Speciallæge til ambulant ungdomspsykiatri i BUA, AUH Skejby/Viborg, med primært fremmøde i Skejby Team 2 for ungdomspsykiatri ønsker at udvide afsnittes speciallægegruppe og søger derfor en engageret afdelings- eller overlæge i børne- og ungdomspsykiatri, der har lyst til at indgå i det daglige udrednings- og behandlingsarbejde samt aktivt tage del i afsnittets løbende udviklingsprojekter. Stillingen ønskes besat pr. 1. juni 2023 eller hurtigst muligt.

Dette job er udløbet

TUP2 er et alment ambulant afsnit for unge og en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)
Børne- og ungdomspsykiatrien er et hastigt voksende område med stort politisk fokus med stigende efterspørgsel på udredning og behandling. I Skejby er den ambulante funktion for de ungdomspsykiatriske patienter delt i to afsnit, hvoraf TUP2 er den ene. Der er tæt samarbejde med det andet afsnit, TUP1.

TUP2 har ca. 40 medarbejdere bestående af uddannelses- og speciallæger, psykologer og specialpsykologer, sygeplejersker og socialrådgivere. Afsnittet har medarbejdere på matrikler i Skejby og Viborg – langt størstedelen i Skejby, hvor der vil være primært fremmøde. Der kan være enkelte dage om året med fremmøde i Viborg efter aftale.

TUP2 varetager undersøgelse og behandling af unge mellem 14 og 18 (21) år med moderate til svære psykiatriske lidelser. Vi har højt specialiseret funktion for ADHD og bipolar lidelse og regions- og hovedfunktion for depressive og angstlidelser, autisme og personlighedsforstyrrelser. Der er oftest tale om unge med komplekse vanskeligheder og en høj grad af komorbiditet.

Der er tæt samarbejde mellem speciallægerne på tværs af TUP1 og TUP2. Den samlede speciallægegruppe på tværs er velfungerende og udnytter hinandens kompetencer og forskelligheder aktivt, bl.a. til hyppig sparring. Lægeopgaver i de to afsnit dækkes i vid udstrækning på tværs, dog er der enkelte diagnosegrupper der særskilt hører under hver enkelt TUP, for TUP2 bipolar lidelse og personlighedsforstyrrelse.

Som speciallæge i TUP2 vil du indgå i konferenceafholdelse både i forbindelse med udredning og behandling og endvidere deltage i udrednings-, behandlings- og vejledningsopgaver. Speciallægen varetager et afgrænset antal egne patientforløb, herunder udredning, medicinsk behandling og terapeutisk forløb, og fungerer derudover oftest som “konsulent” i de patientforløb, hvor der er behov for speciallægekompetencer.

Som speciallæge vil du naturligt blive inddraget i ambulatoriets udvikling og organisering. Det forventes at speciallægen har opmærksomhed på, hvordan vi bedst muligt udnytter de tilgængelige ressourcer til gavn for den samlede patientgruppe. Opgaven med at prioritere ud fra tilgængelige ressourcer kan til tider være krævende, men der vil være tæt ledelsesmæssig opbakning, hvor det er nødvendigt.

Som overlæge vil du, ud over de generelle speciallægeopgaver som beskrevet ovenfor, komme til at varetage visse generelle ledelsesfunktioner i afsnittet efter aftale med afsnitsledelsen. Du har som overlæge medansvar for driften og udviklingen i afsnittet, samt til opgave at påtage dig et større ansvar for helheden, herunder for hensigtsmæssige patientforløb, undervisning og faglig udvikling.

Derudover vil overlægen få en særlig rolle i det vedvarende arbejde med faglig ensartethed på tværs af speciallægegruppen i TUP1 og TUP2. Overlægen vil desuden indgå i opgaveløsningen i særligt komplicerede sager, klagehåndtering, håndtering af aktindsigt mm. efter aftale med afsnitsledelsen.

Har du ikke på forhånd erfaring med ledelsesopgaver, vil vi gerne i dialog med dig om hvordan du udvikler kompetencer inden for dette, evt. gennem deltagelse i relevante kurser.

Der vil ikke være personaleledelse i stillingen, og afsnittets speciallæger refererer til afsnitsledelsen, dvs. ledende overlæge og oversygeplejerske, både personalemæssigt og fagligt.

Som afdelingslæge vil der i denne stilling ud over de generelle speciallægeopgaver, som beskrevet ovenfor, være opgaver særligt knyttet til gruppen af patienter med personlighedsforstyrrelse, herunder at indgå i afsnittets behandling af de unge med personlighedsforstyrrelse og svær selvskade (KIP-Unge).

 Både over- og afdelingslæger i BUA indgår i bagvagtsfunktion i døgnvagter med tilkaldevagt uden for almindelig arbejdstid. Afdelingslæger har i.f.m. bagvagt fremmøde i dagtid i weekenden kl 8-14. Vagthyppigheden er 1-2 vagter pr. måned.

Vagtarbejdet indebærer opkald fra forvagt og eksterne samarbejdspartnere og evt. tilkald i situationer med mange akutte opgaver eller vanskelige opgaver for forvagten. Varetagelse af bagvagten forudsætter, at du er fortrolig med akut medicinering samt tvangsbehandling under psykiatriloven. Som ny speciallæge kan der ved behov planlægges med en overlæge i bag-bagvagt det første halve år.

Vi kan tilbyde

 • En spændende og udfordrende stilling blandt dygtige kolleger
 • Grundig introduktion og oplæring
 • Et godt arbejdsmiljø i speciallægegruppen og i TUP generelt
 • Ugentlig faglig sparring for speciallæger for TUP1 og TUP2
 • Fagligt kompetente og engagerede medarbejdere
 • Mulighed for relevant efteruddannelse. Ved interesse for et særligt fagområde vil der efter nærmere aftale være mulighed for at udvikle sig inden for området

Vi søger en speciallæge med

 • Evne til at arbejde selvstændigt, som samtidig søger sparring ved behov
 • En stærk faglig profil og erfaring med eller interesse i den ungdomspsykiatriske patientgruppe
 • Interesse i at indgå i et tæt samarbejde med afsnittets øvrige speciallæger og andre faggrupper
 • Interesse og nysgerrighed på faglig udvikling og organisationsforståelse
 • Godt overblik og evne til at prioritere

Vi vil opfordre dig til at søge flere informationer om stillingen ved at kontakte ledende overlæge Signe Ventzel på tlf. 40138532/78473210 eller mail: signe.ventzel@rm.dk

Ansøger bedes angive om der ansøges om afdelingslæge- eller overlægestillingen.

Ansøgningsfrist: 13/4-23.

Ansættelsessamtaler afholdes d 20/4-23.

Løn- og ansættelsesvilkår
I henhold til overenskomsten indgået mellem Danske Regioner i Danmark og Foreningen af Yngre læger/Foreningen af speciallæger. Ansættelse er betinget af tilfredsstillende autorisation.

Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)

BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.

BUA består af 8 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Gødstrup samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtog i 2022 5.337 eksterne henvisninger og havde kontakt med omkring 10.000 unikke cpr.nr. Afdelingen havde i 2022 et nettobudget på godt 300 mio. kr. og pr. 1/1-2023 514,5 årsværk fordelt på 556 medarbejdere.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.