Vil du være neuropsykolog i en ambitiøs klinik i Afdeling for Psykoser? Vi tilbyder en stilling som neuropsykolog 37 timer ugentlig i Klinik 1, Afdeling for Psykoser, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien i Skejby fra 1. juni 2020 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Ved ønske om færre timer, kan dette drøftes i forbindelse med ansættelsesproceduren.

Om Klinik 1 og vores opgaver

Klinik 1 varetager ambulant behandling af patienter med psykoser og organiske psykiske lidelser fra Aarhus og Samsø kommuner. Vi har endvidere behandling på regionsfunktion for patienter med oligofreni og skizofreni samt udredning for autisme på regionsfunktion.
Klinik 1 indeholder også afdelingens udredningsenhed, hvor vi udreder alle psykiatriske sygdomme, samt en neuropsykiatrisk enhed, der varetager specialiserede neuropsykiatriske udredninger indenfor de ovennævnte diagnosegrupper.

Som neuropsykolog i Klinik 1 vil du bliver tilknyttet det Organiske team.

Hovedfunktionen bliver i Neuropsykiatrisk klinik, som er en del af Organisk team, men hertil kommer opgaver i forhold til patienter med demens, oligofreni og andre organiske tilstande samt psykose.

Klinik 1 ledes af en funktionsledelse bestående af en overlæge og en ledende sygeplejerske. Der er ansat ca. 80 medarbejdere bestående af læger, psykologer, sygeplejersker, lægesekretærer, ergoterapeut og recovery mentorer.

Neuropsykologens opgaver er blandt andet

 • At varetage specialiseret neuropsykologisk udredning af både patienter med kompliceret skizofreni og patienter indenfor vores øvrige diagnosegrupper ved mistanke om organisk komorbiditet.
 • At udrede for demens, misbrugsfølger og kognitive vanskeligheder ved psykiske lidelser.
 • At udrede for udviklingsforstyrrelse, herunder ADHD, autisme og mental retardering.
 • At udrede med fokus på begavelse, neuro- og socialkognitive funktioner samt personlighed.
 • Hertil bruges et batteri af udredningsværktøjer omfattende bl.a. WAIS, WMS, RIAS, RBANS og NEO-PI-R. Endvidere bruges mere domænespecifikke værktøjer såsom BADS, D-KEFS og TOMAL.
 • At have kendskab til de mest anvendte neuropsykologiske enkelttest.
 • At give tilbagemelding og rådgivning til patienter, pårørende og fagpersoner.

Vi tilbyder dig også:

 • En velfungerende psykologgruppe, der sidder samlet og har et frugtbart fagligt samarbejde.
 • Et fagligt tæt samarbejde med lægerne.
 • En ledelse, der er åben ovenfor individuelle ønsker og ideer til udvikling af både behandling og arbejdstilrettelæggelse.
 • En arbejdsplads med vægt på høj faglighed og behandlings-tilrettelæggelse i samarbejde med patienten
 • Stort fokus på medarbejdernes trivsel, arbejdsmiljø og sikkerhed
 • Teamsamarbejde og tværfaglighed, hvor vi løfter ansvaret for udrednings- og behandlingsopgaver i fællesskab

Om Afdeling for Psykoser

Afdeling for Psykoser er placeret på Aarhus Universitetshospital Psykiatrien i Skejby og hører organisatorisk under Psykiatri og Social i Region Midtjylland. Afdelingen har mere end 300 ansatte og ledes af en oversygeplejerske og en ledende overlæge.
Afdelingen omfatter 4 sengeafsnit, hvor af det ene er et afsnit med Særlige pladser. Afdelingen omfatter endvidere Klinik 2, der behandler nydiagnosticeret skizofreni, ADHD og dobbeltdiagnoser og en Forskningsenhed.

Hvem er du ?
Vi forventer, at du er neuropsykolog eller er i gang med specialistuddannelse og gerne med erfaring indenfor psykiatri.

Vi lægger vægt på, at du har gode samarbejdsevner og har en positiv tilgang til arbejdsopgaverne, kollegerne, ledelsen og samarbejdspartnere.

Vi ønsker, at du medvirker til kvalitetsudvikling og evt. forskning.

Vi ønsker at alle i Klinik 1 tager medansvar for fælles opgaver og bidrager til, at patienterne hjælpes bedst muligt.

Du møder patienter og deres familier med venlighed og professionalisme og går til opgaverne med selvstændighed, loyalitet og omhu.

Organisatorisk placering
Specialpsykologen refererer til funktionsledelsen i Klinik 1.

Du kan finde yderligere oplysninger i  stillings- og funktionsbeskrivelsen.

Ansættelsen
Ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst på området indgået mellem Danske Regioner og Dansk Psykologforening.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til overlæge Bente Brysting, tlf. 2340 3835 eller ledende sygeplejerske Bente Sand Isager, tlf. 2056 5930.

Sidste frist for ansøgning 04.05.2020.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt 15.05.2020.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.