Psykolog til fast stilling søges af Psykiatrisk Klinik for Skolebørn, Team 1 for Skolebørnspsykiatrien – AUH, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Region Midtjylland En 37 timers fast stilling som psykolog på Psykiatrisk Klinik for Skolebørn, Team 1 for Skolebørnspsykiatri - AUH er ledig til besættelse pr. 1. marts 2021 eller snarest derefter.

Dette job er udløbet
BUA udgøres af i alt 7 kliniske afsnit, der tilsammen varetager den hospitalsbaserede udredning og behandling af børn og unge med psykiske forstyrrelser og sygdomme i Region Midt. De 7 afsnit er fordelt på 3 matrikler beliggende i Herning, Viborg og Skejby. De fleste afsnit dækker flere matrikler. Herudover er der et forskningsafsnit.
I børne- og ungdomspsykiatrien arbejdes tværfagligt i teams med læger, psykologer, sygeplejersker, pædagoger og socialrådgiver. Udredning foregår ved samtaler, interviews, observation og lægelige og medikamentel behandling. Der er et tæt samarbejde med patienternes private og offentlige netværk.
Psykiatrisk Klinik for Skolebørn, Team 1 for Skolebørnspsykiatri er et alment afsnit for skolebørn.

Afsnittet består nu af 4 enheder: Et sengeafsnit og et ambulatorium i Skejby, samt et sengeafsnit og et ambulatorium i Viborg. Stillingen er aktuelt tilknyttet ambulatoriet i Skejby.

Afsnittet har omkring 90 medarbejdere med forskellige fagligheder herunder læger, psykologer, sygeplejersker, pædagoger, socialrådgivere og SOSU-assistenter. Desuden er der et tæt samarbejde med sekretærgruppen.
Afsnittet varetager undersøgelse og behandling af børn mellem 7-13 år med blandede børnepsykiatriske lidelser, herunder børn med autismespektrumforstyrrelser, affektive lidelser, psykose og angstlidelser samt opmærksomhedsforstyrrelser, hvor der er samtidig mental retardering eller svære psykosociale belastninger. Der er oftest tale om børn med komplekse vanskeligheder og en høj grad af komorbiditet.

Undersøgelse og behandling kan foregå ambulant eller under indlæggelse.

I Skejby varetages udredning og behandling under såvel hovedfunktion som regionsfunktion- og højt specialiseret funktion. I Viborg varetages udredning og behandling på hovedfunktionsniveau.
I det ambulante arbejde er psykologen en del af et tværfagligt udredningsteam, der varetager ambulant udredning og behandling. Opgaverne består bl.a. af psykologiske undersøgelser, afklarende eller subakutte vurderinger, anamneseoptagelser, samtaler med barn og forældre, tværfaglige diagnostiske konferencer, netværksmøder og individuel og/eller familieterapi samt udfærdigelser af udtalelser og epikriser. Desuden kan psykologen varetage supervisionsopgaver i fht. egen og andre faggrupper.

Kvalifikationer

Vi søger en psykolog, som har erfaring i udredning og behandling af børn tilhørende afsnittes målgruppe, herunder erfaring med psykologiske undersøgelser og gerne terapeutisk behandling.

Vi forventer, at du evner at arbejde selvstændig og i højt arbejdstempo og samtidig bevare overblikket. Vi forventer også, at du indgår i et konstruktivt samarbejde om opgaveløsning med kollegaer inden for egen faggruppe og tværfagligt med læger, sygeplejersker, pædagoger og socialrådgiver.

Vi kan tilbyde:

  • En fagligt udfordrende og spændende stilling i et godt arbejdsmiljø
  • Mulighed for supervision
  • Tilknytning til tværfagligt team
  • Tilknytning til monofaglig gruppe
Yderligere oplysninger fås hos afsnitsledende overlæge Merete Juul Sørensen telefon nr. 2162 1301 eller afdelingssygeplejerske Anne Nemec 3035 1097.

Du kan læse mere om Børne- & Ungdomspsykiatrisk Afdeling på vores hjemmeside: www.bua.rm.dk

Ansøgningsfrist: 31.01.2021
Ansættelsessamtalen vil være i uge 6

Du kan alene søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning” eller lign. link. Vedhæft din ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse (CV) og evt. gældende autorisationsbevis. De vedhæftede filer skal være i pdf– eller word-format.

 

Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)
BUA er en afdeling under Psykiatri og Social i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.
BUA består af 7 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant.
BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Klinik for Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtager årligt 4.500 eksterne henvisninger (2019) og der er kontakt med 8.784 unikke cpr.nr.(2019) Afdelingen har et nettobudget på 282,3 mio. kr. (2019) og 522 årsværk fordelt på 632 medarbejdere (2019).
Børne- og Ungdomspsykiatrien i Herning flyttes i 2021 til Gødstrup.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.