Visionær afsnitsledende overlæge søges til Psykiatrisk klinik for Spiseforstyrrelser, Børne- & Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Region Midt Stillingen som afsnitsledende overlæge i Psykiatrisk klinik for Spiseforstyrrelse er ledig til besættelse 1. marts 2021 eller snarest derefter. Stillingen kan søges af speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri eller psykiatri.

Dette job er udløbet

Organisering – Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)

BUA er en selvstændig afdeling under Psykiatriområdet i Region Midtjylland. BUA er placeret på tre matrikler i regionen, hhv. i henholdsvis Herning, Viborg og Skejby. I BUA er der 7 kliniske enheder med ambulatorier, døgn- og/eller dagafsnit, samt forskningsenhed og et sekretærafsnit.
Afdelingen er i en spændende udvikling. I den fælles ledelsesgruppe, hvor du som afsnitsleder vil være deltager, arbejdes der aktuelt mod en tilpasset organisering. Denne opgave fordrer at man som leder i kan arbejde ud fra både et fælles BUA-perspektiv og i forhold til nærmeste afsnit. Der vil derfor være en forventning om, at du aktivt ønsker at bidrage og sætte præg på udviklingen.

Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser

Afsnittet varetager den ambulante del af den hospitalsbaserede tværfaglige psykiatriske behandling af spiseforstyrrelser i hele Region Midtjylland – uanset alder. Afsnittets funktioner er placeret dels i Skejby og dels i Herning. Afsnittet varetager undersøgelse og behandling på hovedfunktions-, regionsfunktions- og højtspecialiseret niveau.

 

Ambulatoriet har et meget tæt samarbejde med Sengeafsnit 3, der varetager behandlingen af målgruppen under indlæggelse. Arbejdet vedrørende patientgruppen er kendetegnet ved sin bredde. Der er dels behov for faglig kunnen vedr. somatiske problemstillinger, men samtidig også interesse og ekspertise inden for psykoterapeutisk behandling og psykopatologi.

 

Da afsnittets målgruppe ikke er aldersopdelt, er der etableret et stærkt samarbejde med voksenpsykiatrien, et samarbejde som til stadighed er under udvikling. På samme måde etableres aktuelt reviderede samarbejdsstrukturer med Børn og Unge (børneafdelingen) samt relevant medicinsk afdeling i somatikken. Begge samarbejdsflader er vigtigt for at sikre de gode patientforløb.

 

Afsnittet deltager i SATS-puljeprojekter og er kendetegnet ved sit forskningsmæssige og udviklingsmæssige arbejde.
Afsnittet er yderligere kendetegnet ved at være i en periode med nyorientering og et generationsskifte. Det er derfor vigtigt, at ansøger, som leder afsnittet i et samarbejde med afdelingssygeplejerske, har et fagligt og ledelsesmæssigt engagement og tydelighed, men også at man kan arbejde respektfuldt ud fra den store kompetence som findes i afsnittet.

Vi søger en person, der:

 • skal være overlægekvalificeret speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri eller psykiatri.
 • gerne har erfaring med arbejdet i en ledelsesfunktion, kan og vil bidrage til organisationsudvikling, arbejdstilrettelæggelse og afsnitsledelsesudvikling
 • Har faglig indsigt i behandlingsmæssig tilgang til målgruppen
 • kan motivere, engagere og inddrage medarbejderne samt sikre ejerskab
 • er fleksibel i opgaveløsning og samarbejde
 • er tydeligt kommunikerende
 • er inspirerende og igangsættende.
 • har udviklings-, forsknings- og undervisningserfaring samt interesse heri.

Vi kan tilbyde:

 • deltagelse sammen med BUA´s ledelseskreds i et fælles ledelses- og udviklingsarbejde
 • dagligt arbejde præget af stor spændvidde i opgaver og muligheder
 • arbejde med en bred målgruppe af børn og voksne patienter
 • Et godt kollegaskab i ledelseskredsen og i afsnittet

Løn- og ansættelsesvilkår

I henhold til overenskomsten indgået mellem Danske Regioner i Danmark og Foreningen af Speciallæger

Yderligere oplysninger

Ledende overlæge Jakob Paludan, tlf.nr.: 5127 3326 eller ledende oversygeplejerske Elsebeth Vesterheden, tlf.nr.: 4015 8218

 
Ansøgningsfrist: 7. februar

Ansættelsessamtale: Forventes afholdt i uge 8

Udover en kort motiveret ansøgning bedes ansøger udfylde skema til faglig bedømmelse.

I Region Midtjylland sker den faglige bedømmelse ud fra ”Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger i Region Midtjylland” af 10.10.2007.

Skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer kan ses via nedenstående link. Vær dog opmærksom på, at besvarelserne skal indtastes som en del af ansøgningsproceduren. Det er altså ikke tilstrækkeligt at vedhæfte skemaet til bedømmelse af lægefaglige kompetencer.

http://www.rm.dk/sundhed/faginfo/uddannelse/sundhedsuddannelser/ansattelse-af-speciallager/

Du kan alene søge jobbet ved at klikke på “Send ansøgning” eller lign. link.

Vedhæft din ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse (CV), evt. autorisation og speciallæge autorisation (angiv aut. ID). De vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format.

 

Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)
BUA er en afdeling under Psykiatri og Social i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.
BUA består af 7 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Klinik for Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtager årligt 4.500 eksterne henvisninger (2019) og der er kontakt med 8.784 unikke cpr.nr.(2019) Afdelingen har et nettobudget på 282,3 mio. kr. (2019) og 522 årsværk fordelt på 632 medarbejdere (2019).

Børne- og Ungdomspsykiatrien i Herning flyttes i 2021 til Gødstrup.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.