Overlæger/ afdelingslæger til Psykiatrisk Afdeling Syd, Region Sjælland

Dette job er udløbet

Psykiatrien Syd er en del af Psykiatrien i Region Sjælland og varetager udredning og behandling inden for det voksenpsykiatriske område. Afdelingen er kendetegnet ved en åben, uformel og omstillingsparat kultur med stor fællesskabsfølelse, sammenhold og tværfaglighed i opgaveløsningen. Vi ønsker vilje til at udvikle og forbedre. Dette udmønter sig bl.a. i en stor grad af inddragelse og sparring mellem faggrupper, afsnit og enheder. Vi har stort fokus på aktiv nedbringelse af tvang og bedre behandling for mennesker med psykisk sygdom. Vi møder mennesket med psykisk sygdom som ligeværdige partnere med indflydelse på egen behandling og tilbyder et sammenhængende og recovery-orienteret forløb af høj kvalitet. Vi løser opgaverne i fællesskab. Vi har et godt arbejdsmiljø.

Vi er optaget af at samarbejde med andre aktører og virksomhedsområder, så overgange mellem sektorer opleves smidige af patienter og pårørende.

Fra november 2019 er vi, som pilot, begyndt at bruge videokonsultationer, hvilket har en positiv effekt både for arbejdstilrettelæggelsen, men også for et mere fleksibelt tilbud som giver en bedre lige adgang til sundhed for patienterne.

Vi søger overlæger og afdelingslæger som har lyst til at være med til at udviklet det voksenpsykiatriske område på følgende afsnit:

Overlæge/afdelingslæge til PAM, Psykiatrisk Akutmodtagelse – Vordingborg: Målgruppe: Borgere der har behov for psykiatrisk hjælp, modtages døgnet rundt. Afsnittet har 10 sengepladser.

Overlæge/afdelingslæge til S1, Vordingborg: Målgruppe: Patienter i alderen 18-75 år med dobbeltdiagnoser. Afsnittet har 22 sengepladser fordelt på 2 etager.

Overlæge/afdelingslæge på S3, Vordingborg: Målgruppe: Patienterne i alderen 18-75 år med affektive lidelser og angstproblematikker, skizofreni og personlighedsforstyrrelser.
ECT-klinikken i Psykiatrien Syd er tilknyttet afsnittet. Derudover har afsnittet tre brugerstyrede sengepladser. Patienter kan være indlagt i henhold til dom, tvangsindlagt eller frivilligt indlagt i afsnittet, der er 16 sengepladser fordelt på 2 etager.

Afdelingslæge til S4, Vordingborg: Målgruppe: Afsnittet har de særlige pladser i psykiatrien for borgere over 18 år med svære psykiske lidelser, særlige sociale problemstillinger, udadreagerende adfærd og eventuelt misbrug. De særlige pladser er fordelt på to afsnit, 7 pladser på det ene og 16 pladser med mulighed for skærmning.

To overlæge-/afdelingslægestillinger til S5 og Distriktspsykiatri for Ældre, Vordingborg: S5’s målgruppe er patienter på 65 år eller derover, der har en demenssygdom samt patienter, på 72 år eller ældre, der har psykiatrisk problemstilling, der ikke nødvendigvis er aldersbetinget. S5 har 13 sengepladser.
DP-ældre målgruppe: Udreder og behandler ældre borgere på 70 år og derover med nyopståede psykiske sygdomme samt personer på 65 år og derover, der båd har en demenssygdom og psykiatriske problemer.

Overlæge til Distriktspsykiatrien Nykøbing-Maribo: Målgruppe: Ambulant behandlingstilbud, udreder og behandlere patienter over 18 år med skizofreni, psykoser, depression, mani og svære personlighedsforstyrrelser.

Overlæge til Psykiatrisk Klinik, Næstved: Målgruppe: Ambulant behandlingstilbud, der udreder og behandler patienter over 18 år, hvor behandling kan bevare og øge deres sundhed, funktionsniveau og livskvalitet.

Læs mere om Psykiatrien Syd

Yderligere oplysninger:
Interesserede er velkomne til at kontakte ledende oversygeplejerske Mia Hesselberg tlf. 5853 7005 / 5151 2314 og uddannelsesansvarlig overlæge Peter Christoffersen tlf. 9356 7093 (mandag-onsdag).

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.