Specialpsykolog søges til Ungdomspsykiatrisk sengeafsnit S2/S4 og Klinik for Mentalobservation Ungdomspsykiatrisk sengeafsnit S2/S4 søger en specialpsykolog pr. 01.09.20 til en fast stilling på 37 timer ugentligt.

Dette job er udløbet

Du vil i et samarbejde med afsnittets øvrige læger og psykologer skulle varetage afsnittets samlede behandlingsopgaver på de to matrikler.

Der vil som udgangspunkt kunne forventes en ugentlig arbejdsdag på Herning matriklen.
Ligeledes vil du skulle indgå i arbejdsopgaven vedrørende udarbejdelse af mentalerklæringer.

Erfaring inden for mentalobservationer er ikke en forudsætning for stillingen, da der gives supervision.

Organisering – Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)

BUA er én afdeling under området Psykiatri- og Socialområdet i Region Midtjylland. BUA er en selvstændig afdeling, som ledes af en ledende overlæge og en ledende oversygeplejerske, tilsammen afdelingsledelsen. BUA er placeret på tre matrikler i henholdsvis Herning, Viborg og Skejby.

I BUA er der 7 kliniske enheder med ambulatorier, døgn- og/eller dagafsnit, samt en forskningsenhed og en sekretærgruppe, som ledes selvstændigt.

 

Specialpsykologer forventes at indgå i BUA med viden om og forståelse for psykiatrien som organisation, herunder relevant lovgivning, styringsparadigmer og tværsektorielt arbejde, samt prioritering og disponering af ressourcer indenfor de organisatoriske rammer. Specialpsykologen forventes at bidrage til flow, udvikling, harmonisering og kvalitetssikring i det enkelte afsnit og på tværs af BUA. Det forventes at der er interesse for at indgå i udviklingsarbejde og kompetenceudvikling for alle faggrupper samt organisering og udvikling af det tværsektorielle samarbejde.

Det ungdomspsykiatriske sengeafsnit for unge Herning/Skejby

Afsnitsledelsen består af en afsnitsledende overlæge og af 2 afdelingssygeplejersker.

Afsnittet består af to sengeafsnit hhv. i Skejby (11 pladser) og i Herning (6 pladser). Dertil har afsnittet aktuelt tilknyttet ambulante specialiserede teams ift. mentalobservationer/retspsykiatri, OPUS og personlighedsforstyrrelser.

Der er ansat følgende faggrupper: Læger, sygeplejersker, psykologer, socialrådgivere, pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeut og social- og sundhedsassistenter svarende til i alt 72 fuldtidsstillinger.

Sengeafsnittet modtager såvel akutte indlæggelser som planlagte indlæggelser i et samarbejde med BUA´s øvrige afsnit.

 

Patientgruppen omfatter hele det diagnostiske spektrum. Ofte vil indlagte unge have komplekse problemstillinger, som involverer behovet for tværfagligt samarbejde. Afsnittet tilbyder et bredt spektrum af både almen og mere specialiseret faglig kunnen.

 

Det forventes, at man som specialpsykolog i dette afsnit er aktiv i forhold til at vedligeholde og udvikle afsnittets samlede kompetencer – herunder med særligt fokus på mentalobservationer.

Målsætning for afsnittet

 • Afsnittet har som overordnet mål at sikre gode patientforløb for de unge med stort fokus på at sikre gode overgange mellem hospital og familie/bosted.
 • Have fortsat udvikling af mentaliseringsbaseret miljøterapeutisk behandling
 • Være en attraktiv arbejdsplads med en udviklingsorienteret kultur
 • Have medarbejdere og ledere, der bygger samarbejde og ledelse på respekt, loyalitet, tillid og professionalisme.
 • Arbejde med forebyggelse af tvang

Vi forventer, at du

 • er uddannet specialpsykolog, med bred og omfattende erfaring med såvel udredning som behandling af målgruppen for sengeafsnittet i unge-området
 • har bred organisationsforståelse
 • kan arbejde selvstændigt, stabilt og i højt arbejdstempo
 • er fleksibel og udviser gode samarbejdsevner
 • har et godt overblik og kan trives i en afdeling med stort flow, spændende men komplicerede patientforløb og mange omstillinger
 • har lyst og evne til at arbejde med at udvikle afsnittets udrednings- og behandlingstilbud – herunder mentalobservationer.

Du kan forvente

 • et godt tværfagligt samarbejde med in- og eksterne samarbejdsparter
 • en spændende og udfordrende stilling blandt dygtige kolleger
 • høj vægtning af faglig og personlig udvikling
 • mulighed for deltagelse i faglige kurser/aktiviteter.
 • tværfagligt samarbejde med ansvar for fagsupervision
 • mulighed for individuel og gruppesupervision
 • medarbejdere og ledelse, der er kendetegnet bl.a. igennem deres dedikerede engagement og motivation for varetagelse af kerneopgaven
 • en organisation, hvor samarbejde og kommunikation er prioriterede veje til et godt arbejdsmiljø
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås i stillings- og funktionsbeskrivelsen og hos afsnitsledende overlæge Michelle O. Kring, michkrin@rm.dk eller afdelingssygeplejerske, Lone Bülow Friis, lonefi@rm.dk.

Løn- og ansættelsesvilkår: I henhold til gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist: Den 15.06.20 kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler: Den 18.06.20.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.