arbejde.
 • Høj faglighed, hvor vi hele tiden udvikler os, er opdaterede på nye behandlingstiltag og tager aktiv del i forskning.
 • At uddannelse og udvikling af alle læger i afdelingen prioriteres højt – både af uddannelses- og speciallæger.
 • At være en aktiv medspiller i at forbedre patientforløb på tværs af specialer og fagligheder samt konstruktivt at bidrage i skabelsen af gode samarbejdsrelationer på hele hospitalet.

Vedhæftet findes desuden afdelingens værdipapir.

Om stillingen
Hvad søger vi?

Vi søger en afdelingslæge, der skal kunne varetage samtlige funktioner i afdelingen. Stillingen omfatter både dagarbejde og vagt på det intensive afsnit, hvor der behandles komplekse medicinske og kirurgiske patienter. Herudover arbejdes på OP med anæstesi til elektive og akutte patienter og hele døgnet er der teamledelse inden for dårligt barn kald, traumekald og akutte medicinske kald inkl. hjertestop. Der er til stillingen knyttet en forventning om, at du i et omfang tilpasset afdelingens aktuelle bemanding tager del i at dække vagter på akutlægebilen i Ringkøbing, som er ledelsesmæssigt forankret i afdelingen.

Ved ansættelses start vil du få udarbejdet en karriereplan, hvor vi sammen laver en plan for din faglige udvikling og eventuelle subspecialiserede tilknytning i afdelingen. Har du et specielt interesseområde eller noget andet du brænder for, vil vi således meget gerne være behjælpelige med at realisere dette. Vi er en afdeling i udvikling, hvor vi med flittig anvendelse af humor og stor respekt for hinandens fagligheder og forskelligheder hele tiden søger at spille hinanden gode og sikre høj kvalitet i behandlingen af vores patienter.

Vi har en ambition om at styrke og opnormere vores gruppe af afdelingslæger og derved skabe en tiltagende dynamisk afdeling, derudover en konstant faglig fremdrift også formår at tilpasse sig optimalt til skiftende ydre omstændigheder. Vi søger derfor en afdelingslæge, der udover at passe ind i afdelingens sociale fælleskab, har lyst at indgå i et spændende samarbejde med afdelingens øvrige læger og personalegrupper om at definere Operation og Intensivs fremtidige rolle i Region Midt.

Hvad kan vi tilbyde?

 • En fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.
 • Normaltjeneste/vagt på tjenestestedet, 8-skiftet. Der er to tilstedeværelsesvagtlag med yngre læger og et vagtlag for overlæger med delvis rådighedsvagt. Afdelingslæger deltager i tilstedeværelsesvagtlaget.
 • Et alsidigt arbejde med gode muligheder for at udvikle sine færdigheder inden for både intensiv terapi og anæstesi, herunder anvendelse af perifere nerveblokader.
 • Et trygt og godt arbejdsklima, hvor vi både lærer af hinanden og griner sammen.
 • En afdeling i udvikling og rig mulighed for medindflydelse i forandringsprocesser.
 • Mulighed for tættere tilknytning til et interesseområde inden for faget.

Hvad forventer vi af dig?
Du

 • Er speciallæge i anæstesiologi
 • Søger samarbejde og udvikling, og har et godt kendskab til teamarbejde
 • Er fleksibel og arbejdsom
 • Har smil og humor
 • Er fagligt engageret og initiativrig
 • Deltager aktivt i undervisning og uddannelse af yngre kollegaer
 • Deltager i kvalitetsprojekter og/eller forskningsprojekter
 • Tager del i at løse administrative opgaver i afdelingen

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalerne Viborg, Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skive og har ca. 4.350 ansatte samt et budget på 2,5 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Ved Regionshospital Viborg er vi netop blevet færdig med en større tilbygning. I forbindelse hermed er der etableret en ny operationsgang med 10 operationsstuer, en ny Skopiklinik og på sigt skal der etableres et nyt intensiv afsnit med 12 pladser.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Operation og Intensiv.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

 • Ledende overlæge Martin Rostgaard-Knudsen på tlf. 7844 5201 / 6133 8199
 • Afdelingslæge Kim Bolther Pælestik på tlf. 7844 5227

Din ansøgning
Ansøgningen skal være os i hænde senest d. 16. august 2021 med dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, hidtidig erfaring og eventuel videnskabelig produktion m.v. samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted onsdag d. 25. august 2021.

 

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.