Klinisk Basisuddannelse på Slagelse Sygehus Slagelse Sygehus svarer på 22 spørgsmål om KBU.

1. Hvilke uddannelsesforløb har jeres hospital/praksis
Klinisk basisuddannelse i Region Sjælland begynder seks gange om året, hver den 1.:
• februar,
• marts,
• april,
• august,
• september og
• oktober

På Slagelse sygehus indledes alle kliniske basisforløb med seks måneders ophold på en somatisk afdeling.
Basiskundskaber i akut visitation og behandling sikres med stamafdeling på Akutafdeling og medicinsk afd. (Slagelse Sygehus).
KBU-forløbene er herefter sammensat i henhold til de gældende retningslinjer, dvs. 80 pct. somatik/almen medicin, 10 pct. somatik/psykiatri og 10 pct. somatik(akut)/somatik(kronisk).
Her kan du læse mere om: Klinisk Basisuddannelse på Slagelse Sygehus.
Link:
Akut afdelingen.
Medicinsk afdeling:
Medicinsk afdeling består af medicinsk afdeling 1, 2 og 3 med selvstændige afdelingsledelser. Medicinsk afdeling 1 indholder specialerne: reumatologi, lungemedicin og medicinsk gastroenterologi.
Lungemedicinsk afdeling beskæftiger sig med diagnostik og behandling samt rehabilitering af lidelser i lunger og bronkier medinastium samt lungehinder.
På det lungemedicinske afsnit i Slagelse koncentreres indsatsen om kronisk obstruktiv lungesyg-dom emfysem samt patienter indlagt med infektiøse lungesygdomme som pneumoni samt kroniske lungeinfektioner.
På det medicinsk afsnit i Næstved (hører organisatorisk under Slagelse) ligger Infiltrat enheden, der har ansvaret for udredning og behandling af lungecancer samt specialiseret lungemedicinske syg-domme. I Næstved fortages udredning og behandling af sygdomme med allergi samt fortages udvi-det lungefunktionsundersøgelse i ambulant regi.
I Slagelse findes KOL ambulatorium med mulighed for spirometri inklusiv reversibilitet.
Vedr. det reumatologiske speciale forgår der udelukkende ambulant udredning og behandling af patienter med reumatologiske lidelser (lidelser i bevægeapparat muskler og led samt bindevævs-sygdomme).
Vedr. det medicinsk gastroenterologiske speciale udredes patienter med sygdomme i spiserør og mave- tarmkanal samt lever og galdeveje. Specialets opgave er udredning og behandling af pa-tienter med kronisk inflammatoriske tarmsygdomme og ulcus sygdomme, mavesmerter og af-føringsforstyrrelse- malignitetsudredning samt anæmi udredning på hovedfunktionsniveau.
Specialet hepatologiske opgaver domineres af udredningen og behandling af patienter med cirrhosis hepatis, hepatitis, spiral hepatitis og autonome leversygdomme.
Der udføres et stort antal gastroskopier, sigmoideoskopier, koloskopier og kapselendoskopi og der er hertil udover den ambulante virksomhed tilknyttet et sengeafsnit på 20 senge.

2. Hvorfor skal de unge læger vælge jeres hospital?
Vi tilbyder et uddannelsesmiljø under konstant udvikling samt en stor bredde/variation i patienttyper og sygdomme – her kan du få et godt indblik i de store folkesygdomme.
Som yngre læge arbejder du i høj grad selvstændigt og med god mulighed for supervision.
Du får i høj grad mulighed for at udvikle dig fagligt samt opøve rutine i det grundlæggende lægearbejde.
De uddannelsesansvarlige overlæger gør et stort arbejde for at koordinere uddannelsesindsatsen. Der er lokale uddannelsesmøder i afdelingen, og staff-meetings på sygehusene.

3. Hvad gør I for at sørge for, at KBU’erne kommer godt i gang på afdelingen?
Alle nyansatte læger deltager i sygehusets fællesintroduktion den første dag. Derefter følger undervisning i OPUS, hjertestop samt Den Kritisk Syge Patient.
På afdelingerne afholdes der introduktionsdage med introduktion til rutiner, arbejdsmønstre, fysiske forhold og personale. Du tildeles en vejleder på afdelingen den første dag.
Du får i god tid inden ansættelsen tilsendt et velkomstbrev fra afdelingen med div. informationer om dit ophold.

4. Foregår basisforløbet udelukkende på hospitalet, eller er der vagter på et satellithospital?
På Slagelse Sygehus foregår basisforløbene udelukkende på sygehuset.

5. Har afdelingerne specielle lønaftaler med FAYL?
Der er indgået lokalaftaler på sygehuset. Derudover er der ikke indgået specielle lønaftaler.

6. Udbetales overarbejde?
Som hovedregel skal overarbejde afspadseres. I særlige tilfælde, hvor afspadsering ikke er mulig, kan overarbejde udbetales.

