Speciallæge til børne- og ungdomspykiatrisk afdeling på Færøerne

Dette job er udløbet

Speciallæge til børne- og ungdomspykiatrisk afdeling på Færøerne

Familjudepilin (Familiecenteret) på Landssygehuset i Torshavn har en ledig speciallæge-/overlægestilling til besættelse fra 01.04.2024 eller efter nærmere aftale.

Der er tale om en fast fuldtidsstilling uden vagtforpligtelse med evt. mulighed for ansættelse i funktionsledelsen på sigt.

Familiecenteret er et nyoprettet center fra 2021, som ud over Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling består af  Fødeafdeling, svangre- og barselsafdeling, gynækologi, neonatal- og Børneafdeling. Centeret er under udvikling og har bl.a. til formål at skabe rammerne for bedre patientforløb og understøtte en mere forebyggende tilgang. På Familiecenteret lægger vi vægt på at yde en god og fagligt velfunderet service i det daglige arbejde. Dette i tæt samarbejde med familierne.

Om børne- og ungdomspsykiatrien

Børne- og ungdomspsykiatrien er en tværfaglig enhed med i alt 28 ansatte. Faggrupperne omfatter sekretærer, sygeplejersker, psykologer, 2 speciallæger samt aftale med speciallæge i konsulentfunktion. Funktionsledelsen består af en fastansat psykolog og en konstitueret specialpsykolog.

Afdelingen varetager primært ambulant udredning og behandling af børn og unge under 18 år, der er henvist under mistanke om psykisk sygdom eller psykiatriske problemstillinger, hvis kompleksitet kræver udredning i børne- og ungdomspsykiatrien. Derudover er afdelingen udvidet med et lille dagafsnit, hvor vi har mulighed for at tilbyde mere intensive miljøterapeutiske forløb til de børn og unge, som har behov for udredning og behandling under dagindlæggelse.

Afdelingen arbejder ud fra en biologisk, psykologisk og social forståelsesmodel og arbejder med målrettet udredning og behandling, hvor vi tilstræber at tilrettelægge det enkelte forløb på en måde, som imødekommer de konkrete og aktuelle psykiatriske udfordringer på bedst mulig vis. Vi har et tæt samarbejde med centerets øvrige afdelinger, enheder og teams samt med voksenpsykiatrien, som varetager akutfunktionen for børne- og ungdomspsykiatrien. Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling har desuden et tæt samarbejde med de øvrige instanser, der indgår i det tværsektorielle samarbejde omkring patienterne og deres familier.

Vi kan tilbyde

  • Grundig introduktion
  • En spændende og dynamisk arbejdsplads med gode kolleger
  • Et miljø, hvor vi vægter høj faglighed, udvikling og en tillidsbaseret arbejdskultur
  • Selvstændighed og fleksibilitet vedrørende tilrettelæggelsen af arbejdet, samt mulighed for indflydelse i det daglige kliniske arbejde og udviklingen heraf
  • Gode betingelser for vedligeholdelse og opdatering af kompetencer.
  • At være en del af en organisation i udvikling, hvor vi stræber mod at opbygge en stærk og bæredygtig mono- og tværfaglighed, løbende søger at optimere patientforløbene samt tilstræber at virke på et forskningsbaseret grundlag.

Kvalifikationer

Stillingen ønskes besat med speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri.

Vi ønsker, at ansøger har kompetencer indenfor alle syv lægeroller

Medicinsk ekspert
Speciallægeanerkendelse inden for børne- og ungdomspsykiatri.

Kommunikator
Kompetencer og erfaring med både skriftlig og mundtlig kommunikation og formidling vedrørende faglige så vel som administrative/ledelsesmæssige anliggender. Ansøgeren forventes at kunne indgå i forskellige undervisningsopgaver og være med til at formidle børne- og ungdomspsykiatriske emner i offentligheden.

Samarbejde
Gode samarbejdsegenskaber, som kan indgå i sygehusets og centrets tværfaglige samarbejde og øvrige tværsektorielle samarbejde. Herudover en tillidsvækkende tilgang i samarbejdet med kollegaer, patienter og tværsektorielt.

Leder/administrator
Erfaring og interesse i at indgå i ledelsesmæssige og administrationsmæssige samarbejdsfora.

Sundhedsfremmer
Pædagogisk og miljøterapeutisk indsigt og viden, som kan indgå i undervisning og psykoedukation med børn, unge og familierne samt i samarbejdet med bl.a. andre institutioner og sektorer.

Akademiker
Der er ønskeligt, at ansøger har forskningsmæssig erfaring eller interesse.

Professionel
Evne til at arbejde selvstændigt og administrere egne ressourcer i balance med de arbejdsopgaver, der er. Herunder opgaver af bl.a. behandlingsmæssig, etisk, juridisk og ressourcemæssig art.

Arbejdsopgaverne vil overordnet set være at indgå i det daglige kliniske arbejde i funktionen overlæge/speciallæge og sammen med funktions- og centerledelsen at organisere disse effektivt og udviklingsorienteret med fagligheden som omdrejningspunkt. Derudover at indgå i samarbejde omkring fortsat udvikling af det børne- og ungdomspsykiatriske speciale på Færøerne, hvor der tages hensyn til de specielle udfordringer der er på et lille sted med stor geografisk afstand til specialiserede funktioner.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Fíggjarmálaráðið (Finansministeriet) og Foreningen af Speciallæger.

Der indhentes efter aftale med ansøger gerne referencer inden endelig beslutning om ansættelse.

Yderligere oplysninger om Familiecenteret og ansættelsesmæssige vilkår kan fås ved henvendelse til centerledelsen, Elin Helena Ásudóttir, ledende sygeplejerske på elias@ls.fo eller Elmar Ósá, ledende overlæge på elmos@ls.fo

Ansøgningsfristen er den 05.03.2024.

Søg venligst stillingen her.

Vi gør dig opmærksom på følgende

Ved eventuel ansættelse på børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling skal der foreligge ren børneattest. Den ansvarlige leder indhenter attesten hos Rigspolitiet med samtykke fra ansøger, der indstilles til ansættelse.

Hvis du har arbejdet udenfor Færøerne og/eller, hvis der har været udbrud af MRSA på din arbejdsplads indenfor de sidste 6 måneder, skal der kunne forevises gyldig attest for MRSA inden ansættelsestart.

Du kan få mere at vide om Landssygehuset og Færøerne på følgende hjemmesider:
www.ls.fo
www.visitfaroeislands.com
www.sightseeing.fo
www.torshavn.fo