Professor i medicinsk vetenskap med inriktning mot öron-, näs- och halssjukdomar

Dette job er udløbet

Ref nr: ORU 2.1.1-06516/2019

Ämnesområde
Ämnesområdet är medicinsk vetenskap, inriktning mot öron-, näs- och halssjukdomar.

Bakgrund
Fakulteten för medicin och hälsa vid Örebro universitet är en ung fakultet under stark utveckling. Örebro universitet erhöll rätt att utfärda läkarexamen våren 2010 och läkarprogrammet är nu väl etablerat. Ett intensivt arbete bedrivs med att fortsatt utveckla utbildningen samtidigt som planering pågår för det sexåriga legitimationsgrundande läkarprogram som införs år 2021. Parallellt pågår utveckling av forskningen inom såväl basvetenskaperna inom biomedicin som den kliniska forskningen, i många fall i en nära samverkan mellan dessa båda fält. Utvecklingen av den kliniska forskningen sker i också i tät samverkan mellan universitetet och Region Örebro län inom ramen för det regionala ALF-avtalet.

Som ett led i den fortsatta utbyggnaden av såväl den kliniska forskningen som läkarprogrammet söker universitetet nu en professor med inriktning mot öron-, näs och halssjukdomar (ÖNH).

Vården av patienter med Huvud-halscancer har en central roll inom specialiteten och det är av nationellt intresse att akademisk förankring sker för att säkra medicinsk kvalitet och kunskapsutveckling.

Arbetsuppgifter
Innehavaren av anställningen förväntas som forskningsledare och genom klinisk verksamhet delta i universitetssjukvårdens utveckling. Vidare förväntas innehavaren bidra till den fortsatta långsiktiga utvecklingen av läkarprogrammet samt medverka i utvecklingen av forskarutbildningen. Inom ramen för anställningen ingår 30 % tjänstgöring som överläkare inom ÖNH vid Universitetssjukhuset i Örebro (USÖ). Mer specifikt förväntas innehavaren:

  • Med ett långsiktigt perspektiv bedriva och utveckla den kliniska forskningen inom ÖNH vid Örebro universitet. Aktiv forskning med anknytning till Huvud-halscancer är meriterande.
  • Aktivt leda och delta i nationell och internationell forskningssamverkan inom fältet.
  • Integrera nationella register i forskningsarbetet och genom nationell samverkan utveckla den registerbaserade forskningen för att främja kunskapsutvecklingen inom området.

Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som visat på såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet inom området. Ett generellt behörighetskrav för anställning som lärare är högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckor. Kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande. En lärare som vid anställningstillfället saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens ska senast inom två år efter att anställningen tillträtts ha genomfört utbildningen.

Då anställningen är förenad med tjänstgöring som överläkare inom ÖNH, krävs specialistkompetens och goda meriter inom disciplinen, samt svensk läkarlegitimation.

Bedömningsgrunder
Vid anställning av professor prövas såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet och dessa ska ägnas lika stor omsorg. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet. Dessutom prövas den sökandes lämplighet och ledningsförmåga.

Vetenskaplig skicklighet
Den vetenskapliga skickligheten visas genom självständiga forskningsinsatser såväl kvantitativt som kvalitativt, en vetenskaplig produktion på en hög pågående nivå, uppvisande av betydande externa anslag samt planering, ledning och administration av forskning.

Dessutom läggs särskild vikt vid stor erfarenhet och kunskap vad gäller uppbyggnad av verksamheter och förmåga till gränsöverskridande forsknings- och utvecklingsarbete. Förmåga att kombinera den egna ämneskunskapen med förmåga att konstruktivt medverka vid problemlösning i samverkan med andra kompetenser är viktigt. Erfarenhet av att handleda doktorander är ett krav. Erfarenhet av att utveckla och leda personal samt dokumenterad god samarbetsförmåga är en förutsättning för anställningen.

Pedagogisk skicklighet
Den pedagogiska skickligheten ska vara betydande och ha visats genom meriter och varierade insatser från undervisning på såväl grundnivå och avancerad nivå som forskarnivå. Den sökande ska kunna redogöra för sina pedagogiska utgångspunkter och ställningstaganden, ha förmåga att reflektera över den egna pedagogiska utvecklingen och lärarrollen. Den sökande ska även ha bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet.

Övriga bedömningsgrunder
Tidigare ledningserfarenhet och medverkan i utvecklingsarbete inom läkarutbildning och forskarutbildning är meriterande. Ingående erfarenhet från PBL eller andra studentcentrerade program är särskilt meriterande.

Universitetssjukvårdens utveckling är ett gemensamt ansvar för universitetet och Region Örebro län varför den kliniska kompetensprofilen är av stor betydelse i den sammantagna bedömningen.

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning som förmåga att samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten. Meriter från ledarskap inom utbildning och forskning är meriterande, såsom visad förmåga att leda verksamhet och personal, förmåga att organisera och leda forskningsprojekt, forskargrupper och/eller utbildningsprogram.

Den sökande har fungerat som huvudhandledare för två doktorander som har disputerat eller har motsvarande kompetens, t ex internationell kompetens som handledare vid forskarutbildning.

Information
Anställningen är 100%, tillsvidare. Individuell lönesättning tillämpas. Närmare upplysning lämnas av:
Martin Gunnarsson, prefekt vid Institutionen för medicinska vetenskaper, +46 019-30 31 10, martin.gunnarsson@oru.se , dekan Kerstin Nilsson, Fakulteten för medicin och hälsa, +46 019-30 30 72, kerstin.nilsson.ha@oru.se eller Svante Hugosson, verksamhetschef vid ÖNH-kliniken USÖ, svante.hugosson@regionorebrolan.se

För mer information, se länk ”Riktlinjer för anställning som professor inom fakulteten för medicin och hälsa vid Örebro universitet”.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen “Ansök”.

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till varför du söker den aktuella anställningen.
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Redogörelse av vetenskapliga/konstnärliga meriter
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
  • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2020-02-16. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.