Uddannelseskoordinator i almen medicin i Region Midtjylland (AMU) Er du den nye uddannelseskoordinator, der er parat til at varetage en vigtig funktion inden for specialet almen medicin for Region Midtjylland i distrikt Øst, der dækker kommunerne Randers, Favrskov og Norddjurs fra 01-01-2022?

Dette job er udløbet

Som uddannelseskoordinator bliver du en del af en dynamisk gruppe på 12 personer, der arbejder målrettet for at forbedre uddannelsen for de almen medicinske uddannelsessøgende læger i Region Midtjylland. Gruppen består af fire yngre uddannelseskoordinatorer(DYNAMUer) og otte uddannelseskoordinatorer(AMUer), hvoraf tre også er postgraduate kliniske lektorer(PKL).

Uddannelseskoordinatoren skal, i samarbejde med de almen medicinske postgraduate kliniske lektorer og DYNAMUer, udvikle den lægelige videreuddannelse i specialet almen medicin i Region Midtjylland jf. gældende bestemmelser og vejledninger fra Sundhedsstyrelsen, Det Regionale Råd, DSAM, Det speciale specifikke uddannelsesudvalg – men ikke mindst – efter egne kreative initiativer.

Uddannelseskoordinator-funktionen er forankret i og sekretariatsbetjent af Koncern HR, Sundhedsuddannelser. Funktionen udføres i et tæt samarbejde mellem de øvrige uddannelseskoordinatorer og DYNAMUerne. Som uddannelseskoordinator i Region Midtjylland får du en bred kontaktflade med den regionale administration og videreuddannelsessystemet i teori og praksis.

Som uddannelseskoordinator i Region Midtjylland forventes det, at du har følgende kvalifikationer.

Kvalifikationer og formelle kvalifikationskrav til uddannelseskoordinatorer:

 • Skal kunne afbalancere mange forskellige hensyn og skabe fremdrift og udvikling.
 • Skal være speciallæge i almen medicin med praksis i Region Midtjylland, i enten Randers, Favrskov eller Norddjurs kommune.
 • Skal have erfaring som tutorlæge.
 • Skal have gennemført et tutorlægekursus.

Som uddannelseskoordinator i Region Midtjylland har du sammen med de andre uddannelseskoordinatorer følgende opgaver:

Opgaver i forhold til udvikling og planlægning af praksisområdet:

 • Bistå PKL i at sikre og fremme kvaliteten i den kliniske basis-, introduktions-, og hoveduddannelse indenfor almen medicin generelt, i samarbejde med hospitalerne og Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse.
 • Deltager i fordelingen af yngre læger til de respektive tutorpraksis.
 • Deltager i udvælgelsen af læger til ansættelse i hoveduddannelsesforløb.
 • Rådgiver hospitaler og afdelinger med henblik på at sikre kvalitet af hospitalsdelen af uddannelsen, i samarbejde med de postgraduate kliniske lektorer i almen medicin.
 • Rådgiver Region Midtjylland om håndteringen af problematiske uddannelsesforløb.
 • I samarbejde med de postgraduate kliniske lektorer i almen medicin medvirker uddannelseskoordinatoren til at implementere pædagogiske metoder.
 • Har ansvar for, og deltager i, temadage og undervisning i forbindelse hermed.
 • Koordinerer opfølgning på evalueringer vedrørende uddannelsesforløbene, samt eventuelle afrapportering heraf, til Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse.
 • Deltager i samarbejde på landsplan med henblik på erfaringsudveksling og udvikling af praksisområdet og deltager i uddannelsesudvalgsmødet i Region Midtjylland. Dvs. at uddannelseskoordinatoren ved ansættelse forpligter sig til at deltage i regionale og nationale møder for uddannelseskoordinatorerne.

