Speciallæge søges til 1 års vikariat til Psykiatrisk Klinik for Skolebørn, Team 1- AUH, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Region Midtjylland Et 1 års vikariat som speciallæge på Psykiatrisk Klinik for Skolebørn, Team 1 - AUH er ledig til besættelse pr. 1. august 2020 eller snarest derefter. Vikariatet løber til d. 31. juli 2021. Stillingen er som udgangspunkt knyttet til ambulatoriet i Skejby.

Dette job er udløbet
Vi søger en speciallæge med interesse for almen børnepsykiatri, som har lyst til at være med til at varetage det ambulante udrednings- og behandlingstilbud på skolebørns-området.
Som speciallæge i Team 1vil du være teamleder for et tværfagligt ambulant team, hvor du i et tæt samarbejde med afsnitsledelsen har ansvar for den daglige drift i teamet.Du vil desuden indgå i afsnittets team af i alt 9 speciallæger, som udveksler og sparrer med hinanden, og afløser for hinanden i forbindelse med ferie og sygdom.

Som speciallæge i BUA indgår du i den fælles bagvagt sammen med afdelingens øvrige speciallæger.

Psykiatrisk Klinik for Skolebørn, Team 1 er et alment afsnit for skolebørn.
Afsnittet er fusioneret i sommeren 2018, og består nu af 4 enheder: Et sengeafsnit og et ambulatorium i Viborg, samt et sengeafsnit og et ambulatorium i Skejby. Afsnittet har omkring 90 medarbejdere med forskellige fagligheder herunder læger, psykologer, sygeplejersker, pædagoger, socialrådgivere og sosu-assistenter. Desuden er der et tæt samarbejde med sekretærgruppen.

Afsnittet varetager undersøgelse og behandling af børn mellem 7-13 år med blandede børnepsykiatriske lidelser, herunder børn med autismespektrumforstyrrelser, affektive lidelser, psykose og angstlidelser samt opmærksomhedsforstyrrelser, hvor der er samtidig mental retardering eller svære psykosociale belastninger. Der er oftest tale om børn med komplekse vanskeligheder og en høj grad af komorbiditet. I Skejby varetages udredning og behandling under såvel hovedfunktion som regionsfunktion- og højt specialiseret funktion. I Viborg varetages udredning og behandling på hovedfunktionsniveau.

I Team 1 har vi fokus på at give et fagligt højt kvalificeret tilbud til netop de børn og familier, der har brug før børne- og ungdomspsykiatrisk udredning og behandling. Vi er derfor løbende optagede at udvikle vores tilbud og af at sikre en balance imellem udrednings- og behandlingsopgaver der bevirker, at vi kan imødekomme behovet.

Vi er ligeledes optagede af at samarbejde med andre aktører og sektorer, så viden overføres og sektorovergange opleves smidige af såvel børnene og deres familier som af de fagprofessionelle.

Vi kan tilbyde:

  • En spændende og udfordrende stilling blandt dygtige kolleger
  • Mulighed for fleksibilitet og selvstændighed med hensyn til opgaveplanlægning
  • Et godt arbejdsmiljø
  • Tværfagligt samarbejde med ansvar for fagsupervision
  • Mulighed for individuel og gruppesupervision

Ansøgers kvalifikationer:
Du skal være speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri.

Du skal besidde overblik, gode samarbejdsevner, samt lyst og evne til at arbejde med en stor personalegruppe i en kompleks organisation.

Du skal være robust og omstillingsparat.

Læs mere om stillingen i stillings- og funktionsbeskrivelsen.

Yderligere oplysninger fås hos afsnitsledende overlæge Merete Juul Sørensen telefon nr. 2162 1301 eller afdelingssygeplejerske Anne Nemec 3035 1097.

Du kan læse mere om Børne- & Ungdomspsykiatrisk Afdeling på vores hjemmeside: www. bua.rm.dk

Ansøgningsfrist: onsdag d. 3. juni 2020.
Ansættelsessamtalen vil være mandag d. 8. juni 2020.

Du kan alene søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning” eller lign. link. Vedhæft din ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse (CV) og evt. gældende autorisationsbevis. De vedhæftede filer skal være i pdf– eller word-format.

Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)

BUA er en afdeling under Psykiatri og Social i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.

BUA består af 7 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Klinik for Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtager årligt 4.500 eksterne henvisninger (2019) og der er kontakt med 8.784 unikke cpr.nr.(2019) Afdelingen har et nettobudget på 282,3 mio. kr. (2019) og 522 årsværk fordelt på 632 medarbejdere (2019).

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.