Visionær afsnitsledende overlæge søges til Børne- & Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Sengeafsnit for Skolebørn, S1, Aarhus Universitetshospital, Region Midt En stilling som afsnitsledende overlæge på Sengeafsnit 1 for Skolebørn opslås til besættelse pr. 1.7.23 eller snarest derefter. Stillingen kan søges af speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri.

Dette job er udløbet

Sengeafsnit 1 for Skolebørn

Afsnittets ledelse udgøres af funktionsledende overlæge og oversygeplejerske. Afsnittet råder aktuelt over 8 døgnpladser. Der varetages udredning og behandling af komplekse børnepsykiatriske lidelser, tilstande og udviklingsforstyrrelser, primært på regions – og højt specialiseret niveau inden for alle diagnostiske kategorier.

Personalegruppen er sammensat af læge, sygeplejersker, psykologer, socialrådgiver, pædagoger samt social- og sundhedsassistent. Der er et tæt samarbejde med hospitalsskolen.

Til afsnittet er knyttet to specialiserede funktioner, som delvist er ambulante: Tværfagligt Udgående Funktion (TUF) og Psykoseteam Junior. TUF beskæftiger sig med overgange og tværsektorielt samarbejde samt opfølgning ambulant i perioden efter udskrivelse. TUF er en udgående funktion. Psykoseteam Junior er en højt specialiseret funktion, der udreder og behandler børn med skizofreni under indlæggelse og varetager tæt opfølgning og behandling ambulant frem til barnet kan overgå til OPUS eller tilsvarende efter 14 år.

Som afsnitsleder skal du varetage klinisk ledelse og personaleledelse i afsnittet. Aktuelt er der ikke ansat andre speciallæger eller uddannelseslæger.

 

Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)

BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.

BUA består af 8 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Gødstrup samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere.

Afdelingen modtog i 2022 5.337 eksterne henvisninger og havde kontakt med omkring 10.000 unikke cpr.nr. Afdelingen havde i 2022 et nettobudget på godt 300 mio. kr. og pr. 1/1-2023 514,5 årsværk fordelt på 556 medarbejdere.

Afdelingen er aktuelt under udvikling mod at tilpasse organiseringen af de stationære afsnit. Der ønskes en fremtidssikring af BUAs opbygning, som kan imødekomme ændrede behov for psykiatrisk udredning og behandling under indlæggelse og samlet set give de bedst mulige patientforløb til gavn for flest mulige børn og unge.

Som afsnitsleder skal du deltage i arbejdet i den fælles ledelsesgruppe, hvor du skal kunne

arbejde ud fra både et fælles BUA-perspektiv og med afsæt i det afsnit, hvor du sammen med oversygeplejersken varetager ledelsen. Der vil derfor være en forventning om, at du aktivt ønsker at bidrage og sætte præg på udviklingen.
Vi kan tilbyde:

 • En spændende, udfordrende og varieret stilling med såvel klinisk arbejde som personaleledelse og udvikling i tæt samarbejde med oversygeplejersken
 • Høj faglighed og velfungerende tværfagligt samarbejde mellem ledelse, udrednings- og behandlingsteam og miljøpersonale.
 • Ledelse af udviklingsprojekter i Sengeafsnittet, herunder TUF og Psykoseteam Junior
 • Ledelsesarbejde og udvikling i Samlede Ledelsesgruppe
 • Mulighed for fleksibilitet og selvstændighed med hensyn til opgaveplanlægning
 • Mulighed for klinisk og ledelsesmæssig efteruddannelse

 

Vi søger en ledende overlæge, der

 • Er overlægekvalificeret speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri
 • Har bred klinisk erfaring med udredning og behandling af komplekse børnepsykiatriske diagnoser inden for aldersspekteret
 • Har specialiseret viden om og erfaring med udredning og behandling af skizofreni hos børn fra 7-14 år
 • Er rutineret i at fremme og understøtte tværsektorielt samarbejde, herunder udgående funktioner
 • Er velfunderet somatisk og i at samarbejde med somatiske afdelinger
 • Er udviklingsorienteret, kreativ og igangsættende og kontinuerligt understøttende i forhold til faglig udvikling
 • Har erfaring med ledelse af personalegrupper og gerne ledelsesmæssig efteruddannelse
 • Besidder overblik, evne til strukturering og har gode samarbejdsevner
 • Kan arbejde som leder med helhedsforståelse for BUA

 

Løn- og ansættelsesvilkår

I henhold til Aftale for Lægelige Chefer indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger

Du kan indgå i BUA’s selvstændige vagtberedskab som bagvagt med vagt uden for tjenestestedet, herunder beredskabsvagt ved ikke-speciallæge i forvagt.

 

Yderligere oplysninger

Chefsygeplejerske Camilla Havsteen. tlf. 21153523

Oversygeplejerske S1, Anne Nemec. tlf. 30351097

 

Ansøgningsfrist: 4. juni 2023 kl. 12.00

Ansættelsessamtale:  5. juni 2023
Ud over en kort motiveret ansøgning bedes du udfylde skema til faglig bedømmelse.

I Region Midtjylland sker den faglige bedømmelse ud fra ”Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger i Region Midtjylland” af 10.10.2007. Du kan alene søge jobbet ved at klikke på “Send ansøgning” eller lign. link.

Vedhæft din ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse (CV), evt. autorisation og speciallæge autorisation (angiv aut. ID). De vedhæftede filer skal være i pdf eller word-format.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.