Opgaver i forhold til de uddannelsessøgende læger

 • Har den løbende kontakt til yngre læger under uddannelsen i almen praksis i eget område.
 • Er vejleder og ressourceperson for den yngre læge gennem hele uddannelsesforløbet.
 • Assisterer den uddannelsessøgende læge ved håndtering af uhensigtsmæssige forløb.
 • Stimulerer oprettelsen af et netværk for de uddannelsessøgende læger i almen medicin.

Opgaver i forhold til tutorlæger og andre vejledere

 • Er vejleder og ressourceperson for tutorer i almen praksis.
 • Assisterer tutorlægepraksis ved håndtering af uhensigtsmæssige forløb.
 • Foretager en løbende opfølgning på kvaliteten af uddannelsen i tutorpraksis og på hospitalsafdelinger, der indgår i hoveduddannelsen, i samarbejde med de postgraduate kliniske lektorer i almen medicin.
 • Udbreder kendskabet til målbeskrivelsen for almen medicin, og de lærings- og evaluerings-metoder, som målbeskrivelsen og uddannelsesprogrammer anviser, i samarbejde med de postgraduate kliniske lektorer i almen medicin
 • Har ansvar for, og afholder, pædagogiske kurser for tutorlæger sammen med de postgraduate kliniske lektorer i almen medicin. Det forventes dermed også, at uddannelseskoordinatoren holder sig orienteret om overordnede tendenser og udvikling i den medicinske pædagogik.

Opgaver i forhold til uddannelsesstederne

 • Deltager i rekrutteringen af tutorpraksis.
 • Koordinerer, udarbejdelsen af uddannelsesprogrammer i samarbejde med de postgraduate kliniske lektorer i almen medicin.
 • Arbejder i et geografisk afgrænset område i tilknytning til ét eller flere hospitaler. Her er koordinatoren forpligtet til at holde kontakt til det/de tilknyttede hospitaler og efter behov deltage i videreuddannelsesmøder og andre møder med hospitalerne.

Der er mange opgaver at tage fat på, hvor den gode ide får mulighed for at blive til virkelighed. Der er meget vide rammer i funktionen, og der er god mulighed for at arbejde med områder, du brænder for, ting du syntes ”halter lidt”, eller spirende ideer du vil prøve at lade gro.

Ansættelsesforhold:
Uddannelseskoordinatoren referer til kontorchefen i Koncern HR, Sundhedsuddannelser i Region Midtjylland.

Uddannelseskoordinatoren ansættes tidsubegrænset. Uddannelseskoordinatoren honoreres svarende til 250 timer årligt. Honoreringen sker kvartalsvist bagud svarende til § 2 i PLO’s tillægsoverenskomst. Hvilket pr. 01.10.2021 svarer til 60.649,00 pr. kvartal.

Udover den aftalte honorering betaler Region Midtjylland et årligt beløb på 22.619 (2021 niveau) kr. som kompensation for hvervet som uddannelseskoordinator, der dækker alle afledte udgifter til transport, møder, telefon mm.

Ansøgningsfrist: 06-12-2021.
Alle ansøgere får skriftlig besked efter ansøgningsfristen vedrørende indkaldelse til samtale.

Samtalen vil finde sted den 17-12-2021 i Regionshuset Aarhus, Olof Palmes Alle 15.

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Funktionsstart:
01-01-2022

Yderligere oplysninger:
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afgående uddannelseskoordinator i området Christian Pagh (christianpagh@dadlnet.dk) eller Kasper Clausen (kascla@rm.dk) som er AC-fuldmægtig med sagsbehandler ansvar for specialet, eller en af de øvrige nedenstående.

Uddannelseskoordinator:
Roar Maagaard, PKL og uddannelseskoordinator, Region Midtjylland/Øst (roar@raskmaagaard.dk)
Søren Svenningsen, uddannelseskoordinator, Region Midtjylland/Øst (svenningsen@maarsletlaegehus.dk)
Anders Vibæk, uddannelseskoordinator, Region Midtjylland/Øst (vibaek100@hotmail.com)