Stilling som overlæge med mulighed for forskningstid på Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Hospitalsenhed Midt En stilling som overlæge ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, er ledig til besættelse pr. 1. oktober 2021 eller snarest derefter. Hovedarbejdssted Hammel.

Ansøgningsfrist: 30/08/2021 Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Regionshospitalet Hammel Neurocenter er en højtspecialiseret og internationalt højt profileret universitetsklinik der varetager neurorehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade efter akutforløbet.
Vi er et fagligt udviklings- og forskningshospital der søger en overlæge, som evner at tage medansvar både i den lægefaglige, videnskabelige og/eller organisatoriske udvikling af fagområdet og behandlingstilbuddet på Danmarks førende neurorehabiliteringshospital.

Vi arbejder med individuelt tilrettelagte forløb ud fra en bio-psyko-social sygdomsmodel (De WHO funderede ICF-kriterier) med høj tværfaglighed og inddragende tilgang.

Om stillingen
Stillingen som overlæge ved Regionshospitalet Hammel Neurocenter er en alsidig, klinisk stilling med forventning om involvering i undervisning og forskning på det højtspecialiserede neuro-rehabiliterende område. For den rette kandidat vil der være mulighed for op mod 40% forskningstid som en del af ansættelsen, ligesom der for den mere organisatorisk eller ledelsesorienterede ansøger vil være mulighed for at fordybe sig i sådanne opgaver.

Organisatorisk er fagområdet inddelt i subspecialer med tilhørende klinikker, herunder tidlig-rehabilitering af svært skadede patienter, børne- og ungeklinik, sensomotorisk rehabilitering, kognitiv rehabilitering samt den ambulante behandling af patienter med hjerneskade. Vi eftersøger en overlæge der:

  • kan tage ansvar
  • har et godt overblik over komplekse forløb med neurologisk skadede patienter ofte med betydende komorbiditet
  • har forståelse for det hele menneske i rehabiliteringsprocessen
  • kan strukturere en dagligdag og har ambition om at indgå i faglig udvikling.

Det daglige arbejde består af:

  • stuegang og almindeligt klinisk arbejde
  • tværfaglig konferenceaktivitet
  • patient-pårørende møder i samarbejde med det tværfaglige team
  • samarbejde over sektorerne og ambulatoriearbejde.

Vi er organiseret med fast lægetilknytning til de enkelte afsnit, hvilket giver både stor kontinuitet og stort ansvar for patientforløbene. Overlægen har et tæt samarbejde i afsnittet med afdelingssygeplejersken og den ledende terapeut.

Overlæger på Hammel Neurocenter forventes at deltage i organisatoriske opgaver indenfor eksempelvis LMU, visitation, udviklingsarbejde, ledelsesmøder, studenterundervisning, vejledning af studenterforskere, undervisning i lægegruppen eller i det tværfaglige team.

Overlægen forventes at indgå i vagt sammen med hospitalets øvrige speciallæger med vagt fra egen bolig på hverdage efter kl. 15.30 (30 min. tilkald). Weekend og helligdage er der tilstedeværelse i Hammel til kl. 14. Vagtforpligtelsen på Skive- og Lemvig-matriklerne varetages pr. telefon og via EPJ i samarbejde med vagthavende sygeplejersker på matriklerne. Vagtarbejdet består i håndtering af akutte tilstande eksempelvis infektioner, vurdering af forandring i den kliniske tilstand, agitationsbehandling og opfølgning på/justering af medicinsk behandling af anden karakter. Der modtages ikke akutte eller elektive patienter i vagten, fraset i dagtid på lørdage og søndage, hvor planlagte indlæggelser/overflytninger af stabile patienter forekommer.

Kompetencer i stillingen som overlæge
Faglige hovedområder
Ansøger skal besidde kompetencer i neurologi eller neurorehabilitering eller være indstillet på at erhverve sig dette i forhold til stedets diagnosegrupper. Erfaring i neurorehabilitering eller det neurologiske felt vægtes højt, ligesom kompetencer inden for behandling af relevant komorbiditet er vigtig. Socialmedicinske opgaver og tværsektorielt samarbejde er en væsentlig del af udskrivningsprocesserne. Der vil blive tilbudt den nødvendige oplæring og opkvalificering inden for feltet i samarbejde med lægegruppen eller eksternt via efteruddannelsesaktivitet, efter aftale med den ledende overlæge.

