Hospitalsenheden Vest Medicinsk Afdeling Introduktionslægestilling gastroenterologi-hepatologi Kig nærmere – hvis du vil arbejde som introduktionslæge i en stor og spændende medicinsk afdeling, hvor vores vision er at være Danmarks bedste Medicinske Afdeling

Dette job er udløbet

Til Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest søger vi introduktionslæger til det gastroenterologiske-hepatologiske speciale pr. 1. august 2021 eller efter aftale.

Vi er en stor medicinsk afdeling på tværs af matriklerne i Holstebro og Herning. Afdelingen har 8 intern medicinske specialer og har hoveduddannelsesforløb i alle 8 specialer, derudover hoveduddannelsesforløb i Intern Medicin: kardiologi, onkologi, akut medicin og almen medicin. Uanset i hvilket speciale man har sin primære funktion, vil man qua afdelingens størrelse få kendskab til et bredt udsnit af de intern medicinske specialer.
Afdelingen dækker et optageområde på 300.000 i de 7 specialer og 525.000 i hæmatologi. Specialerne hæmatologi, nefrologi, lungemedicin og reumatologi er på Holstebro matriklen;  gastroenterologi, endokrinologi og infektionsmedicin på Herning matriklen; geriatri er på begge matrikler.
Som udgangspunkt er stillingen med funktion i det gastroenterologiske-hepatologiske speciale i 12 måneder, hvor du vil få mulighed for at opnå specialespecifikke kompetencer gennem varetagelse af ambulant funktion i Mave-/tarm-/lever-ambulatoriet for yngre læger, stuegang på indlagte specialepatienter samt gastroskopi. Ift. gastroskopi tilbydes endoskopisimulatorkursus og herefter systematisk oplæring. En mulighed kunne også være en fordeling med nogle måneder i et andet af afdelingens specialer, hvis dette ønskes.

Afdelingen er i fuld gang med forberedelserne til flytningen til det nye hospital i Gødstrup i september 2021; en utroligt spændende proces, som afdelingens læger også er inddraget i på forskellig vis.

Organisation og funktion
Medicinsk Afdeling er en del af Hospitalsenheden Vest og har funktioner på regionshospitalerne i Holstebro, Herning og mindre ambulant funktion i Ringkøbing. Afdelingen råder over samlet 108 sengepladser fordelt med 32 senge i Herning og 76 i Holstebro.

I Herning foregår modtagelsen af den akutte medicinske patient i Akutafdelingen, ved behov for længerevarende indlæggelse flyttes patienterne til det medicinske sengeafsnit. Det medicinske sengeafsnit er gruppeopdelt efter specialerne geriatri, gastroenterologi og infektionsmedicin.

I Holstebro foregår modtagelsen af den akutte medicinske patient i Medicinsk Modtageafsnit, hvor der ud over den akutte aktivitet er et integreret geriatrisk afsnit. Den øvrige stationære medicinske funktion foregår i sengeafsnit svarende til specialerne hæmatologi, lungemedicin og nefrologi.

Der er inden for alle specialer ambulant funktion fordelt på begge matrikler. Ud over de nævnte specialer findes der ambulant funktion for endokrinologi og Diagnostisk Enhed i Herning samt Dialyseafsnit og Reumatologisk Ambulatorium i Holstebro

Medicinsk Afdeling, Holstebro-matriklen har et selvstændigt forskningsafsnit, Universitetsklinik for Nyresygdomme og Blodtryksforhøjelse, med videnskabelige medarbejdere og bioanalytikere, og indenfor hæmatologi er der etableret en klinisk forskningsenhed med fastansatte sygeplejersker.

Specifikt om det gastroenterologiske-hepatologiske speciale

Det gastroenterologisk-hepatologiske speciale er beliggende på Herning-matriklen og råder over ca. 10 senge som en del af Medicinsk Sengeafsnit med samlet 32 senge, ambulatorium og endoskopi. Afsnittet har et stort, velfungerende dagafsnit med Diagnostisk Enhed, som betjenes af nogle af de gastroenterologisk-hepatologiske speciallæger. Vi tilstræber, at patienterne i videst muligt omfang behandles i vores dagafsnit og ambulatorium. Aktiviteten i specialet er ca. 600 indlæggelser, ca. 5600 ambulante besøg og ca. 1500 dagpatienter. Endoskopi varetages sammen med kirurgerne i et fælles endoskopiafsnit, hvor den medicinske gastroenterologi står for ca. 1800 gastroskopier, 700 koloskopier, 350 sigmoideoskopier og ca. 50 ERCP’er.

Specialet er bemandet med 8 speciallæger; specialeansvarlig overlæge, 3 overlæger og 4 afdelingslæger, og der er et tæt tværfagligt samarbejde om patientforløbene i både sengeafsnit og ambulatorium.

Arbejdstilrettelæggelse
Herning:
Der er 2 vagtlag i tilstedeværelsesvagt – bagvagts- og forvagtslag. Introduktionslægen vil blive indplaceret i forvagtslaget.

Holstebro:
Der er 3 vagtlag; forvagt, hvor læger i klinisk basisuddannelse har deres vagtfunktion, samt mellem- og bagvagt. Introduktionslægen forventes indplaceret i mellemvagtslaget, som er 8-skiftet 2-holdsdrift med tilstedeværelsesvagt. Der er desuden beredskabsvagt inden for specialerne nefrologi og hæmatologi.

For begge matrikler gælder det, at dagarbejdet foregår i de medicinske sengeafsnit og ambulatorier. Gennem det daglige arbejde sammen med speciallæger og læger i hoveduddannelse vil du få et godt kendskab til den videre uddannelse til speciallæge.

Gødstrup:
I den samlede medicinske afdeling i Gødstrup bliver der 5 vagtlag, heraf 4 døgndækkede.

Andre forhold
Medicinsk Afdeling tilbyder og prioriterer et højt uddannelsesniveau bl.a. med mulighed for deltagelse i relevante kurser inden for specialerne og deltagelse i forskningsprojekter, herunder også ph.d.-forløb. Vi vægter, at din uddannelse sker i en tryg atmosfære, hvor du aldrig står uden opbakning uanset uddannelsestrin.

http://www.vest.rm.dk/afdelinger/medicinsk-afdeling/fagpersoner/for-yngre-lager-i-medicinsk-afdeling-holstebro/

Ansættelsesforhold
Ansættelse er efter overenskomst mellem Yngre Læger og Danske Regioner. Der er mulighed for at opnå løntillæg i henhold til aftale om Lokal Løn:
http://vest.intra.rm.dk/siteassets/mit-hospital/personale/lon-personaleforhold/overenskomster/lokal-londannelse/lonaftale-yl-hev_20.3.pdf

Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Nikolai Hoffmann-Petersen på tlf. 2946 4510.

Ved behov for bolig vil HR-afdelingen (tlf. 7843 8658) være behjælpelig.

Du kan søge jobbet online på www.rm.dk/job ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV (de vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format).

Ansøgningen skal være os i hænde senest onsdag den 12. maj 2021.

Samtaler forventes afholdt mandag den 17. maj 2021.

Stillings- og funktionsbekrivelse

Søg stillingen via “Søg job”-knappen