7. De forskellige afdelingers størrelse (antal senge):
Slagelse sygehus er et af regionens 4 akutsygehuse. Sygehuset modtager døgnet rundt akutte patienter og varetager planlagt behandling inden for en række specialer. I november 2013 indviede sygehuset et nyt akutsygehus, som ud over akutafdelingen rummer et medicinsk/kirurgisk afsnit samt 15 intensivpladser. Sygehuset har pr. 1/6-2015 305 senge til indlagte patienter.
Medicinsk afdeling 1
– består som anført af stort reumatologisk ambulatorium i Nykøbing F, Slagelse og Næstved
– samt lungemedicinsk afsnit på i alt 27 senge + ambulatorium i Slagelse
– lungemedicinsk afsnit på 20 senge + ambulatorium og bronchoskopi funktion i Næstved
– gastroenterologisk afsnit på 20 senge – samt gastroenterologisk ambulatorium og dagafsnit + endoskopifunktion.
Her kan du finde flere informationer:
http://www.regionsjaelland.dk/sundhed/sygehuse/Sider/default.aspx
http://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/slagelsesygehus/Afdelinger/karkirurgisk-afdeling/Sider/Karkirurgisk-Afdeling.aspx
http://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/slagelsesygehus/Afdelinger/Kirurgisk-afdeling/Sider/default.aspx

8. Stilles bolig til rådighed? Type, størrelse og husleje?
Det vil være muligt at leje en lejlighed, eller leje et værelse til enkeltovernatninger

9. Ventetid på børnepasning i området?
Pladsanvisning i Slagelse Kommune – følg linket:
http://www.slagelse.dk/borger/boern-og-familie/dagtilbud-til-boern/pladsanvisningen

10. Er der specielle aftaler eller vilkår for gravide og folk med syge børn?
Individuel vurdering fra sag til sag og efter gældende aftaler og overenskomster.

11. Hvor mange dage går der før selvstændig vagt?
Alle afdelingerne har fokus på det gode introduktionsforløb. Det tilstræbes, at man som KBU-læge ikke går selvstændigt i vagt, før man har haft én til to følgevagter.
Der vil typisk gå fra 2-4 uger før du skal på selvstændig aften/nattevagt.
Som KBU læge har du altid en bagvagt i huset.

12. Normeret og reelt antal læger i forvagtlag?
Varierer pga. de mange forskellige uddannelsesforløb, barsel, orlov mv. Det tilstræbes at ansætte vikarer eller udbyde frivilligt ekstra arbejde, såfremt de normerede stillinger ikke er fuldt besat.

13. Antal vagtlag?
Slagelse Akutafdeling:
3 vagtlag – forvagt/mellemvagt/bagvagt (speciallæge)
Slagelse Medicinsk Afd.:
På medicinsk afdeling 1 består vagtlaget af akutlæge samt specialelæge i tilstedeværelse til kl. 21 samt bagvagt i tilstedeværelse hele døgnet samt huslæge i tilstedeværelse i aften/nattevagt.

14. Er der bagvagt/mellemvagt til stede hele døgnet?
Slagelse Akutafdeling:
Ja til alle de funktioner, hvor der er en KBU læge tilstede hele døgnet.
Slagelse Medicinsk Afd.:
På Slagelse Medicinsk afdeling 1 er der hele døgnet tilstedeværelse af specialelæge samt af akutlæge.

15. Er der fast tilrettelagt undervisning på afdelingen?
Ja, alle afdelinger har faste undervisningstidspunkter

16. Hvilken form for karrierevejledning giver I?
Karrierevejledning prioriteres højt på begge sygehuse og er en naturlig del af den vejledning der gives til yngre læger.

17. Bliver kursusønsker efterkommet?
Der gives fri med løn ved deltagelse i alle obligatoriske kurser. Andre kurser imødekommes i det omfang afdelingen har mulighed for det.

18. Er der løn under kurser?
Der udbetales løn i forbindelse med obligatoriske kurser.
Som noget særlig er der oprettet en kursuspulje for yngre læger der er ansat på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, hvor du kan ansøge om tilskud til andre kurser end de obligatoriske. Ansøgningen skal godkendes af afdelingens uddannelsesansvarlige/ledende overlæge.
Retningslinjer for puljen.

19. Er der mulighed for at forske på afdelingen?
Vi prioriterer forskning højt og lægger vægt på, at de yngre læger inddrages i forskningen.
(Vi har en lokal forskningspulje, hvor der to gange årligt uddeles fra. Puljen dækker også finasiering af 1/3 PhD stipendiater. Sygehusene har samarbejdsaftaler med KU, SDU og RUC)
Forskningens Dag
Det årlige forskningsarrangement ’Forskningens Dag’ på Næstved Sygehus er for forskningsinteresserede medarbejdere ved Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Sygehusets forskningsaktive medarbejdere fremviser deres forskningsprojekter via postere, der indgår i posterkonkurrencen. I løbet af arrangementet er der mulighed for at høre oplæg fra et par af sygehusets forskere, heriblandt ph.d.-studerende. Der er endvidere en ekstern oplægsholder på programmet. Forskningsenheden NSR.pdf

20. Går yngre læger med hjertestopkalder?
Slagelse Akutafdelingen: Nej
Slagelse Medicinsk Afd.:
KBU-læge tilkaldes som udgangspunkt sammen med hjertestopteam til hjertestop

21. Går yngre læger stuegang?
På alle afdelinger tilstræbes, at KBU-lægerne deltager i stuegangsarbejdet.

22. Hvor mange aften-/nattevagter er der per måned?
For alle 3 afdelinger tilstræbes 3-4 aften/nattevagter pr. mdr.

Skriv kommentar