Reservelæge søges til en vagtfri stilling, Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Region Midt En vagtfri stilling for et år er ledig til besættelse på Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser (PKS) pr. 1. juli 2019 eller snarest derefter.

Dette job er udløbet
Stillingen vil kunne besættes som reservelæge / 1. reservelæge afhængigt af ansøgers kvalifikationer.

Stillingen kan søges af læger med ønske om eller uddannelse i psykiatri, børne- og ungdomspsykiatri, almen medicin eller intern medicin.

Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser (PKS)
PKS varetager sammen med Sengeafsnit 3 for Spiseforstyrrelser på AUHP den hospitalsbaserede tværfaglige psykiatriske behandling af spiseforstyrrelser i hele Region Midtjylland – uanset alder. Afsnittet varetager undersøgelse og behandling på hovedfunktions-, regionsfunktions- og højtspecialiseret niveau.

PKS har på AUHP i Skejby et ambulatorium for voksne patienter, et daghospital samt et børne- og ungeambulatorium. I Herning er der et ambulatorium og et daghospital. Der er løbende ca. 500 patienter i behandling.

Der er ansat følgende faggrupper: Læge, sygeplejerske, psykolog, socialrådgiver, fysioterapeut og diætist, svarende til i alt 48 fuldtidsstillinger.

Der er gode muligheder for supervision og faglig udvikling både internt og i relation til de øvrige kolleger i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling. Dagligdagen bærer præg af høj grad af faglighed, engagement og godt arbejdsmiljø.

Reservelægen / 1. reservelægen skal indgå i et af de ambulante behandlerteams i Skejby. Der tilbydes ugentlig supervision ved godkendt supervisor af psykoterapeutiske forløb. Der er således mulighed for at få en del af elementerne i grunduddannelsen i psykoterapi, hvis ansøgeren har behov herfor. Alternativt giver ansættelse i stillingen, rigtig gode muligheder for at opkvalificere psykoterapeutiske færdigheder både med hensyn til individuel psykoterapi og gruppeterapi. Der vil også være mulighed for at indgå i PKS’ forskningsaktivi­teter med henblik på eventuel udarbejdelse af selvstændigt ph.d. projekt.

Vi kan tilbyde:

  • En spændende og udfordrende stilling blandt dygtige kolleger i et tværfagligt miljø
  • Et godt arbejdsmiljø
  • Gode muligheder for at deltage i efteruddannelseskurser
  • Godt kollegialt sammenhold
  • Mulighed for fleksibilitet og selvstændighed med hensyn til opgaveplanlægning
  • Gode muligheder for at indgå i forskningsprojekter.

Ansøgers kvalifikationer

  • Ansøger skal have ønske om eller uddannelse i psykiatri, børne- og ungdomspsykiatri, almen medicin eller intern medicin
  • Ansøger skal besidde overblik og gode samarbejdsevner, samt lyst og evne til at arbejde i en tværfaglig medarbejdergruppe. Ansøger skal have interesse for spiseforstyrrelser, herunder den medicinske, ernæringsrehabiliterende og psykoterapeutiske behandling

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten indgået mellem Danske Regioner og Yngre Læger.

Yderligere oplysninger
Overlæge Kristian Rokkedal tlf. 2248 1014, mail: Rokkedal@ps.rm.dk
Afdelingssygeplejerske Malene Coulthard tlf. 2920 8513, mail: Malene.Coulthard@rm.dk

Ansøgningsfrist:  søndag 26. maj 2019.

Ansættelsessamtaler:  forventes afholdt uge 22.

BUA er en afdeling under Psykiatri og Social i Region Midt. Vi varetager tværfaglig
udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og
udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling
inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og
kommuner i regionen.
BUA består af 7 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Herning samt en
forskningsenhed og et lægesekretærafsnit. Den overvejende del af behandling sker
ambulant. BUA dækker fire hovedområde er: Småbørn, skolebørn, unge samt området for spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer,
pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtager årligt 4.724 eksterne
henvisninger (2018) og der er kontakt med 8.172 unikke cpr.nr. (2018) Centeret har et
nettobudget på 282,5 mio. kr. (2018)  og ca. 527 fuldtidsmedarbejdere (2018).

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale