Sundhedschef

Ansøgningsfrist: 31/10/2021 Viborg Kommune

Kan du udfordre vante måder at løse opgaverne på? Har du blik for værdien af samarbejde som katalysator for at skabe resultater? Har du nemt ved at sætte dig i borgernes sted, når du skal finde løsninger på vanskelige opgaver? Er du en visionær, strategisk og analytisk velfunderet leder med politisk indsigt?

I 2018 vedtog byrådet i Viborg Kommune en ny styringsmodel – Sammenhængsmodellen – som erstatter tidligere strategier og sektorpolitikker. Sammenhængsmodellen rummer fem temaer, 21 målsætninger og en stærk vision om sammenhæng for borgeren i mødet med kommunen.

Der søges en sundhedschef, som kan og vil gå forrest i den forsatte udvikling af sundhedsområdet i Viborg Kommune.

Opgaven
Sundhedschefen varetager den overordnede ledelse, planlægning og styring af driften på sundhedsområdet, som omfatter Sundhedscenter Viborg, Genoptræning, Rehabiliteringscenter Viborg og Akutteam, Aktivitet og Udvikling samt Madservice Viborg. Sundhedschefen spiller desuden en central rolle i varetagelsen af en række opgaver, herunder:

 • Fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen, hvor rehabilitering, patientrettet forebyggelse, sundhedstilbud og egentlig behandling i stigende grad sker i kommunalt regi.
 • Sundhedsaftalen for 2019-2023 sætter en fælles politisk retning for samarbejdet mellem hospitaler, kommuner og almen praksis og indeholder endvidere visioner, prioriterede indsatsområder, målsætninger og bærende principper for samarbejdet. Den nye sundhedschef skal prioritere og bidrage til den fortsatte udvikling af dette samarbejde.
 • Etablering af formaliserede sundhedsklynger med henblik på at skabe bedre og mere sammenhængende patientforløb – dette i forlængelse af aftalen om sammenhæng og nærhed mellem regeringen, KL og Danske Regioner.
 • Viborg Kommune har indgået en velfærdsaftale på ældreområdet, som de næste tre år sætter kommunen fri fra bureaukrati og regulering på ældreområdet. Den mulighed skal udnyttes til at skabe den bedst mulige ældrepleje med tryghed og livsglæde for både ældre og deres pårørende. Arbejdet med velfærdsaftalen omfatter også sundhedsområdet og forudsætter organisatorisk nysgerrighed og ledelsesmæssig risikovillighed.
 • Viborg Kommune er som de fleste andre kommuner udfordret af den demografiske udvikling med et stigende antal ældre og flere kronikere. Samtidig oplever kommunen tiltagende rekrutteringsudfordringer. Sundhedschefen skal med fokus på sammenhænge og muligheder i tværgående samspil adressere såvel rekrutteringsudfordringen som de udfordringer, den demografiske udvikling medfører.
 • Prioritere et tæt, tillidsfuldt og involverende samarbejde i MED-systemet og de faglige organisationer, hvor et godt arbejdsmiljø og udviklende arbejdspladser ses som forudsætninger for at lykkes med opgaverne. Chefen skal endvidere have sans for den uformelle dialog og skal med engagement og nysgerrighed have føling med, hvad der foregår i driften på sundhedsområdet.

Kompetencer

 • Den kommende chef skal være en visionær, strategisk og analytisk velfunderet leder, der har politisk indsigt og forståelse.
 • Sundhedschefen skal have stærke relationelle kompetencer og have fokus på at opdyrke, pleje og udvikle netværk og relationer. Den nye chef skal endvidere have gennemslags- og handlekraft og kunne prioritere mellem opgaver, projekter og ideer.
 • Den nye chef skal have stærke kommunikative kompetencer og kunne formidle kompliceret viden, budskaber og prioriteringer på sundhedsområdet til alle relevante målgrupper. Chefen skal endvidere have evnen til – og interessen for – at bedrive dataorienteret ledelse.
 • Der søges en motiverende og konstruktiv chef, som ledere og medarbejdere kan spejle sig i, og som navigerer troværdigt og professionelt i alle sammenhænge, herunder i pressede situationer med modstridende interesser.
 • Chefen skal have fokus på muligheder og have modet til at udfordre traditionel opgaveløsning med henblik på at skabe værdi og sammenhæng for kommunens borgere samt udvikling og resultater for kommunen.
 • Sundhedschefen skal praktisere en inkluderende og uformel ledelsesstil, hvor fokus er på at finde løsninger og skabe fortsat udvikling og kvalitet i de ydelser, der leveres på sundhedsområdet.

Tiltrædelse 1. januar 2022.

Kontakt gerne direktør for Social, Sundhed & Omsorg Mette Andreassen, tlf. 51 27 31 22 eller adm. direktør Chris Petersen, MUUSMANN, tlf. 81 71 75 16.

Læs mere om stillingen i stillings- og personprofil.