Psykiatere til to almen-psykiatriske enheder i Region Nordjylland

Dette job er udløbet

Klinik Psykiatri Nord logo

Region Nordjylland tilbyder nu attraktive stillinger som speciallæger i psykiatri i to af de mest naturskønne områder af Danmark.

Region Nordjylland tilbyder nu attraktive stillinger som speciallæger i psykiatri i to af de mest naturskønne områder af Danmark. Her er der plads til lægefaglig behandling af den højeste kvalitet, et tværfagligt samarbejde båret af positiv og uformel dialog samt en work-life-balance, hvor familien både har tid, plads og mulighed for det gode liv. Vi tilbyder kort sagt det gode lægeliv.

Vi søger både afdelingslæger og overlæger til to almen-psykiatriske ambulatorier og sengeafsnit i henholdsvis Thisted og Frederikshavn. Begge steder er karakteriserede ved at kombinere et udpræget fokus på den enkelte patient, god administrativ understøttelse og gode fysiske rammer. Begge steder er der tale om mindre teams med ca. 4-5 læger, ca. 25 kolleger med anden klinisk grundfaglighed og en ganske flad ledelsesstruktur, hvor man foretrækker pragmatiske løsninger med fokus på det gode patientforløb. Patientens tarv vægter meget højt i både store og små spørgsmål. Faglige argumenter i en ligeværdig dialog mellem faggrupper og et stærkt engagement betyder oftest mere end hierarkier (hvad enten det er mellem fagligheder eller ledelseslag). Dette giver fleksibilitet, en konstruktiv tilgang, stolthed – og trivsel.

Som afdelingslæge og overlæge i almenpsykiatriområdet har du en central rolle i patientbehandlingen og i udvikling af de psykiatriske tilbud i Thisted og Frederikshavn. Du bidrager med dit lægefaglige perspektiv til at tegne udviklingen af de kliniske funktioner, forskning og uddannelse i almenpsykiatrien, og du vil få mulighed for at fokusere på det, du gør bedst: behandlingen af den enkelte patient.

Mere specifikt indebærer dette:

 • Ambulant behandling af patienter med henvisning
 • Farmakologisk behandling
 • Tilrettelæggelse af psykoterapi
 • Udredende samtaler til hjælp for diagnosticering og/eller vurdering af egnethed til psykoterapi
 • Dokumentation i elektronisk patientjournal
 • Faglig koordinering og sparring på tværs af klinikken
 • Sikre samarbejdet med de øvrige faggrupper og den ledende overlæge
 • Klinisk uddannelse af yngre læger
 • Evt. bidrag til forskning

Herudover vil man som overlæge også have ansvar for:

 • Faglig ansvarlig for klinikkens kvalitet
 • Faglig ledelse og sparring med lægekolleger, sygeplejersker og øvrigt personale
 • Bagvagter

I rekrutteringsprocessen vil både erfaringsbaggrund og de personlige kompetencer blive vægtet.

Afdelingslæge-kandidater forventes at:

 • Være speciallæge i psykiatri
 • Have eller kunne opnå dansk autorisation som speciallæge i psykiatri
 • Have (gerne) 3-5 års klinisk erfaring
 • Have (gerne) en baggrund inden for (eller stor interesse for) almenpsykiatri
 • Kunne kommunikere professionelt på et skandinavisk sprog eller engelsk. Det er en forventning, at du inden for 12 måneder efter ansættelse gennemgår og består kursus i dansk, såfremt du ikke er dansk-talende.

Hertil forventes kandidater til overlægestillingen at kunne opfylde bedømmelseskrav til overlæger i Danmark.

De rette kandidater er motiverede for almenpsykiatrien i en mindre klinik, hvor man møder et diagnostisk bredt patientudsnit, og hvor det daglige samarbejde mellem alle faggrupper er positivt, konstruktivt og uformelt.

Der vil være mulighed for forskning, men det er ikke et krav.

Interesserede kan kontakte Mercuri Urval, Thomas Gajhede på telefon +45 2084 1030 for en fortrolig drøftelse af muligheder og vilkår i stillingerne. Klinik Psykiatri Nord orienteres ikke om sådanne henvendelser uden forudgående aftale herom.

Læs mere om Psykiatrien i Region Nordjylland, stillingerne som afdelingslæge og overlæge og ansættelsesprocessen her i henholdsvis Thisted og Frederikshavn.

Her i engelske versioner: Thisted og Frederikshavn

Upload venligst ansøgning og CV på www.mercuriurval.dk (referencenummer: DK-08479).

Ansøgningsfristen udløber den 6. januar 2022.

Om virksomheden
Sammenhængende og effektive patientforløb med en oplevelse af reel patientinvolvering er et absolut hovedfokus for Psykiatrien i Region Nordjylland.

Den samlede indsats for patienterne skal ske i et koordineret samarbejde mellem relevante aktører, hvor dialog og samarbejde prioriteres, og hvor der lægges stor vægt på, at behandling og pleje er veldokumenteret samt af høj kvalitet. Prioritering af evidensbaseret behandling samt en øget og målrettet specialisering understøtter opfyldelsen af de behandlingsmæssige mål og aktiviteter.

Psykiatriområdet prioriteres højt og befinder sig i en positiv udvikling med gode faglige resultater til følge.