Reservelæge søges til Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Skejby, Region Midt En etårig stilling med mulighed for forlængelse er ledig til besættelse i Børne-ungeambulatoriet på Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser (PKS) pr. 1. maj 2021 eller snarest derefter.

Ansøgningsfrist: 18/04/2021 BUA Psykiatrisk klinik for Spiseforstyrrelser

Stillingen kan søges af læger med ønske om at få et nærmere kendskab til spiseforstyrrelser og/eller børne- og ungdomspsykiatri. Du vil i denne stilling få rig mulighed for både for opnåelse af erfaring inden for børne- og ungdomspsykiatrien, såvel som det intern medicinske speciale, idet arbejdsopgaverne også består i at vurdere patienternes somatiske tilstand og konferere med medicinsk endokrinologisk afdeling (voksne) eller pædiatrisk afdeling (børn) ved behov.

Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser (PKS)

PKS varetager sammen med Sengeafsnit 3 for Spiseforstyrrelser, den hospitalsbaserede tværfaglige psykiatriske behandling af spiseforstyrrelser i hele Region Midtjylland – uanset alder. Afsnittet varetager undersøgelse og behandling på hovedfunktions-, regionsfunktions- og højtspecialiseret niveau. Fundamentet i behandlingen er psykoterapeutisk, og de psykoterapeutiske tilbud er såvel individuelle som i gruppe. Der arbejdes overordnet med en trinvis indsats, hvor standardbehandlingen kan udvides med hjemmebesøg, mestringsgrupper, spiseværksted, daghospital og endelig døgnindlæggelse.

 

PKS består af ambulatorier lokaliseret i Skejby og Herning, der dækker alle aldersgrupper. Det ambulante tilbud er delt op i tilbud til børn og unge, hvor der primært arbejdes familiebaseret og et tilbud for voksne, som er både med gruppebaseret og individuel tilgang, der tager udgangspunkt i den enkelte i tæt samarbejde med patientens netværk.  Vi arbejder med patienten i centrum, med respekt for den enkelte og sikrer reel medinddragelse og medansvar som noget helt grundlæggende. Der er løbende ca. 500 patienter i behandling.

 

Der er ansat følgende faggrupper: læge, sygeplejerske, psykolog, socialrådgiver, fysioterapeut, diætist og ergoterapeut, svarende til i alt 48 fuldtidsstillinger. I begge teams er ansat teamledere, der står for den daglige drift i samarbejde med afsnitsledelsen.

Dine arbejdsopgaver vil hovedsageligt bestå af følgende opgaver:

 • Tjekke blodprøver og EKG samt konferere med læger fra somatikken ved behov og kontakte familie med besked når nødvendigt
 • Somatisk vurdering inklusiv stillingtagen med primærbehandler, evt. indlæggelse i somatikken, evt. ny vurdering med bestilling af nye prøver
 • have sagsansvar og egen pt. forløb
 • Udregne målvægt
 • Forundersøgelser
 • iværksætte og vurdere medicinsk behandling i samråd med speciallæge
 • Planlægge studenterbesøg
 • Alarmløb
 • Del af forvagtslaget (det gælder ikke alle)
 • akutte/subakutte somatiske vurderinger af ptt. i amb.
 • kontakt til læger i somatikken og praktiserende læger
 • suicidalvurderinger
 • FMK afstemning.

 

Der er gode muligheder for supervision og faglig udvikling både internt og i relation til de øvrige kolleger i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling. Dagligdagen bærer præg af højt fagligt niveau, engagement og godt arbejdsmiljø.

 

Der tilbydes supervision ved godkendt supervisor af psykoterapeutiske forløb. Der er således mulighed for at få en del af elementerne i grunduddannelsen i psykoterapi, hvis ansøgeren har behov herfor. Alternativt giver ansættelse i stillingen, rigtig gode muligheder for at opkvalificere psykoterapeutiske færdigheder både med hensyn til individuel psykoterapi og gruppeterapi. Der vil også være mulighed for at indgå i PKS’ forskningsaktivi­teter med henblik på eventuel udarbejdelse af selvstændigt ph.d. projekt. Arbejdet med patienter med spiseforstyrrelser giver også mulighed for at vedligeholde og udvikle kompetencer som medicinsk specialist.

Vi kan tilbyde

 • En spændende og udfordrende stilling blandt dygtige kolleger i et tværfagligt miljø
 • Altid mulighed for sparring med erfarne medarbejdere inden for specialet, her specielt speciallæge
 • oplæring i udredning og behandling af spiseforstyrrelser
 • Et godt arbejdsmiljø
 • Godt kollegialt sammenhold
 • Mulighed for fleksibilitet og selvstændighed med hensyn til opgaveplanlægning
 • Gode muligheder for at indgå i forskningsprojekter
 • Introduktionsprogram

Ansøgers kvalifikationer

 • Ansøger skal have ønske om eller uddannelse i psykiatri, børne- og ungdomspsykiatri, almen medicin eller intern medicin
 • Ansøger skal besidde overblik og gode samarbejdsevner, samt lyst og evne til at arbejde i en tværfaglig medarbejdergruppe. Ansøger skal have interesse for spiseforstyrrelser, herunder den medicinske, ernæringsrehabiliterende og psykoterapeutiske behandling

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten indgået mellem Danske Regioner og Yngre Læger.

Yderligere oplysninger
Afdelingssygeplejerske Malene Coulthard tlf. 2920 8513, mail: Malene.Coulthard@rm.dk

Ansøgningsfrist: 18.04 2021

Ansættelsessamtaler: uge 16.

Yderligere beskrivelse af centret findes på www.spiseforstyrrelser.net og www.bua.rm.dk

Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)
BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.

BUA består af 7 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtog i 2020 4.129 eksterne henvisninger og havde kontakt med 12.580 unikke cpr.nr. Afdelingen havde i 2020 et nettobudget på 287,5 mio. kr. og pr. 1/1-2021 523 årsværk fordelt på 555 medarbejdere.

Børne- og Ungdomspsykiatrien i Herning flyttes i 2021 til Gødstrup.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.