Reservelæge til Psykiatrisk Klinik for Skolebørn, Team 1 ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA), Viborg Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA) søger en reservelæge i en uklassificeret stilling, 37 timer/ugentligt, med funktion ved Psykiatrisk Klinik for Skolebørn, Team 1, Viborg.

Dette job er udløbet
Stillingen er et vikariat fra den 1. august 2019 (eller snarest herefter) – 29. februar 2020.

BUA udgøres af i alt 7 kliniske afsnit, der tilsammen varetager den hospitalsbaserede udredning og behandling af børn og unge med psykiske forstyrrelser og sygdomme i Region Midt. De 7 afsnit er fordelt på 3 matrikler beliggende i Herning, Viborg og Skejby. Nogle afsnit dækker flere matrikler. Herudover er der et forskningsafsnit.

I børne- og ungdomspsykiatrien arbejdes tværfagligt i teams med læger, psykologer, sygeplejersker, pædagoger og socialrådgivere. Udredning foregår ved samtaler, interviews, observation og lægelige og psykologiske undersøgelser. Behandling foregår ved vejledning, psykoedukation, psykoterapi og medikamentel behandling. Der er et tæt samarbejde med patienternes private og offentlige netværk.

Psykiatrisk Klinik for Skolebørn, Team 1 er et alment afsnit for skolebørn.
Afsnittet består af 4 enheder: et sengeafsnit og et ambulatorium i Viborg samt et sengeafsnit og et ambulatorium i Skejby. Stillingen er tilknyttet ambulatoriet i Viborg.

Afsnittet varetager undersøgelse og behandling af børn mellem 7-13 år med blandede børnepsykiatriske lidelser, herunder børn med autismespektrumforstyrrelser, affektive lidelser, psykose og angstlidelser samt opmærksomhedsforstyrrelser hvor der er samtidig mental retardering eller svære psykosociale belastninger. Der er oftest tale om børn med komplekse vanskeligheder og en høj grad af komorbiditet.
I Skejby varetages udredning og behandling under såvel hovedfunktion som regionsfunktion- og højt specialiseret funktion. I Viborg varetages udredning og behandling på hovedfunktionsniveau.

Som reservelæge vil du indgå i et dynamisk tværfagligt team bestående af læger, psykologer, sygeplejersker, pædagoger og sekretærer.

Du vil blive grundigt introduceret til bredden i børnepsykiatrien, og du vil i tæt samarbejde med mono- og tværfaglige kolleger være med til at udrede og behandle en lang række forskellige børnepsykiatriske problematikker.

Du vil desuden få rig mulighed for at udvikle dine kompetencer inden for kommunikation og formidling, samarbejde og organisering samt prioritering og planlægning.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos:
Overlæge Merete Juul Sørensen, e-mail: meresoer@rm.dk tlf.: 21621301 eller
afdelingssygeplejerske Kirsten Nøhr Andresen, e-mail: kirsten.andresen@ps.rm.dk, tlf.: 7847 3601.

Læs mere om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling.

Løn- og ansættelsesvilkår
I henhold til overenskomsten indgået mellem Danske Regioner i Danmark og Foreningen af Yngre læger.
Pr. 1.12.16 er der fælles forvagtsplanlægning for hele BUA, som medfører at yngre læger i Viborg også deltager i forvagtsdækning i Herning og Skejby.

Ansøgningsfrist: den 2. juli 2019

Ansættelsessamtaler: den 8. juli 2019

BUA er en afdeling under Psykiatri og Social i Region Midt. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og
kommuner i regionen.

BUA består af 7 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit. Den overvejende del af behandling sker ambulant. BUA dækker fire hovedområde er: Småbørn, skolebørn, unge samt området for spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtager årligt 4.724 eksterne henvisninger (2018) og der er kontakt med 8.172 unikke cpr.nr. (2018) Centeret har et nettobudget på 282,5 mio. kr. (2018)  og ca. 527 fuldtidsmedarbejdere (2018).

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.