To tidsbegrænsede 2-årige stillinger som psykolog til voksenteamet i Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser, Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Skejby Stillingerne er på 37 timer og er til besættelse 1. december 2019 eller snarest derefter.

Dette job er udløbet

Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser (PKS) er Aarhus Universitetshospitals specialafsnit med højt specialiseret funktion for ambulant behandling af anoreksi og bulimi og BED. PKS er et afsnit i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling under psykiatrien i Region Midtjylland.

PKS varetager den ambulante tværfaglige hospitalsbaserede psykiatriske behandling af moderate til svære spiseforstyrrelser i Region Midtjylland, og består af tre teams: Børne-ungeteam, Voksenteam og Team Herning. I Voksenteamet udredes og behandles patienter fra 18 år og opefter fra den østlige del af Region Midtjylland.

Voksenteamet er organiseret i to mindre teams med hver sin teamledelse. Der er tilknyttet et daghospitalstilbud. Der er ansat følgende personale: 3 læger, 10 psykologer, 7 distriktssygeplejersker, 1 fysioterapeut, 1 diætist, 2 socialrådgivere og 2 sekretærer. Arbejdsmiljøet er fagligt stimulerende med gode muligheder for supervision og faglig udvikling både internt i PKS og i relation til de øvrige kolleger i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling. Vi tilstræber høj faglig standard og arbejder løbende med at udvikle arbejdsmetoder og kvalitetssikre behandlingen. Der vil indgå relevant oplæring i specialet.

Der er aktuelt iværksat udviklingsprojekterne MANTRA (The Maudsley Model of Anorexia Treatment for Adults) og SALA (Styrket indsats i behandlingen af alvorligt og langtidssyge anoreksipatienter). MANTRA er en ny manualiseret måde at behandle voksne anoreksipatienter på, som er udviklet på Maudsley Hospital i London. Patientgruppen fremtræder med komplekse problemstillinger, derfor er det en fordel af have viden om og interesse for øvrige psykiatriske lidelser og problematikker. SALA er et 3-årigt satspuljeprojekt med henblik på forbedring af behandlingen af voksne langtidssyge anoreksipatienter. Der er i den forbindelse planlagt en omfattende kompetenceudvikling af voksenteamets ansatte. De opslåede stillinger vil naturligt komme til at indgå i disse projekter. Omfang og karakter af involveringen vil afhænge af ansøgers kompetencer og interesse.

Den daglige ledelse af teamet varetages af en psykolog med reference til en afsnitsledende overlæge.

Der er på PKS et tæt samarbejde mellem forskning og klinik og flere tilknyttede forskningsmedarbejdere.

Vi forventer, at du

  • har interesse eller erfaring med behandling af spiseforstyrrelser
  • kan arbejde selvstændigt, stabilt og i højt arbejdstempo
  • er fleksibel, har gode samarbejdsevner og et godt overblik
  • har lyst og evne til at arbejde med at udvikle afsnittets behandlingstilbud.

Du kan forvente

  • en fagligt udfordrende og spændende stilling i et godt arbejdsmiljø
  • at have et tæt samarbejde med det tværfaglige behandlerteam omkring udrednings- og behandlingsopgaver
  • at være en del af en tværfaglig personalegruppe
  • at være en del af en psykologgruppe i kontinuerlig udvikling.

Psykologen indgår i psykologgruppen på PKS og i den samlede gruppe i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling.

Der vil blive lagt vægt på ansøgere med psykiatrisk erfaring og interesse for eller erfaring med behandling af spiseforstyrrelser.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten.

Yderligere oplysninger fås hos afdelingssygeplejerske Malene Coulthard på tlf. 2920 8513 eller afsnitsledende overlæge Michala Høgsgaard på tlf. 2169 4568.

Yderligere beskrivelse af centret findes på www.spiseforstyrrelser.net og www.bua.rm.dk

Funktionsbeskrivelse for psykolog i BUA Psykiatrisk klinik for Spiseforstyrrelser i Århus

Ansøgningsfrist: 20. oktober 2019

Ansættelsessamtaler: forventes gennemført 25. oktober 2019.

Om Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)
BUA er en afdeling under Psykiatri og Social i Region Midt. Vi varetager tværfaglig
udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og
udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling
inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og
kommuner i regionen.
BUA består af 7 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Herning samt en
forskningsenhed og et lægesekretærafsnit. Den overvejende del af behandling sker
ambulant. BUA dækker fire hovedområde er: Småbørn, skolebørn, unge samt området for spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer,
pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtager årligt 4.724 eksterne
henvisninger (2018) og der er kontakt med 8.172 unikke cpr.nr. (2018) Centeret har et
nettobudget på 282,5 mio. kr. (2018)  og ca. 527 fuldtidsmedarbejdere (2018).

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.