Afdelingslæge til Anæstesiologisk afdeling Regionshospitalet Horsens

Dette job er udløbet

Hvad kan vi tilbyde dig?

Vi tilbyder stilling inden for klinisk anæstesi/intensiv terapi i en spændende afdeling, som vægter et godt arbejdsklima meget højt. Vi er nytænkende og innovative i vores tilgang til organisering af arbejdet, hvilket har resulteret i et særdeles godt samarbejde både internt og eksternt med andre afdelinger. Afdelingen er præget af høj aktivitet med meget engagerede medarbejdere. Vi har et højt fagligt niveau i afdelingen, prioriterer uddannelse meget højt og er forskningsaktive.

Hvad leder vi efter?

Vi søger en afdelingslæge, der skal kunne varetage samtlige funktoner i afdelingen. Da en stor del af operationsafsnittenes indgreb gennemføres vha. ultralydsvejledt blokadeanlæggelse er erfaring hermed en forudsætning.

Der vil for stillingen være mulighed for deltagelse i arbejdet ved akutlægebilen.

Speciallæger i anæstesi forventes at deltage i Region Midtjyllands præhospitale beredskab. Deltagelsen kan ske indenfor afdelingens arbejds- og vagttilrettelæggelse eller via frivillig deltagelse.

Den frivillige konsulenttilknytning honoreres efter ‘Regional aftale for honorering ved konsulenttilknytning til det præhospitale område i Region Midtjylland’.

Den nærmere tilrettelæggelse af deltagelsen i det præhospitale beredskab aftales i en dialog mellem dig, din leder og lederen af det præhospitale beredskab, hvor du deltager. Deltagelse i det præhospitale beredskab vil altid tage udgangspunkt i individuelle kompetencer, øvrig opgavevaretagelse og eventuelle særlige personlige hensyn. Omfanget af arbejde ved det præhospitale beredskab vil over tid kunne variere afhængig af antallet af læger, der deltager via den frivillige konsulenttilknytning. Der vil til stillingen kunne være knyttet udetjeneste ved Region Midtjyllands præhospitale beredskab. Antallet af udetjenester vil over tid kunne variere i forhold til omfang og sted, og det vil fremgå særskilt af din stillingsbeskrivelse, hvis du er omfattet heraf.

Det er vigtigt for os, at du har lyst til og kan indgå i konstruktive samarbejder i bred forstand – også tværfagligt. Vi forventer således, at alle medarbejdere i afdelingen er engagerede i deres arbejde og parate til udvikling. Desuden forventer vi, at du udviser fleksibilitet, når det er påkrævet, selvfølgelig inden for rimelighedens grænser. Fleksibiliteten går naturligvis begge veje.

Mere om afdelingen:

Afdelingen er normeret til 1 ledende overlæge, 15 overlæger, 5 afdelingslæger samt 5 introduktionslæger og 2-3 læger i hoveduddannelsesforløb.
Intensivafsnittet har 8 sengepladser og er et niveau 2 intensivafsnit med mulighed for CRRT. Der er 5 faste overlæger tilknyttet afsnittet i det daglige. Stuegangen varetages af 2 speciallæger og 1 introduktionsreservelæge.
Der er et døgndækkende Mobilt Akut Team (MAT), hvor en intensiv sygeplejerske kan kaldes til alle afdelinger efter fastlagte kaldekriterier. Afdelingen er kendetegnet ved tæt samarbejde mellem læger og sygeplejersker.

Anæstesi-og operationsafsnittet yder anæstesi til komplicerede patienter inden for ortopædkirurgi, kirurgi og gynækologi. Der ydes desuden assistance til fødegang, skadestue og ECT-behandling. Opvågningsafdelingen er placeret i tæt relation til operationsgangen og intensivafsnittet.

Vores dagkirurgiske center (DKC) er en af Danmarks største dagkirurgiske afdelinger og er placeret i moderne lokaler med nyeste teknologi. Der gennemføres næsten 8000 anæstesier årligt i DKC, og der anvendes i udstrakt grad blokader. Vi har desuden et stort skopicenter.

Vi har en døgndækket akutlægebil tilknyttet afdelingen. Uden for normal dagarbejdstid dækkes denne funktion på konsulentbasis.

Afdelingen omfatter desuden et palliativt team.

Alle afsnittene benytter sig af højt avanceret IT-udstyr, hvad angår journalføring, medicinordinationer, observationer, booking, operationsoversigtstavler, mm.

Hvordan fordeles vagterne?

Der er tilstedeværelsesvagt af speciallæge alle dage samt introduktionslæger i forvagt.
Vi har en senvagt/delevagt tilknyttet operationsafsnittet, hvor yderligere en speciallæge har vagt til kl. 20.00 på alle hverdage. Der arbejdes efter rulleskema med høj grad af fleksibilitet. Vi forventer villighed til vagtdækning i begge vagtlag.

Yderligere oplysninger:

Henvendelse til ledende overlæge Marianne Skjekstad Simonsen, tlf. 78 42 53 01, hvor funktionsbeskrivelse kan rekvireres og evt. besøg på afdelingen kan aftales.

Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende børneattest.

Ansøgningen skal sendes elektronisk via nedenstående link for at komme i betragtning til stillingerne.

Se i øvrigt vores hjemmeside, herunder årsrapport for mere information om afdelingen:
http://www.regionshospitalet-horsens.dk/afdelinger/an%c3%a6stesiologisk+afd?

Da Region Midtjylland er igennem en væsentlig spareplan, vil omplaceringsramte medarbejdere der søger stillingen have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “ansøg her!”-knappen nedenfor