Sundhedschef med visioner, udsyn og skaberkraft

Ansøgningsfrist: 02/05/2021 Kolding Kommune

Som sundhedschef i Kolding Kommune tør du træde et skridt tilbage. Du skaber udsyn og giver plads til borgere og medarbejdere. Du formidler politiske visioner og besidder skaberkraft, der engagerer og inspirerer andre. Du forfølger mål og opnår resultater gennem en stærk faglighed, høj etik og et stålsat fokus på det, der giver mening for det enkelte menneske. Du har mod til at udfordre traditionelle sundhedsbegreber og tilgange til samarbejdet med borgerne.

I Kolding Kommune møder vi velfærdssamfundets udfordringer gennem innovative designprocesser og udvikler løsninger, der skaber meningsfulde og nærværende forandringer sammen med borgerne. Vi søger i Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen en sundhedschef, som kan sætte sundhed endnu mere på dagsordenen med et stærkt fokus på tværfaglige, tværorganisatoriske og tværsektorielle samspil og partnerskaber.

Kolding Kommune er Danmarks eneste designkommune, og ambitionerne er tårnhøje. Den nye sundhedschef skal udfordre og bidrage til nytænkning, sikre udsyn gennem inddragelse af andre fagligheder og sætte barren højt for den faglige kvalitet, drifts- og økonomistyring samt personaleledelse.

Sundhedschefen refererer til Senior-, Sundhed- og Fritidsdirektøren og er overordnet leder af ledere og medarbejdere i Døgnrehabilitering, Træning, Sundhedsfremme og Forebyggelse, Tandpleje og Køkken.

Opgaven
Sundhedschefen varetager den overordnede ledelse, planlægning og styring af driften på sundhedsområdet i overensstemmelse med de politisk og administrativt fastlagte mål og rammer. Sundhed skal sættes højt på dagsordenen, og med Kolding Kommunes visioner og strategier som afsæt skal sundhedschefen bidrage til ambitionen om at implementere sundhed inden for alle politikområder i kommunen. Der skal identificeres flere potentielle synergieffekter, og der skal sikres inddragelse af og samarbejde med mange forskellige fagligheder – herunder også på tværs af organisationsstrukturer og i det tværsektorielle samarbejde med bl.a. de praktiserende læger, sygehuset og kommunerne i Region Syddanmark. Samarbejdsfladerne til Fritids-, Arbejdsmarkeds-, og Socialområdet skal systematiseres og styrkes yderligere.

Foruden direktøren arbejder sundhedschefen tæt sammen med fire chefkolleger i forvaltningen i et velfungerende chefteam, der sparrer med hinanden og trækker aktivt på hinandens respektive kompetencer og fagligheder. I leder- og medarbejdergruppen er den faglige mangfoldighed tilsvarende stor, og samarbejdet er præget af gensidig respekt, tillid og nysgerrighed. Som sundhedschef er det afgørende, at du står i spidsen for et trivselsfremmende og tillidsfuldt arbejdsmiljø.

Sundhedschefen skal bl.a.:

  • Stå i spidsen for et fantastisk flot sundhedscenter med en ”helende arkitektur” – Danmarks flotteste!
  • Etablere og videreudvikle relevante netværk og partnerskaber ifm. at udvikle metoder og løsninger, der sætter nye standarder på sundhedsområdet og medvirker til det næste paradigmeskifte fx på baggrund af vores erfaringer fra projektet og tilgangen ”Ligevægt”.
  • Sætte yderligere fokus på ulighed i sundhed, sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering- bl.a. ved konsekvent at gøre tilbud og forløb i Sundhedscentret til de første skub mod nye livslange og gode vaner for borgerne. Det sker bl.a. gennem et stærkt samarbejde med Fritids- og Idrætsområdet og hele den foreningsverden, som de er indgang til.
  • Være garant for en ansvarlig drift og en sikker, transparent økonomistyring, herunder at der arbejdes ud fra synlige strategier, mål og prioriteringer.
  • Sikre relevant kendskab til sundhedspolitiske beslutninger og aktivt medvirke til nye strømninger og dagsordener af både international, national og regional karakter og formidle disse videre ud i organisationen.
  • Agere bindeled mellem direktion og afdelingsledere, således at perspektiver og viden videreformidles loyalt både opadtil, nedadtil og til siden.
  • Skabe følgeskab og opbakning i organisationen gennem en tydelig, ressourceorienteret og anerkendende ledelsesstil.
  • Sikre den fornødne indsigt i politiske oplæg, beslutninger og rammer og bidrage med input til politiske sager.
  • Fungere som gatekeeper ift. at få opgaver til at glide tværsektorielt og sikre, at de nødvendige ressourcer følger med.
  • Gå forrest i forhold til at sikre et fortsat højt fagligt engagement og en høj servicekultur på sundhedsområdet.

Profil og kompetencer
Vi forestiller os, at du har en sundhedsfaglig baggrund (fx. som terapeut) med en overbygning, eller at du har opnået indgående indsigt i sundhedsområdet på anden vis. Derudover har du god erfaring med drift, økonomistyring og ledelse af ledere. Politisk forståelse fra en kommunal praksis vil være en fordel ift. opgaveporteføljen.

Det er afgørende, at du er en holdspiller, som har stærke relations kompetencer og besidder kunsten at skabe sikker og overbevisende formidling i både skrift og tale på tværs af organisationslag.

Sidst, men ikke mindst, så brænder du for sundhedsområdet og udstråler fremdrift, udsyn og skaberkraft. Du kan identificere dig med Kolding Kommunes DNA og centrale visioner, og det motiverer dig at skulle forløse områdets ambitioner og potentialer gennem tværfatersygeglige og tværsektorielle samarbejder og partnerskaber.

Vilkår
Stillingen ønskes besat på overenskomstvilkår for kommunale chefer med tiltrædelse den 1. juli 2021.

Ansøgning
Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningens strategi, Selvværd og Sammenhæng – i alt hvad du siger og gør, beskriver, hvordan Kolding Kommune tænker, forstår og indgår i samspil med borgerne. Meget af sundhedsområdets udvikling sker via den læring og tankegang, der ligger bag Ligevægt, hvor mennesker mødes åbent og nysgerrighed og med et fokus på, at alle fortjener at leve et meningsfuldt liv og opleve at få det bedre.

Du kan læse den udvidede stillings- og personprofil og søge stillingen på www.muusmann.com/stillinger.

Ansøgningsfrist: søndag den 2. maj 2021.

Kontakt: Mia Fruergaard, partner i MUUSMANN, på tlf. 21 29 70 79 eller Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektør Annette Lund på tlf. 29251940.