Psykiatrisk klinik for spæd-og småbørn AUH søger en psykolog i fast stilling 37 timer ugentligt pr. 1.1. 2020. Desuden søges psykolog til barselsvikariat fra 1.1.2020 til 28.2.2021

Dette job er udløbet

Har du lyst til at være en del af et småbørnspsykiatrisk afsnit, hvor tidlig udredning og indsats hos spæd- og småbørn og deres forældre er i fokus? Hvor kerneopgaven er såvel udrednings- som behandlingsopgaver, og hvor der kan være supplerende opgaver i form af supervision af kolleger samt varetagelse af undervisning, f.eks. internt i afsnittet men også ved forældrepsykoedukation i større gruppe.

Stillingen er knyttet til vores ambulatorium i Skejby AUH.

Ambulatoriet i Skejby varetager udredning  og behandling af børn i aldersgruppen 0-7 år, med neuropsykiatriske problemstillinger, herunder autismespektrumforstyrrelse,  ADHD, specifikke udviklingsforstyrrelser, adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser, angst og depression samt relationsforstyrrelser.

Vi varetager herudover behandling  af gravide med svær psykisk sygdom, børn 0-2 år incl. med symptomer på psykiske eller udviklingsmæssige vanskeligheder samt børn 0-2 år af forældre med svær psykisk lidelse.  Her drejer opgaven sig især om relationsstøttende behandling.

Ønsker til faglige kvalifikationer:

 • Autorisation
 • At du har bred erfaring indenfor det børnepsykologiske område
 • Erfaring med psykologisk undersøgelse af småbørn
 • Erfaring med og viden om børnepsykiatri
 • Erfaring med supervision og undervisning og evt. forskning
 • evt. erfaring indenfor voksenpsykiatri
 •  Erfaring indenfor forskellige behandlingsmetoder såvel individuel psykoterapi som gruppebehandling

Ønsker til personlige kvalifikationer:

 • gode samarbejdsevner
 • evne til refleksion og indlevelse
 • evne til at indgå i tværfagligt samarbejde
 • gode kommunikationsevner både mundtligt og skriftligt
 • udviklingsorienteret tilgang
 • evne til omstilling i en organisation præget af hyppige forandringer

Vi kan tilbyde:

 • Et afsnit præget af engagement, høj faglighed og ansvarlighed
 • Et godt og respektfuldt tværfagligt samarbejde
 • Mulighed for kurser og løbende faglig udvikling
 • Et dynamisk afsnit med fokus på udvikling
 • Mulighed for individuel og gruppesupervision

Psykiatrisk klinik for småbørn er fordelt på 2 matrikler i henholdsvis Skejby og Herning og vi har et psykiatrisk dagtilbud småbørn AUH.

Som psykolog vil du indgå i de tværfaglige teams, bestående af læger, psykologer og distriktsmedarbejdere (sygeplejersker og pædagoger)

Psykologernes arbejde består primært i:
Udrednings- og behandlingsforløb i forhold til barn og familie, hvor psykologen er sagsansvarlig og/eller bidrager til udredning med afklarende samtaler, anamneseoptagelse, semistrukturerede interviews (eksempelvis ADOS), observationer og psykologiske undersøgelser og undervisning/psykoedukation. Afhængig af erfaring og kompetencer kan der også være tale om terapeutiske forløb og/eller opfølgende forældresamtaler. Derudover forventes det, at du yder intern supervision.

I team for spædbørnspsykiatri vil der primært være tale om terapeutiske behandlingsopgaver.  Som barselsvikar vil man som udgangspunkt ikke få opgaver i dette team.

Løn- og ansættelsesforhold er efter gældende overenskomst

Yderligere oplysninger om stillingen ved henvendelse til psykolog koordinator Astrid Voldstedlund Høy mobil 21 52 78 66, afsnitsledende overlæge Karin Lassen Schmidt mobil 21694788

Ansøgningen skal være os i  hænde den 12.11 2019
Samtaler finder sted den 19.11 2019 om formiddagen.

Børne- og ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA) er en afdeling under Psykiatri og Social i Region Midt. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.
BUA består af 7 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit. Den overvejende del af behandling sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder, som er: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Team for Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtager årligt 4.724 eksterne henvisninger (2018) og der er kontakt med 8.172 unikke cpr.nr. (2018). Afdelingen har et nettobudget på 282,5 mio. kr. (2018)  og ca. 527 fuldtidsmedarbejdere (2018).
Børne- og Ungdomspsykiatrien i Herning flyttes i 2021 til Gødstrup.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.