Samarbejde, tværfaglig nysgerrighed og faglig ambition.
Overlægen skal kunne indgå i et interdisciplinært tværfagligt samarbejde omkring patientens
behandling og være forløbsansvarlig og fagansvarlig i subspecialet. Neurorehabilitering er et ungt lægeligt speciale, hvor ambition, lyst og evne til at gå ind i faglig udvikling og systematisk tænkning omkring vidensudvikling og opsamling af data er nødvendigt.

Inddragelse, samtale og ledelse
Patient og pårørende er essentielle samarbejdspartnere i patientforløbet med betydning for behandlingseffekt, hvorfor overlægen skal arbejde ud fra en involverende tilgang.
Gode kommunikative evner med anerkendelse, respekt, lyttende tilgang og klarhed i egen faglighed er påkrævet både i kerneopgaven, i det tværfaglige samarbejde og i patient-pårørendesamarbejdet.

Overlægen forventes at indgå i triadeledelse med de to afsnitsledere (en sygeplejerske og en terapeut) i forhold til patientforløb, faglig udvikling mv. Der er ikke personaleansvar, men forventning om at bidrage til god trivsel og godt arbejdsmiljø i afsnittet.
Kollegialt består lægegruppen af 13-15 speciallæger i neurologi, neurokirurgi, anæstesiologi, almen medicin, psykiatri, intern medicin og pædiatri. Der forventes sparring mellem specialerne omkring behandlingsbehov inden for forskellige områder, hvor afsnittets læge skal varetage behandlinger ud fra patientens samlede sygdomsbyrde uafhængigt af eget speciale.

Der vil blive planlagt en omfattende introduktion til specialet og neurocenteret.

Om Regionshospitalet Hammel Neurocenter
Regionshospitalet Hammel Neurocenter behandler patienter med svær erhvervet hjerneskade (traumer, SAH, apoplexi, anoxisk skade, infektioner, tumorer) på de tre matrikler i Hammel, Skive og Lemvig.

Neurocenteret er udpeget af Sundhedsstyrelsen til at varetage den højtspecialiserede neurorehabilitering i Vestdanmark, med et patientgrundlag på ca. 3 mio.
Faglig set er de 118 senge delt på højtspecialiserede og regionsfunktion og geografisk i Hammel, Skive, Lemvig og Silkeborg. Respirator- og ustabile patienter modtages i Silkeborg.

Regionshospitalet Hammel Neurocenter er opbygget med 4 subspecialer (Tidlig Neurorehabilitering, Mentale Funktionsnedsættelser, Sensomotoriske Funktionsnedsættelser og Børn og Unge) med dertilhørende sengeafsnit og ambulatorier.

Neurocenteret har ca. 650 medarbejdere og 10 sengeafsnit. Foruden behandlingspladserne rummer Hammel Neurocenter Universitets klinik, udviklingsafdeling og uddannelsesafdeling.

I Universitetsklinikken er tilknyttet 1 professor, flere post-doc-forskere og phd-studerende under Aarhus Universitetshospital.

Uddannelsesafdelingen på neurocenteret udbyder kurser inden for fagområdet neurorehabilitering internt såvel som eksterne. Kurserne retter sig mod begge sektorer.

Læs mere om Regionshospitalet Hammel Neurocenter på www.neurocenter.dk

Særligt om ledelsesforhold
Centerledelsen udgøres af den ledende overlæge, den ledende oversygeplejerske og den ledende terapeut. Regionshospitalet Hammel Neurocenter har en ledelsesstruktur, hvor der er gennemført en vidtgående decentralisering af ansvar og kompetence. Der udøves værdibaseret ledelse kombineret med fokus på dialog, involvering, decentralisering og resultater.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.300 ansatte samt et budget på ca. 2,5 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Ledende overlæge Kåre Eg Severinsen telefon 7841 9001 eller 20269596 fra 2. august 2021.

Din ansøgning
Ansøgningen skal sendes elektronisk og være os i hænde mandag den 30. august 2021 med oplysninger om autorisationsID, uddannelse, speciallægeuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland.

Ansættelsessamtale forventes afholdt uge 37/2021.

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.